Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2014

 
2015-05-27 17:25:32
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w roku 2014

 
2015-05-27 17:24:03
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w roku 2013

 
2014-05-23 09:39:42
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2013

 
2014-05-23 09:36:09
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2012

 
2013-05-16 15:08:03
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w roku 2012

 
2013-05-16 15:03:59
PODATKI 2013 r.

 

PODATKI w Gminie Prusice na 2013 rok
 

Podatki w gminie Prusice na rok 2013

 

Uwaga Podatnicy!

Informujemy, iż uchwały podatkowe oraz druki deklaracji podatkowych obowiązujące na 2013 rok znajdują się w zakładce MOJA SPRAWA ----> PODATKI

2013-01-02 13:18:16
Informacja dla podatników

 

Szanowni Państwo.

Znajdziecie tutaj wszelkiego rodzaju informacje na temat podatków i opłat lokalnych obowiązujących w poszczególnych latach w naszej Gminie. Każdy mieszkaniec naszej gminy powinien zapoznać się z obowiązującymi podatkami.

Wysokość stawek podatku określa rada gminy w drodze uchwały. Górne granice stawek kwotowych podatku ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Zasada waloryzacji stawek podatku w oparciu o wskaźnik wzrostu cen dotyczy również podatku od środków transportowych, podatku od posiadania psów, opłaty targowej i opłaty administracyjnej.

 

Numer rachunku bankowego Gminy dot. wpłat z tytułu dochodów:

(dla podatków i opłat)

97 9583 1019 0200 1300 2002 0006


Wpłaty z tytułu:

- wadiów przetargowych

- kaucji

należy dokonać na numer rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy Prusice
27 9583 1019 0200 1300 2002 0005

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości?
Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, które są:

 • właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych nie stanowiących odrębnych nieruchomości,
 • posiadają bez tytułu prawnego nieruchomości lub ich części, albo obiekty budowlane lub ich części, stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości?

 1. Dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa.
 2. Dla budowli – 2% ich wartości ustalonej na dzień 1 stycznia roku podatkowego stanowiącej podstawę obliczania amortyzacji, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.
 3. Dla gruntów – powierzchnia tych gruntów.

Wybrane definicje z ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.):

 • budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
 • budowla- obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;
 • powierzchnia użytkowa budynku lub jego części- powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

Kiedy muszę płacić podatek?
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku:

 • Osoby fizyczne obowiązane są składać organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu wg ustalonego wzoru.( MOJA SPRAWA zakładka PODATKI)
 • W przypadku gdy nieruchomość podlega ustawowemu zwolnieniu osoby fizyczne obowiązane są składać organowi podatkowemu wraz z informacją o nieruchomościach i obiektach budowlanych
 • w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego, a także informować ten organ o zaistnieniu zmian w terminie 14 dni od ich powstania. Obowiązek ten dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
 • Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek, np. sprzedaż nieruchomości. Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych ustala Burmistrz w drodze decyzji.

Terminy płatności
Niezmiennie od lat obowiązują cztery ustawowe terminy płatności i przypadają one:

 • 15 marca
 • 15 maja
 • 15 września
 • 15 listopada roku podatkowego.
 • Dla osób prawnych: co miesiąc

  Uwaga!

  Uiszczając podatek za pośrednictwem banku pamiętaj, aby dokładnie wypełnić przelew. Zaznacz dokładnie ”podatek od nieruchomości” oraz oznacz okres (ratę), na który ma zostać zaksięgowana wpłata, starannie opisz dane podatnika.                                                                                                                                                                                             • PODATEK ROLNY
  • Kto jest podatnikiem?

  Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, które:
  · są właścicielami albo samoistnymi posiadaczami gruntów,
  · są użytkownikami wieczystymi gruntów,
  · są posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
  a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego albo
  b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych.

  Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalnosci gospodarczej innej niż działalnośc rolnicza.

  Co uważa się za gospodarstwo rolne?
  Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, (z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza), o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nie posiadającej osobowości prawnej.

  Jak liczymy podatek?

  Liczbę hektarów przeliczeniowych ustala się na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do okręgu podatkowego (Wrocław jest w I okręgu podatkowym) zgodnie z poniższym wzorem:

 • Dla gospodarstw rolnych 1 ha fizyczny x przelicznik odpowiedni dla danej klasy użytków rolnych i dla danego okręgu. Tak ustalony hektar przeliczeniowy mnożymy przez równowartość pieniężną 2,5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy (według komunikatu Prezesa GUS na 2010 rok, średnia cena skupu żyta wynosiła 37,64 zł za 1 dt).
 • Dla pozostałych użytków rolnych 1 ha fizyczny x równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy (według komunikatu Prezesa GUS na 2010 rok, średnia cena skupu żyta wynosiła 37,64 zł za 1 dt).

Czy płacisz tylko podatek rolny?

Nie. Poza podatkiem rolnym zobowiązany jesteś do zapłaty podatku od nieruchomości za budynek mieszkalny. Nie zapłacisz natomiast podatku od nieruchomości za budynki gospodarcze zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej oraz w gospodarstwach rolnych – w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, budynki gospodarcze lub ich części związane z działalnością rolniczą.

UWAGA!

Jeżeli zdecydujesz się prowadzić działalność gospodarczą inną niż rolnicza w budynkach lub ich częściach bądź też na całej powierzchni gruntu lub jego części – zapłacisz podatek od nieruchomości według stawki odpowiedniej dla prowadzenia działalności gospodarczej. 

Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o gruntach, sporządzone na formularzach wg ustalonego wzoru, której częściami składowymi. (Informacje/deklaracje na podatek rolny w Zakładce MOJA SPRAWA/ PODATKI)

w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub zaistnienia zmian stanu faktycznego.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, są zobowiązane:

 1. składać, w terminie do 15 stycznia (a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,), organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru (Deklaracje dostępne są w Zakładce MOJA SPRAWA/PODATKI)
 2. odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zmiany stanu faktycznego, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian

  UWAGA:
  Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy.

  Terminy płatności:

  Obowiązują cztery terminy płatności, które przypadają na dzień:

1. 15 marca
2. 15 maja
3. 15 września
4. 15 listopada roku podatkowego.

Uwaga!

Uiszczając podatek za pośrednictwem banku pamiętaj, aby dokładnie wypełnić przelew. Zaznacz dokładnie ”podatek rolny” oraz oznacz okres (ratę), na który ma zostać zaksięgowana wpłata, STARANNIE OPISZ DANE PODATNIKA.


PODATEK LEŚNY


Kto zapłaci podatek leśny?
Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które są:

 • właścicielami lasów,
 • posiadaczami samoistnymi lasów,
 • użytkownikami wieczystymi lasów,
 • posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Co stanowi podstawę opodatkowania?
Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów ochronnych oraz lasów, wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50 %.

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć informację o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru (Informacja na podatek leśny dostępna jest w Zakładce MOJA SPRAWA/PODATKI)

Informacje składa się organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub o zaistnieniu zmian stanu faktycznego.
Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane składać deklarację (Deklaracja na podatek leśny dostępna jest w Zakładce MOJA SPRAWA/PODATKI)

Deklarację składa się w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W przypadku zaistnienia zmian stanu faktycznego należy skorygować deklaracje na podatek leśny w terminie 14 dni od ich zaistnienia.

UWAGA:
Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawowych.

Terminy płatności:
Obowiązują cztery terminy płatności, które przypadają na dzień:

 • 15 marca,
 • 15 maja,
 • 15 września
 • 15 listopada roku podatkowego.

Natomiast osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są obowiązane – bez wezwania – wpłacać w terminach do 15 dnia każdego miesiąca należny podatek. Jeżeli ostatni dzień terminu płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, terminem płatności jest następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.


PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:

Za jakie pojazdy płacimy podatki w roku 2011?

 • Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
 • Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony
 • Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton

  Uwaga!!
  Obowiązek podatkowy nie dotyczy przyczep i naczep związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

 • autobusy

Kto jest podatnikiem?
Podatnikami podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej będące właścicielami pojazdów podlegających opodatkowaniu. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Kiedy muszę zapłacić podatek?
Od 1 stycznia 2003 roku Podatnicy podatku od środków transportowych zobowiązani są, w terminie do 15 lutego, składać właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek od środków transportowych (Deklaracja na podatek od środków transportowych w Zakładce MOJA SPRAWA/PODATKI)

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym środek transportowy został nabyty.

Dlaczego nikt mnie nie zawiadomił o obowiązku uiszczenia podatku?
Podatek od środków transportowych jest płatny bez wezwania na konto lub w kasie urzędu miejskiego. Fakt, że organ podatkowy nie informuje o konieczności uiszczenia podatku wynika z samej konstrukcji podatku od środków transportowych. Ustawodawca scedował na podatnika konieczność poinformowania organu podatkowego o powstaniu i wygaśnięciu obowiązku podatkowego, określenia stawki, oraz uiszczenia podatku. Organ podatkowy jedynie weryfikuje dane przedstawione przez podatnika, w toku prowadzonego postępowania podatkowego.

Co się stanie, jeśli nie zapłacę podatku?
Podatek nie uiszczony w terminie płatności podlega egzekucji administracyjnej. Jeżeli zaległość nie zostanie uregulowana, lub podatnik nie przedstawi dokumentów świadczących o zbyciu środka transportowego, organ podatkowy wydaje decyzje określającą wysokość zobowiązania, która jest podstawą do wystawienia tytułu egzekucyjnego.

Terminy płatności
Podatek płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:

 • do dnia 15 lutego – I rata,
 • do dnia 15 września – II rata, każdego roku.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

 • po dniu 1 lutego a przed 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:
  • w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego – I rata,
  • do dnia 15 września danego roku – II rata,
 • od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Sprzedałem pojazd, czy nadal płacę podatek?
Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych wygasa z końcem miesiąca w którym środek transportowy został  wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono. Podatek ten rozliczany jest proporcjonalnie do liczby miesięcy w których pojazd stanowił własność podatnika. Nie ma znaczenia w którym dniu miesiąca został zbyty pojazd. Za każdym razem zapłacić należy za cały miesiąc.


2011-08-19 12:11:36