Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykonanie opracowań projektowych na przebudowę świetlic wiejskich na terenie Gminy Prusice

rozstrzygnięcie postępowania
2011-12-05 15:01:17
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prusice

 ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA
2011-11-23 16:08:10
Przebudowa drogi gminnej we Wszemirowie

Rozstrzygnięcie postępowania
2011-11-18 12:09:30
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zadania "Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Prusicach".

 
2011-10-11 14:31:33
Rozstrzygnięcie przetargu na realizację zadania pn."Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu: indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej"

 
2011-10-11 12:28:02
Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu: indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
2011-09-23 13:08:40
Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Prusicach

 
2011-09-19 08:25:41
II przetrag na usługi sprawowania kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania: „Przebudowa drogi gminnej Skokowa – Piotrkowice”

 
2011-09-08 13:50:25
Rozstrzygnięcie przetargu na realizację zadania pn. "Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Górowo"

 
2011-09-05 09:04:18
Rozstrzygnięcie przetargu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Skokowa – Piotrkowice"

Rozstrzygnięcie przetargu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Skokowa – Piotrkowice"
2011-09-05 08:17:53
usługi sprawowania kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania: „Przebudowa drogi gminnej Skokowa – Piotrkowice”

 Dokumentacja projektowa dotycząca zadania: Przebudowa drogi gminnej Skokowa - Piotrkowice znajduje się w bieżącej zakładce w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania

UNIEWAŻNIENIE
2011-08-30 14:08:12
Remont elewacji zabytkowego kościoła p.w. Niepokalanego Serca NMP w Strupinie

 Rozstrzygnięcie przetargu
2011-08-30 13:36:32
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Skokowa

 Zmiana terminu składania ofert na dzień 24.08.2011r.
2011-08-12 13:20:16
Rozstrzygnięcie przetargu na realizację zadania pn. "Wykonanie zamiennego projektu budowlanego i uzupełnienie dokumentacji dla zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków PRUSICE w Pietrowicach Małych wraz z wylotem do odbiornika Struga Ioraz siecią wodociągową wraz z dostawami wyposażenia eksploatacyjnego sieci""

Rozstrzygnięcie przetargu na realizację zadania pn. "Wykonanie zamiennego projektu budowlanego i uzupełnienie dokumentacji dla zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków PRUSICE w Pietrowicach Małych wraz z wylotem do odbiornika Struga Ioraz siecią wodociągową wraz z dostawami wyposażenia eksploatacyjnego sieci""
2011-08-10 12:58:07
Przebudowa drogi gminnej Skokowa – Piotrkowice

 Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zmiana terminu składania ofert
2011-08-04 14:37:38
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prusice

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prusice
2011-08-02 09:55:44
ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej
2011-07-27 15:35:27
Wykonanie zamiennego projektu budowlanego i uzupełnienie dokumentacji dla zadania pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków PRUSICE w Pietrowicach Małych wraz z wylotem do odbiornika Struga I oraz siecią wodociągową wraz z dostawami wyposażenia eksploatacyjnego sieci”

 

Istniejąca dokumentacja oczyszczalni ścieków PRUSICE w Pietrowicach Małych dostępna jest pod adresem: www.bip.prusice.pl w zakładce zamówienia publiczne rok 2011 "Przetarg nieograniczony na budowę oczyszczalni ścieków "Prusice" w Pietrowicach Małych"


Projekt jest dofinansowany w ramach umowy nr: UDA-RPDS.04.02.00-02-027/09-00

Program ochrony wód zlewni rzeki Sąsiecznicy, położonej w dorzeczu rzeki Baryczy poprzez budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji na terenie aglomeracji Prusice nr UDA-RPDS.04.02.00-02-027/09-00 w ramach Priorytetu nr 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)” Działanie nr 4.2 „Infrastruktura wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007- 2013.

2011-07-25 11:16:10
Drugi przetarg nieograniczony na rozbuowę świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Górowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
2011-07-20 16:15:42
DOSTAWA MATERIAŁÓW DO BUDOWY DROGI W STRUPINIE

DOSTAWA MATERIAŁÓW DO BUDOWY DROGI W STRUPINIE
2011-07-18 09:49:59
Przewozy szkolne wraz z użyczeniem autobusu szkolnego marki JELCZ w roku szkolnym 2011-2012

Przewozy szkolne wraz z użyczeniem autobusu szkolnego marki JELCZ w roku szkolnym 2011-2012
2011-07-08 11:53:31
DOŻYWIANIE UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ZESPOŁU SZKÓŁ Z TERENU GMINY PRUSICE W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

DOŻYWIANIE UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ZESPOŁU SZKÓŁ Z TERENU GMINY PRUSICE W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012
2011-07-06 15:13:27
Przetarg nieograniczony na Rozbudowę świetlicy wiejskiej wraz z agospodarowaniem terenu w miejscowości Górowo

Przetarg nieograniczony na Rozbudowę świetlicy wiejskiej wraz z agospodarowaniem terenu w miejscowości Górowo
2011-05-24 14:19:28
Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni i budowa kanalizacji deszczowej ul. Kwiatowa w Strupinie

Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni i budowa kanalizacji deszczowej ul. Kwiatowa w Strupinie
2011-05-16 07:34:06
Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i rozbudowę oświetlenia drogowego w Gminie Prusice oraz wykonanie projektu zamiennego dla miejscowości Ligota Strupińska

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i rozbudowę oświetlenia drogowego w Gminie Prusice oraz wykonanie projektu zamiennego dla miejscowości Ligota Strupińska
2011-05-12 13:10:34
Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu usług sportu i rekreacji w Ligocie Strupińskiej

 Zadanie dofinansowane jest w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, umowa o przyznanie pomocy nr 00109-6930-UM0130160/10 z dnia 12 kwietnia 2011 roku.

Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 31 maja 2011 roku

2011-05-05 09:29:47
Przetarg nieograniczony "Przebudowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i sieci wodociągowej z przyłączami w Rynku w Prusicach"

 Przebudowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i sieci wodociągowej z przyłączami w Rynku w Prusicach
2011-04-07 15:23:00
DOSTAWA NOWEJ KOPARKO-ŁADOWARKI KOŁOWEJ WRAZ Z OSPRZĘTEM

 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
2011-04-07 14:43:11
II przetarg nieograniczony na zadanie: Zagospodarowanie otwartej przestrzeni we wsi Chodlewko, budowa placu zabaw

II przetarg nieograniczony na zadanie: Zagospodarowanie otwartej przestrzeni we wsi Chodlewko, budowa placu zabaw
2011-03-28 13:42:01
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: ZAGOSPODAROWANIE OTWARTEJ PRZESTRZENI W CHODLEWKU - Plac zabaw

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: ZAGOSPODAROWANIE OTWARTEJ PRZESTRZENI W CHODLEWKU - Plac zabaw
2011-03-04 13:10:11
Przetarg nieograniczony na budowę oczyszczalni ścieków "Prusice" w Pietrowicach Małych

Przetarg nieograniczony na budowę oczyszczalni ścieków "Prusice" w Pietrowicach Małych
2011-03-03 12:34:22
Przetarg nieograniczony na usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012 w szkołach na terenie Gminy Prusice”


 

2011-02-11 13:02:44
10 20 30 40 50 Wyników