Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zadania "Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Prusicach".

 
2011-10-11 14:31:33
ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej
2011-07-27 15:35:27
Wykonanie zamiennego projektu budowlanego i uzupełnienie dokumentacji dla zadania pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków PRUSICE w Pietrowicach Małych wraz z wylotem do odbiornika Struga I oraz siecią wodociągową wraz z dostawami wyposażenia eksploatacyjnego sieci”

 

Istniejąca dokumentacja oczyszczalni ścieków PRUSICE w Pietrowicach Małych dostępna jest pod adresem: www.bip.prusice.pl w zakładce zamówienia publiczne rok 2011 "Przetarg nieograniczony na budowę oczyszczalni ścieków "Prusice" w Pietrowicach Małych"


Projekt jest dofinansowany w ramach umowy nr: UDA-RPDS.04.02.00-02-027/09-00

Program ochrony wód zlewni rzeki Sąsiecznicy, położonej w dorzeczu rzeki Baryczy poprzez budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji na terenie aglomeracji Prusice nr UDA-RPDS.04.02.00-02-027/09-00 w ramach Priorytetu nr 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)” Działanie nr 4.2 „Infrastruktura wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007- 2013.

2011-07-25 11:16:10
Wykonanie opracowań projektowych na przebudowę świetlic wiejskich na terenie Gminy Prusice

rozstrzygnięcie postępowania
2011-12-05 15:01:17
usługi sprawowania kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania: „Przebudowa drogi gminnej Skokowa – Piotrkowice”

 Dokumentacja projektowa dotycząca zadania: Przebudowa drogi gminnej Skokowa - Piotrkowice znajduje się w bieżącej zakładce w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania

UNIEWAŻNIENIE
2011-08-30 14:08:12
Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu: indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
2011-09-23 13:08:40
Rozstrzygnięcie przetargu na realizację zadania pn. "Wykonanie zamiennego projektu budowlanego i uzupełnienie dokumentacji dla zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków PRUSICE w Pietrowicach Małych wraz z wylotem do odbiornika Struga Ioraz siecią wodociągową wraz z dostawami wyposażenia eksploatacyjnego sieci""

Rozstrzygnięcie przetargu na realizację zadania pn. "Wykonanie zamiennego projektu budowlanego i uzupełnienie dokumentacji dla zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków PRUSICE w Pietrowicach Małych wraz z wylotem do odbiornika Struga Ioraz siecią wodociągową wraz z dostawami wyposażenia eksploatacyjnego sieci""
2011-08-10 12:58:07
Rozstrzygnięcie przetargu na realizację zadania pn. "Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Górowo"

 
2011-09-05 09:04:18
Rozstrzygnięcie przetargu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Skokowa – Piotrkowice"

Rozstrzygnięcie przetargu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Skokowa – Piotrkowice"
2011-09-05 08:17:53
Rozstrzygnięcie przetargu na realizację zadania pn."Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu: indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej"

 
2011-10-11 12:28:02