Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr LXXI/469/18 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/448/18 w sprawie podziału Gminy Prusice na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

2018-06-21 14:48:58
UCHWAŁA Nr LXXI/468/18 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr LIX/381/17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie
budżetu Gminy Prusice na 2018 rok

2018-06-21 14:36:05
UCHWAŁA Nr LXXI/467/18 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Prusice za 2017 rok.

2018-06-21 14:34:35
UCHWAŁA Nr LXXI/466/18 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 20 czerwca 2018 r.

sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania Budżetu
Gminy Prusice za 2017rok

2018-06-21 14:29:43
UCHWAŁA Nr LXXI/465/18 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 20 czerwca 2018 r.

sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Prusicach za 2017 rok

2018-06-21 14:27:28
UCHWAŁA Nr LXXI/464/18 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach za
2017 rok

2018-06-21 14:24:21
UCHWAŁA Nr LXX/463/18 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie likwidacji Punktów Przedszkolnych w Gminie Prusice.

2018-06-08 08:56:05
UCHWAŁA Nr LXX/462/18 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Prusice pochodzących
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć
służących ochronie powietrza

2018-06-08 08:55:01
UCHWAŁA Nr LXX/461/18 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/243/16 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz niektórych
innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Prusice

2018-06-08 08:53:58
UCHWAŁA Nr LXX/460/18 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dyrektora i wicedyrektora oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego, terapeuty pedagogicznego oraz nauczycieli
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

2018-06-08 08:52:47