Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Prusice

2018-01-18 14:13:56
ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 30/2 położonej w mieście Prusice

2017-12-06 08:40:52
Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji w sprawie projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wschodniej miasta Prusice

2017-11-29 09:05:25
konsultacje w sprawie projektu uchwały Rocznego Programu Współpracy Gminy Prusice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

2017-10-23 15:00:57
konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie miasta Prusice, gmina Prusice

2017-10-10 14:56:31
projekt uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Prusice na lata 2017 - 2020

2017-08-23 12:41:12
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/256/01 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych na terenie Gminy Prusice.

2017-03-24 10:31:57
Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

2017-03-14 12:20:15
Projekt uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/263/17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie dotacji ze środków budżetu Gminy Prusice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

2017-03-08 15:39:29
Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkoklnych oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prusice, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów i liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria

2017-03-06 14:40:02