Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w spawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za uslugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz poróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychh

 
2012-12-19 15:56:55
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 
2012-11-30 13:14:24
Zmiana- Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Prusice

 Zmiana terminu złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty
2012-11-30 13:10:34
Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Prusice

 
2012-11-29 15:03:52
Projekt uchwały w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 
2012-11-29 15:01:05
Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prusice

 
2012-11-29 14:58:50
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności na terenie gminy Prusice

 
2012-11-29 14:53:55
UCHWAŁA Nr XLII/…/12 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia … listopada 2012 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

2012-11-21 13:18:59
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jagoszyce

 
2012-11-19 15:28:14
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Wszemirów

 
2012-11-19 15:21:43