Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy młodszy księgowy ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach

 
2011-12-30 10:35:39
Burmistrz Miasta i Gminy w Prusicach ogłasza nabór na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Prusicach

 
2011-12-30 10:33:59
Protokół z wstępnego naboru z dnia 31 stycznia 2011

Protokół z wstępnego naboru z dnia 31 stycznia 2011
2011-02-07 11:56:19
Protokół z wstępnego naboru z dnia 28 stycznia 2011r.

Protokół z wstępnego naboru z dnia 28 stycznia 2011r.
2011-02-07 11:55:11
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza nabór na wolne stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach

 Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza nabór na wolne stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach

 Urząd Miasta i Gminy                                               Prusice, dnia 17 stycznia 2011 r.

ul. Rynek 1

55-110 Prusice

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice

ogłasza nabór na wolne stanowisko

Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach

 

 

 

         Kandydat na stanowisko musi spełniać następujące wymagania związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku :

 

  1. Wymagania niezbędne :

Na stanowisku Zastępcy Kierownika USC może być zatrudniona osoba, która zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego z późn. zm.:

 

1) ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

2) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,

3) cieszy się nieposzlakowaną opinią

4) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

5) ukończyła:

  a) studia prawnicze lub administracyjne i uzyskała tytuł magistra lub

  b) podyplomowe studia administracyjne.

6) posiada łącznie co najmniej pięcioletni staż pracy:

  a) na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub biurach jednostek samorządu terytorialnego lub

  b) w służbie cywilnej, lub

  c) w urzędach państwowych z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub

  d) w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi.

Ponadto kandydat na stanowisko Zastępcy Kierownika USC powinien posiadać umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie podstawowym oraz programów pakietów Office oraz wykazać się znajomością przepisów n/w ustaw:

- Prawo o aktach stanu cywilnego,

- Kodeks Postępowania Administracyjnego,

- Kodeks Cywilny,

- Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

- Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą,

- Ustawa o opłacie skarbowej,

- O ochronie informacji niejawnych.

 

  1. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich stosowania w praktyce,

2) umiejętność wystąpień publicznych, komunikatywność i łatwość przekazywania informacji, umiejętność samodzielnej organizacji pracy, dyspozycyjność, odpowiedzialność, dokładność, kreatywność, operatywność, samodzielność w podejmowaniu decyzji, odporność na stres, uprzejmość i życzliwość w kontaktach z obywatelami,

7) mile widziana znajomość języków obcych.

3.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      wykonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz przyjmowanie oświadczeń przewidzianych w ustawie prawo o aktach stanu cywilnego i kodeksie rodzinnym i opiekuńczym m.in.

- prowadzenie ksiąg stanu cywilnego i skorowidzów urodzeń, małżeństw i zgonów oraz dokumentacji zbiorczej tych akt,

- sporządzanie aktów: urodzeń, zgonów i małżeństw oraz rejestrów pomocniczych do tych akt,

- odtwarzanie i ustalenie treści aktu stanu cywilnego oraz wydawanie z aktów stanu cywilnego odpisów skróconych i zupełnych,

- przyjmowanie oświadczeń o: braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, wstąpieniu w związek małżeński, wyborze nazwiska małżonków i dzieci, uznaniu ojcostwa,

- prowadzenie postępowania administracyjnego i orzekanie w sprawach rejestracji stanu cywilnego,

- prowadzenie korespondencji w sprawach związanych z rejestracją stanu cywilnego w tym z polskimi placówkami dyplomatycznymi za granicą i placówkami obcych państw w Polsce,

- prowadzenie dokumentacji w sprawach zmiany imienia i nazwiska.

2)      wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,

3)      zastępowanie Kierownika USC podczas jego nieobecności,

4)      przygotowanie i prowadzenie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej,

5)      przygotowanie dokumentacji dotyczącej kwalifikacji wojskowej oraz udział   w przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej,

6)      wykonywanie zadań związanych z potrzebą natychmiastowego uzupełnienia sił zbrojnych oraz prowadzenie dokumentacji dot. Akcji Kurierskiej,

7)      realizacja zadań związanych z nakładaniem świadczeń rzeczowych i osobistych na potrzeby jednostek organizacyjnych podległych MON i MSWiA,

8)      realizowanie zadań obronnych,

9)      realizacja całości prac związanych z kierowaniem i koordynowaniem zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,

10)  realizowanie zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Ponadto współpraca z stanowiskiem ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych:

- prowadzenie ewidencji ludności systemem kartotecznym i elektronicznym,

- wykonywanie czynności meldunkowych,

- sporządzaniu spisów wyborców,

- udostępnianie danych osobowo-adresowych,

- wydawanie i ustawowa wymiana dowodów osobistych,

- prowadzenie postępowań egzekucyjnych w administracji w sprawach dotyczących dowodów osobistych.

Zadania okresowe:

- praca w soboty w zależności od ilości ślubów.

 

4.     Wymagane dokumenty:

 

         a) list motywacyjny,

           b) życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,

           c) kwestionariusz osobowy,

            d) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

            e) kserokopie dyplomów i świadectw ukończenia innych form podnoszenia

            kwalifikacji lub umiejętności, w tym prawa jazdy,

            f) kserokopie świadectw pracy,

            g) kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu

 obywatelstwa polskiego,

            h) kserokopia pierwszych dwóch stron książeczki wojskowej oraz stron z

              wpisami (dotyczy mężczyzn),

            i) oświadczenia o:

                        - korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za

                       przestępstwa popełnione umyślnie

                        - braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na

                       wskazanym stanowisku.

W przypadku wyboru kandydata na stanowisko - Zastępca Kierownika USC, pracownik zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia o stanie zdrowia jak również dostarczyć informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego

 

Wymagane dokumenty należy składać (w zamkniętych kopertach) w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach ( pokój nr 1) lub

pocztą na adres Urzędu – ul. Rynek 1, 55-110 Prusice, z dopiskiem :

„Nabór na stanowisko Zastępcy Kierownika USC w Urzędzie Miasta i Gminy           w Prusicach.” w terminie do dnia 27 stycznia 2011 r. do godz. 1500

Aplikacje, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą : 

” Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926

z późn. zm.)

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.prusice.pl)  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach.

 

 

 

             Burmistrz

   Miasta i Gminy Prusice

     ( - )   Igor Bandrowicz
2011-02-07 11:54:18
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza nabór na wolne stanowisko informatyka w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice ogłasza nabór na wolne stanowisko informatyka w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach
2011-02-07 11:53:23
Ogłoszenie naboru na stanowisko główny księgowy dla Związku Gmin Bychowo

Ogłoszenie naboru na stanowisko główny księgowy dla Związku Gmin Bychowo
2010-05-25 11:17:04
Ogłoszenie o konkursie na wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Ogłoszenie o konkursie na wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
2010-05-25 11:17:04
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw infrastruktury i planowania inwestycji

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw infrastruktury i planowania inwestycji
2009-06-05 09:12:31
Ogłoszenie naboru na stanowisko: głównego księgowego w Gm. Ośr.Pomocy Społ. w Prusicach.

Ogłoszenie naboru na stanowisko: głównego księgowego w Gm. Ośr.Pomocy Społ. w Prusicach.
2008-10-03 08:39:49