Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w roku 2011

 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w roku 2011
2012-06-20 14:44:40
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2011

 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2011
2012-06-20 14:41:48
Informacja dla podatników o nowych wzorach formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2012 rok

 

2012-01-04 13:19:54
PODATKI w Gminie Prusice na 2012 rok

 

Podatki w gminie Prusice na rok 2012

 

Uwaga podatnicy!

Informujemy, iż uchwały podatkowe oraz druki deklaracji podatkowych obowiązujące na 2012 rok można znaleźć w zakładce MOJA SPRAWA ----> PODATKI


 
2011-11-24 14:35:16
Uchwała Nr X/59/11 RMiG Prusice z dnia 4 maja 2011 roku w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr X/59/11 RMiG Prusice z dnia 4 maja 2011 roku w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2011-08-23 08:04:33
Pomoc publiczna - informacje dla mieszkańców

 

Informacje ogólne

 

Pomoc publiczna

Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dawny art. 87 ust. 1 TWE) „Z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktatach wszelka pomoc przyznawana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi.

 

Przedsiębiorca w rozumieniu przepisów prawa wspólnotowego – każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą (oferujący towary i/lub usługi na rynku), bez względu na formę organizacyjno-prawną jej prowadzenia, sposób funkcjonowania, wielkość, występowanie zarobkowego charakteru tej działalności, itd.

 

Działalność gospodarcza – oferowanie towarów i usług na rynku

 

Szczególną kategorię pomocy stanowi pomoc de minimis,  której udzielenie, z uwagi na jej znikomą wartość nie skutkuje zakłóceniem konkurencji w wymiarze wspólnotowym. Pomoc de minimis nie spełnia wszystkich kryteriów określonych w art. 107 ust. 1 TUE i może być stosowana pod warunkiem zapewnienia właściwych warunków jej udzielania i monitorowania.

Miernikiem wartości de minimis jest limit uzyskanej pomocy, który w roku ubiegania się o pomoc oraz w ciągu dwóch lat poprzedzających ten rok nie może przekroczyć:

- 200.000 euro dla określonego przedsiębiorcy, w tym dla przedsiębiorcy działającego w sektorze rolniczej produkcji wtórnej,

- 100.000 euro dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego,

- 30.000 euro dla przedsiębiorcy działającego w sektorze rybołówstwa,

- 7.500 dla producenta rolnego działającego w sektorze rolniczej produkcji pierwotnej (wytwarzanie produktów rolnych).

 

Źródła informacji o pomocy publicznej:

-   www.europa.eu (Portal Unii Europejskiej),

-   www.funduszeeuropejskie.gov.pl,

-   www.uokik.gov.pl – „Pomoc publiczna”,

-   www.minrol.gov.pl – „Pomoc publiczna w rolnictwie”.

 

Podstawowe akty prawne odnoszące się do pomocy publicznej

Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz. U. UE C 306 z 17.12.2007 r.);

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r.);

 

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007 r.);

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.7.2007),

 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001,

 

Wytyczne Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007-2013 (Dz. Urz. UE C 319 z dnia 27.12.2006 r.),

 

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 ze zm.),

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. nr 194, poz. 1983 ze zm.),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. nr 53, poz. 354 ze zm.),

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 5, poz. 60 ze zm.),

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 ze zm.),

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku nr 136, poz. 969 ze zm.),

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. nr 200, poz. 1682 ze zm.),

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.),

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zm.).

 

POMOC PUBLICZNA W GMINIE PRUSICE

 

I) Pomoc de minimis udzielana w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja podatkowa

Zgodnie z art. 67a. § 1 ustawy Ordynacja podatkowa Burmistrz Miasta i Gminy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

 

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

 

Wniosek na powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) podatku w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Prusice pokój Nr 5 w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30 – 15.30 środa: 7.30 - 17.30, piątek 7.30 – 15.30. 

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,

 

Wniosek na powyższe można złożyć po upływie terminu płatności raty (lub rat) podatku w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Prusice pokój Nr 5 w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30 – 15.30 środa: 7.30 - 17.30, piątek 7.30 – 15.30.

  

3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

 

Wniosek na powyższe można złożyć po upływie terminu płatności raty (lub rat) podatku w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Prusice pokój Nr 5 w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30 – 15.30 środa: 7.30 - 17.30, piątek 7.30 – 15.30. 

 

Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

Ulgi w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych udzielane przez Burmistrza Miasta i Gminy Prusice na podstawie art. 67a ustawy Ordynacja podatkowa stanowią pomoc de minimis i mogą być udzielane w myśl art. 67b § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa - w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice  może zatem odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty, odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną podatnikom będącym przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów prawa wspólnotowego - zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa oraz przepisami: ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 ze zm.) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

 

Do wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych przedsiębiorca zobowiązany jest załączyć.

1)        wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat; albo

2) oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

3)       informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie.

4. zaświadczenia o niezaleganiu w płaceniu innych zobowiązań (ZUS-u, Urzędu Skarbowego);

4. dowody wskazujące na sytuację finansowa przedsiębiorcy (zestawienie wydatków poniesionych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą itp.);

5. opinie banku finansującego przedsiębiorcę;

6. stan zatrudnienia przedsiębiorcy;

7. sprawozdanie z prowadzonej działalności, bilans, rachunek zysków i strat z częścią opisową, itp.

8. wykaz należności i zobowiązań.

 

UWAGA PRODUCENCI ROLNI

Ulgi w podatku rolnym udzielane przez Burmistrza Miasta i Gminy Prusice na podstawie art. 67a ustawy Ordynacja podatkowa stanowią pomoc de minimis i mogą być udzielane w myśl art. 67b § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa - w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice może zatem odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty, odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną podatnikom podatku rolnego zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa oraz przepisami: ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 ze zm.) oraz rozporządzenia Komisji (WE) NR 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej.

 

Do wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych producent rolny zobowiązany jest załączyć.

1)        wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo

2) oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

3)       informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie,

4) oświadczenie o sytuacji materialnej,

5) dokumenty mające wpływ na określenie sytuacji ekonomiczno-finansowej np.: zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach przez wszystkich dorosłych członków rodziny, zaświadczenie o wynagrodzeniu z ostatnich 3 miesięcy bieżącego roku, zaświadczenie o zarejestrowaniu, jako bezrobotna, odcinek renty, emerytalny, zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu za rok poprzedni,

6) rachunki bieżącego utrzymania np.: za dostarczona energię, wodę, gaz, wywóz nieczystości i inne i inne dokumenty uzasadniające wniosek (rachunki za leki, dokumentacja z pobytu w szpitalu, dokumentacja medyczna).

 

II) Pomoc publiczna udzielana w oparciu o przepisy ustawy o podatku rolnym

 

ULGA ZAKUPOWA

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku rolnym zwalnia się od podatku rolnego grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:

a)        będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,

b)        będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,

c)        wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie;

 

Okres zwolnienia wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania, ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie w drodze umowy.

Jeżeli podatnik nabywa lub obejmuje grunty o powierzchni mniejszej niż 100 ha, zwolnienie dotyczy gruntów kolejno nabywanych lub obejmowanych w trwałe zagospodarowanie do powierzchni łącznie nieprzekraczającej 100 ha.

W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych, nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.

Po upływie okresu zwolnienia stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75 % i w drugim roku o 50 %.

 

Ponieważ ulga zakupowa stanowi pomoc publiczną na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych i powinna być realizowana do wysokości określonych w art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 oraz podlegać kumulacji z innymi formami pomocy inwestycyjnej z tytułu realizacji tej samej inwestycji producent rolny ubiegający się o ulgę zakupową do wniosku załącza formularz informacji dotyczących wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierających w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia.

 

ULGA INWESTYCYJNA

Podatnikom podatku rolnego przysługuje także ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,

2) zakup i zainstalowanie:

a) deszczowni,

b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,

c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)

- jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

2. Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja - w wysokości 25 % udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

3. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.

3a. Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Podatnicy obowiązani do składania deklaracji na podatek rolny odliczają, określoną w decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej, kwotę przyznanej ulgi od należnego podatku rolnego.

4. Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ta ulga, lub przeznaczenia ich na inne cele.

Do wniosku o przyznanie ulgi inwestycyjnej należy dołączyć zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami, stwierdzającymi wysokość tych wydatków

 

Ponieważ ulga inwestycyjna stanowi pomoc publiczną na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych i powinna być realizowana do wysokości określonych w art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 oraz podlegać kumulacji z innymi formami pomocy inwestycyjnej z tytułu realizacji tej samej inwestycji producent rolny ubiegający się o ulgę zakupową do wniosku załącza formularz informacji dotyczących wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierających w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia.

 

ULGA ŻOŁNIERSKA

Przy opodatkowaniu gospodarstw rolnych:

1) żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową lub długotrwałe przeszkolenie wojskowe,

2) osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej w formie skoszarowanej

- prowadzących te gospodarstwa bezpośrednio przed powołaniem do służby, stosuje się ulgę w podatku rolnym w wysokości 60 %.

Przy opodatkowaniu gospodarstw rolnych członków rodzin osób wymienionych w pkt 1 i 2, które bezpośrednio przed powołaniem do służby pracowały w tych gospodarstwach, zamieszkiwały i nie osiągały przychodów z innych źródeł, stosuje się ulgę w podatku rolnym w wysokości 40 %.

Ulgi określone stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba została powołana do odbycia służby wojskowej, do końca miesiąca, w którym nastąpiło zwolnienie z tej służby.

 

Ponieważ ulga żołnierska dla członków rodzin osób odbywających zasadniczą służbę wojskową lub długotrwałe przeszkolenie wojskowe, albo osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej w formie skoszarowanej, które przed powołaniem do służby pracowały w tych gospodarstwach, zamieszkiwały i nie osiągały przychodów z innych źródeł stanowi pomoc publiczną i może być udzielana w ramach zasady de minimis w rolnictwie na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej do wniosku o ulgę należy załączyć:

1)        wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo

2) oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

3)       informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie.

 

ULGA (ZWOLNIENIE) ZAKUPOWA, INWESTYCYJNA I ŻOŁNIERSKA STOSOWANE SĄ NA PODSTAWIE DECYZJI WYDANEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRUSICE NA WNIOSEK PODATNIKA. WYMIENIONE ZWOLNIENIA I ULGI STOSUJE SIĘ OD PIERWSZEGO DNIA MIESIĄCA NASTĘPUJĄCEGO PO MIESIĄCU, W KTÓRYM ZŁOŻONO WNIOSEK.

2011-08-19 11:25:42
Uchwała Nr LI/370/09 w sprawie stawek procentowych opłaty adiacenckiej na terenie gminy Prusice

Uchwała Nr LI/370/09 w sprawie stawek procentowych opłaty adiacenckiej na terenie gminy Prusice
2009-11-20 00:00:00
Uchwała Nr XXI/138/07 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXI/138/07 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2008-03-11 00:00:00