Wprowadzenie Kodeksu etycznego w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice. 

 

Wprowadzenie Kodeksu etycznego w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice. 

Zarządzenie Nr 123/06

Burmistrza Miasta i Gminy Prusice

z dnia 30 października 2006 r. 

 

  

w sprawie wprowadzenia Kodeksu etycznego oraz procedury postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu etycznego w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

 

zarządza się, co następuje :

 

 

§ 1

 

Wprowadzam Kodeks etyczny pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach oraz procedurę postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu etycznego stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Prusice, który prowadzi bieżący monitoring wykonania zadania.

Zobowiązuję inspektora ds. kadr do udostępnienia Kodeksu każdemu pracownikowi oraz do rozpowszechnienia informacji o Kodeksie.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Prusice

 

mgr Jan Hurkot

 

 

Załączniki

KODEKS__ETYCZNY_Prac.UMiG.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 70.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 532
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Emil Dragosz
Osoba odpowiedzialna za informację : Emil Dragosz
Czas wytworzenia: 2010-05-25 11:16:57
Czas publikacji: 2010-05-25 11:16:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak