Ochrona danych osobowych 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Urząd Miasta i Gminy w Prusicach informuje, że przetwarza dane osób fizycznych zgodnie 
z wymaganiami określonymi w

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), 

zwanym dalej RODO.

Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 i 14 RODO Urząd Miasta i Gminy w Prusicach informuje, że:

 1. administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Prusice, dane są przetwarzane w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach, ul. Rynek 1, 55-110 Prusice,
 2. dane są przetwarzane w celu spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 
 3. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego administratora,
 4. dane są przekazywane tylko na podstawie przepisów prawa,
 5. dane są przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa,
 6. ma Pan/Pani prawo do:
  1. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych,
  3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 7. podanie danych jest wymogiem ustawowym,
 8. niepodanie danych uniemożliwia zrealizowanie wniosku złożonego w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach,
 9. dane osobowe przetwarzane przez Urzęd Miasta i Gminy w Prusicach nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Informacji o zasadach udzielania informacji o treści: 
„Informacje o przetwarzaniu danych osobowych można uzyskać na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach, przesłanego pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach lub sporządzonego w postaci elektronicznej 
i opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.”,

Kontakt tylko mailowy do Inspektora Ochrony Danych -  iod@prusice.pl”.

 

Załączniki

klauzula informacyjna.pdf

Data: 2019-01-03 12:50:46 Rozmiar: 517.1k Format: .pdf Pobierz

informacja o monitoringu wizyjnym.pdf

Data: 2019-01-03 12:50:46 Rozmiar: 810.32k Format: .pdf Pobierz

regulamin dla uczestnikow uroczystosci.pdf

Data: 2019-01-03 12:50:46 Rozmiar: 330.62k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 124
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Kurzepa
Osoba odpowiedzialna za informację : Igor Bandrowicz
Czas wytworzenia: 2018-05-29 10:19:06
Czas publikacji: 2019-01-03 12:50:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak