Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Świerzów

 
2014-12-08 09:02:16
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prusice”

 
2014-11-28 08:21:05
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Prusice

 
2014-11-28 08:16:25
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/49/11 w sprawie dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków

 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/49/11 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
2014-09-25 13:45:15
Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice w sprawie w zmiany uchwały Nr LIX/416/10 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Prusice

 
2014-08-22 11:20:09
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Prusicach

 
2014-06-26 08:57:20
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XLVIII/299/13 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 
2014-05-15 09:26:26
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XLV/286/12 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prusice

 
2014-05-15 09:21:49
Konsultacje projektu uchwały w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 
2014-05-15 09:17:31
Konsultacje społeczne w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice w sprawie w zmiany uchwały Nr LIX/416/10 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Prusice

 
2014-05-07 14:05:39