Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste działki nr 32 obręb Prusice

 
2011-12-20 13:30:20
Przetarg I Wszemirów dz. 417-26 i 417-27

 
2011-09-28 07:57:03
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiącej zasób własności gminnej w obrębie wsi Krościna Mała

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiącej zasób własności gminnej w obrębie wsi Krościna Mała
2011-09-07 17:02:41
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie 2/10 udziału Gminy Prusice w działce zabudowanej w obrębie Wilkowa Mała

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie 2/10 udziału Gminy Prusice w działce zabudowanej w obrębie Wilkowa Mała
2011-09-07 17:00:33
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnej składającej się z dwóch działek zabudowanych i jednej działki niezabudowanej w obrębie Skokowa

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnej składającej się z dwóch działek zabudowanych i jednej działki niezabudowanej w obrębie Skokowa
2011-09-07 16:58:18
II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnej stanowiącej działkę gruntu niezabudowaną w obrębie Prusice

II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnej stanowiącej działkę gruntu niezabudowaną w obrębie Prusice
2011-09-07 16:54:45
przetarg I Prusice dz.149-8

 GN.6840.45.2011

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Prusice

Zgodnie z Uchwałą  Nr XXVI/182/08 Rady Miasta i Gminy Prusice   z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnych, oraz na podstawie art.25 ust.1, art. 28 ust. 1 i art.35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 ze zmianami), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Prusice podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnej stanowiącej działkę gruntu niezabudowaną. 
1. Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy  w dniach od 28.06.2011 r. do dnia 19.07.2011 r., u sołtysa miejscowości Prusice. Ponadto informacja została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie biuletynu informacji publicznej.   

2. Obręb: Prusice   
oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości  
KW- WR1W/00038170/7  Sąd Rejonowy w Trzebnicy  IV Wydział Ksiąg Wieczystych,          
Działka gruntu nr 149/8, AM-1 o pow. 0,0919 ha  położona w obrębie miasta Prusice                         
powierzchnia nieruchomości;                                      
0,0919 ha                                                       
opis nieruchomości ; 
Działka niezabudowana, posiadająca bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, szkoły, boiska sportowego w strefie śródmiejskiej. Wzdłuż ulicy przebiega na terenie działki napowietrzna linia elektryczna, blisko granicy działki. W asfaltowej drodze przy działce – ul. Ogrodowa przebiega wodociąg, prąd. Od 2012 r. kanalizacja.  
__________________________________________________________________________
przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części zachodniej i północnej miasta Prusice – część „A” zatwierdzoną Uchwałą Nr XX/134/07 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 14 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woje. Dolnośląskiego Nr 2 poz. 21 z 7 stycznia 2008 r.) teren rozpatrywanej działki leży na obszarze oznaczonym w planie symbolami: 1 M, U – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi
2) przeznaczenie dopuszczalne – nie ustala się.  
___________________________________________________________________________
cena  wywoławcza nieruchomości
45 399,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) + obowiązujący podatek VAT
___________________________________________________________________________            nieruchomość przeznaczona do sprzedaży  
na własność                                                                   
___________________________________________________________________________                                               
koszty przygotowania                                    
nieruchomości do sprzedaży  
1 129,68 zł 
(słownie : jeden tysiąc sto dwadzieścia dziewięć złotych 68/100)              
 
obciążenie nieruchomości                         bez obciążeń          
zobowiązania, których                   
przedmiotem jest nieruchomość               bez zobowiązań                                                         
3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
           Przetarg odbędzie się w dniu   06.10.2011 r. o godz. 10;30 w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice (sala narad).
4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w formie gotówki w wysokości 9 079,80 zł.(słownie: dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych 80/100) na konto Urzędu Miasta i Gminy Prusice, Bank Spółdzielczy Oborniki Śląskie O/Prusice nr 27 95831019-0200-1300-2002-0005 z odpowiednim wyprzedzeniem tak aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 03.10.2011 r. 
5. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni, z zastrzeżeniem ,że wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
6. Dodatkowo przed przystąpieniem do  przetargu przewodniczącemu komisji przetargowej należy złożyć:
1. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie,
2. oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w przetargu i nabycie nieruchomości. 
7. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość a w przypadku gdy osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość z podpisem notarialnie potwierdzonym.
Wyżej wymienione dokumenty jak również dowód wpłaty wadium należy złożyć Przewodniczącemu Komisji przetargowej w dniu otwarcia przetargu o godzinie 10;00.
8. Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym muszą dodatkowo przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem : umowy spółki, aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego (nie starszy niż 2 miesiące od daty przetargu) aktualną listę wspólników i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców, (w rozumieniu ustawy z dnia 20.02.2004 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy – Ordynacja Podatkowa – w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej Dz. U. Nr 16, poz. 166), warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, jest uzyskanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod rygorem utraty wadium.            
9. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  
10. Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie nieruchomości i powinna być wpłacona najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy.  
11. Nabywcę zobowiązuję się do pokrycia kosztów przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
12. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – Gmina Prusice nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina Prusice na koszt Kupującego. 
13. Gminie przysługuje prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.  
14. Gminie przysługuje prawo zamknięcia ogłoszonego przetargu bez wyłonienia nabywcy.  
15. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego.
16. Dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu a także z postanowieniami projektu umowy sprzedaży, które nie podlegają ustaleniu w trybie niniejszego przetargu uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice, Rynek-Ratusz, w godz. od 7;30-15;00, tel.(071) 3126224 wew. 42.  

Prusice, dnia 30.08.2011 r.                 


Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy w dniach                                                                           30.08.2011 r. do dnia 30.09.2011 r. u  sołtysa miejscowości Prusice, w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat oraz na stronie biuletynu informacji publicznej.   
                                                                       30.08.2011 r. do dnia 30.09.2011 r. u  sołtysa miejscowości Skokowa, w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat oraz na stronie biuletynu informacji publicznej. 
2011-08-31 15:34:11
IV przetarg Skokowa dz. 26-59

IV przetarg Skokowa dz. 26-59
2011-08-31 15:26:41
Przetarg VI Wilkowa Wielka dz. 20-1

Przetarg VI Wilkowa Wielka dz. 20-1
2011-08-22 08:36:47
Przetarg II Prusice dz. 441-14

Przetarg II Prusice dz. 441-14
2011-08-22 08:31:19