Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wieloletni Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2014-2017

 
2013-11-07 15:11:37
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice w sprawie zmiany uchwały nr XI/94/03 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 
2013-11-06 14:30:42
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice w sprawie zmiany uchwały nr XI/94/03 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 
2013-11-05 12:24:34
projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz ustalenia sieci punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Prusice.

 
2013-10-02 16:49:17
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/43/99 Rady Gminy Prusice z dnia 27 lutego 1999r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie gminy Prusice

 
2013-10-02 16:47:36
projektu uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych w szkołach na terenie Gminy Prusice

 
2013-10-02 16:45:34
projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 
2013-10-02 16:43:04
projekt uchwały w sprawie konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Prusice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

 
2013-10-02 16:40:26
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/301/13 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwosci i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Prusice

 
2013-06-26 16:13:15
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/62/03 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze miasta i gminy Prusice

 
2013-06-12 11:34:29