Usługa ochrony fizycznej i monitoringu obiektów Zespołu Szkół w Prusicach w latach 2011 – 2013 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia" Prusice: Usługa ochrony fizycznej i monitoringu obiektów Zespołu Szkół w Prusicach w latach 2011 – 2013 

 

Usługa ochrony fizycznej i monitoringu obiektów Zespołu Szkół w Prusicach w latach 2011 – 2013 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia" Prusice: Usługa ochrony fizycznej i monitoringu obiektów Zespołu Szkół w Prusicach w latach 2011 – 2013 

Numer ogłoszenia: 407790 - 2010; data zamieszczenia: 14.12.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 384226 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Prusice, Rynek 1, 55-110 Prusice, woj. dolnośląskie, tel. 071 3126224, faks 071 3126229.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ochrony fizycznej i monitoringu obiektów Zespołu Szkół w Prusicach w latach 2011 - 2013.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem postępowania jest świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów i mienia Zespołu Szkół w Prusicach położonego w Prusicach przy ul. Żmigrodzkiej 43, na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 225, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy prowadzi Księgę Wieczystą nr 23384; 1.Wykonawca zapewni w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej: a)stałą całodobową ochronę w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy, wakacje, ferie oraz inne dni wolne od pracy szkoły; b)dwunastogodzinną ochronę w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 6.00; c)stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych; d)zapewnienie grupy interwencyjnej na pilne wezwania; e)konserwację i naprawy elektronicznych i mechanicznych urządzeń i systemów alarmowych istniejących w obiekcie. 2.Do obowiązków Wykonawcy należy: a)archiwizowanie wyciągów z odpowiednich rejestrów dotyczących realizacji niniejszej umowy przez okres co najmniej 5 lat, b)konserwacja i naprawy elektronicznych i mechanicznych urządzeń i systemów alarmowych istniejących w obiekcie, c)monitorowanie sygnałów alarmowych z wykorzystaniem dwóch torów transmisji; d)okresowe kontrolowanie obiektu przez patrol interwencyjny w godzinach pomiędzy 22 00 a 600, e)posiadanie mobilnych służb reagowania w promieniu 15 kilometrów od chronionego obiektu, gotowych do podjęcia odpowiednich działań przez grupę interwencyjną po odebraniu sygnału alarmowego z obiektów Zamawiającego (w czasie maks. 10 minut w dzień, a w nocy w czasie maks. 6 minut); f)posiadanie zewnętrznego stanowiska dowodzenia wyposażonego w monitoring oraz urządzenia do odbioru sygnałów zagrożenia z chronionego obiektu; g)prowadzenie książki dyżurów i raportów z przebiegu służby w sposób umożliwiający stwierdzenie godzin rozpoczęcia i zakończenia dyżuru przez każdego pracownika ochrony; h)prowadzenie nasłuchu i rejestracji sygnałów alarmowych emitowanych z obiektów Zamawiającego; i)przekazywanie Zamawiającemu wraz z comiesięczną fakturą imiennego wykazu osób pracujących w chronionym obiekcie w miesiącu, za który wystawiana jest faktura, wraz z datą i liczbą przepracowanych godzin przez każdego z pracowników ochrony; j)przeszkolenie pracowników ochrony w zakresie wykonywanej pracy; k)składanie upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego codziennych raportów dotyczących zdarzeń i incydentów zaistniałych podczas dyżuru - najpóźniej w ciągu godziny od zdarzenia; l)udostępnianie Zamawiającemu wyciągu z odpowiednich rejestrów ze wskazaniem czasu reakcji grup interwencyjnych po otrzymaniu sygnału alarmowego; m)wyposażenie wszystkich pracowników ochrony w jednolite umundurowanie stosowne do wypełnianych zadań oraz imienne identyfikatory; n)wyposażenie wszystkich pracowników ochrony w techniczne środki łączności (np. telefony komórkowe) oraz inne specjalistyczne urządzenia służące do realizacji umowy; o)zapoznanie pracowników ochrony z regulaminem organizacyjnym obowiązującym na terenie obiektów, planami ewakuacyjnymi oraz przepisami BHP i przeciwpożarowymi; p)zapoznanie pracowników ochrony z topografią obiektów, w tym rozkładem pomieszczeń, przebiegiem dróg ewakuacyjnych itp.; q)zaznajomienie pracowników ochrony z rozmieszczeniem i obsługą w podstawowym zakresie wyłączników głównych energii elektrycznej, zaworów głównych wodnych, wyłączników urządzeń podtrzymujących napięcie, wyłączników systemów antywłamaniowych i przeciwpożarowych; 3.Do obowiązków pracowników ochrony zatrudnianych przez Wykonawcę w szczególności należy: a)zapewnienie kontroli nad infrastrukturą chronionych obiektów oraz zapobieganie próbom kradzieży, dewastacji i uszkodzenia mienia wewnątrz i na zewnątrz chronionych obiektów; b)bieżące informowanie Zamawiającego o brakach w zabezpieczeniu mienia przed kradzieżą, włamaniem, a także o naruszeniu przepisów z zakresu zabezpieczenia mienia przez pracowników Zamawiającego; c)sprawdzanie stanu zabezpieczenia pomieszczeń po godzinach pracy; d)reagowanie na mogące wystąpić sytuacje nagłe i awaryjne związane z instalacjami przeciwpożarowymi, antywłamaniowymi, elektrycznymi, centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnymi; e)utrzymywanie ładu i porządku publicznego w chronionym obiekcie; f)niedopuszczanie do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony, wzywanie do opuszczenia obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obiektu względnie zakłócania porządku; g)gospodarowanie kluczami do wszystkich pomieszczeń w czasie godzin pracy 4.Szacowana ilość godzin w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2013 r. wynosi 17 800. 5.W budynku Zespołu Szkół znajduje się przeszklony posterunek przeznaczony dla pracownika ochrony. 6.Wykonawca będzie świadczyć usługi w oparciu o osoby nie karane, posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, o ile są wymagane w obowiązujących w tym zakresie przepisach, jednolicie umundurowane z imiennymi identyfikatorami, 7.Dyżur każdego pracownika ochrony w obiektach przewidzianych do ochrony nie może być dłuższy niż to stanowią obowiązujące przepisy ustawy -Kodeks Pracy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • EKOTRADE Sp. z o.o. Przedstawicielstwo we Wrocławiu, ul. Kamienna 145, 50-545 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 166456,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 169290,00
  • Oferta z najniższą ceną: 169290,00 / Oferta z najwyższą ceną:169290,00
  • Waluta: PLN.
 

Liczba odwiedzin : 250
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Emil Dragosz
Osoba odpowiedzialna za informację : Emil Dragosz
Czas wytworzenia: 2011-02-07 09:00:36
Czas publikacji: 2011-02-07 09:00:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak