Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Prusice

2016-11-25 12:27:40
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Prusice

2016-10-19 15:48:51
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/204/16 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Prusice

2016-10-19 15:45:54
Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

2016-09-08 09:59:27
OGŁOSZENIE w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42. ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz określenia sposobu ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć przy łączeniu różnych wymiarów pensum w ramach etatu obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Prusice

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42. ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz określenia sposobu ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć przy łączeniu różnych wymiarów pensum w ramach  etatu obowiązujących w szkołach i  placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Prusice

2016-08-25 07:43:02
OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 406/2 położonej w obrębie wsi Wszemirów

2016-07-26 15:26:50
OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 510/9 i 511/19 oraz części działek nr 764/2 i 707/5 położonych w obrębie miasta Prusice

2016-07-12 15:30:32
OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 571/1 położonej w mieście Prusice

2016-07-12 13:38:45
OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 527/14 położonej w mieście Prusice

2016-07-12 13:37:01
OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 217/3 położonej w mieście Prusice

2016-07-12 13:35:11