Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie upowaznienia Kierownika GOPS w Prusicach do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu śwaidczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

2016-03-15 14:45:55
Projekt uchwały w sprawie okreslenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Prusickim Dziennym Domu Pobytu Senior WIGOR w Prusicach

2015-12-17 13:37:37
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach

2015-12-17 13:30:52
Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części wsi Skokowa

2015-12-15 10:58:41
Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Kopaszyn

2015-12-15 10:58:09
Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prusice

2015-12-14 15:41:25
Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prusice

2015-12-14 15:40:27
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2015-11-03 14:30:03
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XLV/286/12 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prusice.

2015-11-03 14:29:16
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prusice”

 
2015-06-29 11:56:31