Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

2017-12-19 14:01:17
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn." Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża "Gola - Krościna Mała" - "Pole Gola""

2017-12-04 14:38:06
Zarządzenie nr 171/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Prusice za odpracowaniem

2017-11-30 14:20:54
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

2017-11-23 11:07:10
Korekta podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach.

2017-11-21 15:05:02
OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części wsi Wszemirów

2017-11-16 08:08:19
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa

2017-11-13 07:56:12
Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wyrażającego stanowisko, że realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S - 5 na odcinku Korzeńsko ( bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław według wariantu IC z korektą jego przebiegu w rejonie miejscowości Psary

2017-11-10 11:19:38
Zawieszenie linii Poznań - Wrocław

2017-11-06 19:54:10
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczba uczniów w przedszkolach - październik 2017r.

2017-11-03 07:39:18
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wschodniej miasta Prusice

2017-10-19 09:44:52
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzania na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw do 31 października 2017 r.

2017-10-11 14:01:26
informacja w sprawie zmiany wprowadzenia organizacji ruchu na budowie drogi S5

2017-10-06 08:24:00
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 369/2 we wsi Skokowa

2017-09-25 10:09:38
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 30/2 położonej w mieście Prusice

2017-09-22 12:52:28
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prusice

2017-09-22 12:51:54
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S - 5 na odcinku Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław według wariantu IC z korektą jego przebiegu w rejonie miejscowości Psary.

2017-09-06 16:07:29
ogłoszenie o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu na budowanej drodze S5

2017-09-04 09:25:48
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak OŚ.6220.3.9.2017 z dnia 25.08.2017 r. orzekającą realizację przedsięwzięcia i stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1354 D Skokowa - Górowo.

2017-08-25 11:29:51
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1354 D Skokowa - Górowo)”.

2017-08-24 14:49:13
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydanym postanowieniu Burmistrza Miasta i Gminy Prusice o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1354 D Skokowa - Górowo”.

2017-08-24 14:47:07
Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. " Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża ' Gola - Krościna Mała'" - "Pole Gola""- wyłożenie raportu.

2017-08-24 14:15:01
Zawiadomienie - obwieszczenie o przedłużeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 1354 D Skokowa - Górowo".

2017-08-21 09:03:17
Zakaz wstępu do lasu w leśnictwie Cieplice i Zwierzyniec

2017-08-18 13:18:27
ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Prusice

2017-08-18 11:49:12
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

2017-08-10 08:23:45
Obwieszczenie zarządu województwa dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia uchwał województwa dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

2017-07-27 12:14:09
Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 1354 D Skokowa - Górowo

2017-07-20 11:01:38
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach składa zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnego dziecka z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Prusice.

2017-07-04 11:27:46
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Prusice

2017-06-27 13:21:22
Zarządzenie Nr 67/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Prusice

2017-06-10 18:49:52
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w dniu 15.05.2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu betonowych elementów wibroprasowanych ZPB Kaczmarek S.A. na części działki nr 406/2, obręb Wszemirów, gmina Prusice – budowa hali produkcyjnej wraz z rozbudową węzła betoniarskiego o jedną mieszarkę o zarobie max. 2 m3 wraz z osprzętem”

2017-05-16 10:50:41
Informacja o wprowadzeniu oznakowania z projektu oraganizacji ruchu na czas budowy zgodnie z zatwierdzeniem Starosty Trzebnickiego

2017-05-08 08:57:29
Zawiadomienie o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu decyzji o umorzeniu postępowania odwoławczego od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Prusice o środowiskowych uwarunkowaniach zmieniającej warunki określone w decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Prusice znak OŚ.6220.3.12.2014 z dnia 04.09.2014 r. dla przedsięwzięcia pn. „Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża „Pększyn” na działkach 45, 46, 47, 56/4, 56/5, 56/6, 56/7, 57/1, 57/3, 57/4, 58, 59, 60 i 61 (obręb Pększyn) gmina Prusice, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie”

2017-05-05 08:36:22
informacja o wprowadzeniu oznakowania z projektu organizacji ruchu na czas budowy zgodnie z zatwierdzeniem Starosty Trzebnickiego

2017-05-04 14:03:43
obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

2017-04-27 09:54:08
Informacja o zabiegach ratowniczych drzewostanów wysokich

2017-04-23 14:32:18
Plan sieci szkół prowadzonych przez Gminę Prusice jaki będzie obowiązywało od 1 września 2017 roku

2017-04-07 07:49:39
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczba uczniów w przedszkolach - marzec 2017r.

2017-04-03 09:03:56
Obwieszczenie z dnia 21.03.2017 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie obszaru i terenu górniczego w obrębie złoża kruszywa naturalnego „PĘKSZYN”, poprzez włączenie w zakres prac wydobywczych dz. nr 217 obręb Pększyn, miejscowość PĘKSZYN, gm. Prusice”.

2017-03-22 10:48:08