Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UBEZPIECZENIE POJAZDÓW, MIENIA, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA GMINY PRUSICE, WYBRANYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

ROZSTRZYGNIĘTO
2014-01-03 08:40:25
Budowa słupowej stacji transformatorowej wraz z linią kablową 20 kV dla zasilania oczyszczalni ścieków w Pietrowicach Małych

ROZSTRZYGNIĘTO
2014-01-14 11:01:52
Przebudowa dróg gminnych

ROZSTRZYGNIĘTO
2014-02-12 12:50:28
Przebudowa więźby dachowej, pokrycia dachowego i remont elewacji oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w oparciu o pompę ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kościna Wielka

 ROZSTRZYGNIĘTO
2014-02-28 10:03:20
Usuwanie azbestu z terenu Gminy Prusice- etap II

UNIEWAŻNIONO
2014-03-12 14:53:36
Wybór kadry zarządzającej do projektu partnerskiego pt. Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej)

ROZSTRZYGNIĘTO
2014-03-25 13:07:17
II przetarg nieograniczony – Usuwanie azbestu z terenu Gminy Prusice - etap II

 ROZSTRZYGNIĘTO
2014-03-27 11:20:43
Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji dla pięciu miejscowości w Gminie Prusice

UNIEWAŻNIONO
2014-04-02 10:39:01
Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Prusice

 ROZSTRZYGNIĘTO
2014-04-16 10:22:09
II przetarg nieograniczony Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji dla pięciu miejscowości w Gminie Prusice

ROZSTRZYGNIĘTO
2014-04-25 10:59:06