Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1 200 000 zł

 ROZSTRZYGNIĘTO
2013-12-16 14:30:46
Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kaszycach Wielkich

PONOWNE ROZSTRZYGNIECIE
2013-12-12 12:29:22
Dokończenie zadania pn. Budowa zespołu boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego w Pawłowie Trzebnickim realizowanego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”

 ROZSTRZYGNIĘTO
2013-12-11 15:14:23
UBEZPIECZENIE POJAZDÓW, MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA GMINY PRUSICE, WYBRANYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

UNIEWAŻNIONO
2013-11-29 15:00:54
Budowa sieci szerokopasmowej oraz dostawa zestawów komputerowych w ramach realizacji projektu pn. Informatyzacja Gminy Prusice jako sposób na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

ROZSTRZYGNIĘTO
2013-11-28 13:41:08
II przetarg nieograniczony Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego na spłatę uprzednio zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 1 600 000 zł

 ROZSTRZYGNIĘTO
2013-11-12 12:50:41
Odnowienie chodnika we wsi Budzicz

ROZSTRZYGNIĘCIE
2013-11-04 13:51:12
II przetarg nieograniczony Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Górowo

 UNIEWAŻNIONO
2013-10-30 13:24:59
Dostawa sprzętu sportowego do siłowni oraz sali fitness znajdującej się na działce ewidencyjnej nr 225 AM-1, obręb Prusice.

 ROZSTRZYGNIĘTO
2013-10-28 13:35:51
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego na spłatę uprzednio zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 1 600 000 zł

 UNIEWAŻNIONO
2013-10-23 15:14:21
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Górowo

 UNIEWAŻNIONO
2013-10-17 14:11:20
Dokończenie zadania pn. Budowa zespołu boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego w Pawłowie Trzebnickim realizowanego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”

  UNIEWAŻNIONO
2013-09-17 10:28:48
II przetarg nieograniczony Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Prusice

ROZSTRZYGNIĘTO
2013-09-09 11:26:12
roboty dodatkowe w ramach zadania Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wilkowa

 
2013-09-02 11:29:31
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Prusice

UNIEWAŻNIONO
2013-08-23 13:13:07
III przetarg nieograniczony „Termomodernizacja i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach – etap I”

 ROZSTRZYGNIĘTO
2013-08-01 08:33:24
Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Piotrkowicach

 ROZSTRZYGNIĘTO
2013-07-24 10:32:26
DOŻYWIANIE UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ZESPOŁU SZKÓŁ Z TERENU GMINY PRUSICE W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

ROZSTRZYGNIĘTO
2013-07-17 13:05:50
Budowa placu zabaw w miejscowości Krościna Mała

 ROZSTRZYGNIĘTO
2013-07-11 12:15:26
Budowa świetlicy wiejskiej oraz niezbędnej infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Zakrzewie

ROZSTRZYGNIĘTO
2013-07-09 11:38:46
Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla dzieci do Punktów Przedszkolnych zlokalizowanych w Brzeźnie i Strupinie na lata 2013/2015

 ROZSTRZYGNIETO
2013-07-04 14:38:30
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Prusice i jej jednostek organizacyjnych

ROZSTRZYGNIĘTO
2013-07-03 16:17:25
Budowa placu zabaw w Prusicach

 UNIEWAŻNIONO
2013-06-28 11:52:32
II przetarg nieograniczony -Termomodernizacja i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach – etap I

UNIEWAŻNIONO
2013-06-27 11:27:54
Termomodernizacja i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach – etap I

 UNIEWAŻNIONO
2013-06-12 15:18:41
II przetarg nieograniczony Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Prusice

 ROZSTRZYGNIĘTO
2013-06-07 09:27:42
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wilkowa

 ROZSTRZYGNIĘTO
2013-06-06 11:33:02
Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Prusice

 
2013-05-17 11:52:21
Realizacja Programu Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Prusice – usuwanie wyrobów zawierających azbest w roku 2013

 ROZSTRZYGNIĘCIE
2013-05-13 14:07:58
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Górowo

ROZSTRZYGNIĘCIE
2013-04-19 11:10:47
Budowa boiska w miejscowości Ligotka

 ROZSTRZYGNIĘCIE
2013-04-09 12:09:37
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Prusice i jej jednostek organizacyjnych

UNIEWAŻNIENIE
2013-03-27 17:18:25
Budowa oczyszczalni ścieków ,,Prusice’’ w Pietrowicach Małych wraz z wylotem do odbiornika – Struga I oraz siecią wodociągową wraz z dostawami wyposażenia eksploatacyjnego sieci

ROZSTRZYGNIĘCIE
2013-03-15 12:20:47
Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej.

 UNIEWAŻNIONO
2013-03-06 16:55:42
Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kaszyce Wielkie

 UNIEWAŻNIONO
2013-02-20 17:25:34
Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla 50 dzieci do Punktów Przedszkolnych zlokalizowanych w miejscowościach Strupina i Brzeźno

 ROZSTRZYGNIĘCIE
2013-02-13 14:10:40
Dostawa samochodu osobowego na potrzeby Straży Miejskiej w Prusicach

 UNIEWAŻNIONO
2013-02-07 14:34:28
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach Projektu pn. „Program ochrony wód zlewni rzeki Sąsiecznicy, położonej w dorzeczu rzeki Baryczy poprzez budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji na terenie aglomeracji Prusice” nr UDA-RPDS.04.02.00-02-027/09-00 w ramach Priorytetu nr 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)” Działanie nr 4.2 „Infrastruktura wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007- 2013 w zakresie Kontraktu wybudowanie oczyszczalni ścieków ,,Prusice’’ w Pietrowicach Małych wraz z wylotem do odbiornika – Struga I oraz siecią wodociągową wraz z dostawami wyposażenia eksploatacyjnego sieci

 ROZSTRZYGNIĘCIE
2013-01-17 11:57:02
10 20 30 40 50 Wyników