Przetarg na remont tłuczniowych dróg gminnych na terenie Gminy Prusice. 

 

Przetarg na remont tłuczniowych dróg gminnych na terenie Gminy Prusice. 

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

                NR 341/07/07                      24 maja 2007 roku

                      Burmistrz Miasta i Gminy Prusice

w imieniu Gminy Prusice,   

55-110 Prusice, Rynek – Ratusz,  tel. (071) 3126 224, 3126 231,

fax (071) 3126229                           prusice@prusice.iap.pl

     ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania:

REMONTY TŁUCZNIOWYCH  DRÓG GMINNYCH  NA TERENIE GMINY PRUSICE

Opis przedmiotu zamówienia:

a)profilowanie istniejącej podbudowy klińcem kamiennym 5-25 mm, gr. średnio 5 cm,

b) ułożenie warstwy ścieralnej grubości po zagęszczeniu 4 cm.

Miejsce wykonania robót remontowych: Krościna Wielka, Kopaszyn, gmina Prusice.

Zakres remontu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Termin wykonania:        90 dni od daty zawarcia umowy 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do     odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice, pokój 8 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Prusice: www.bip.prusice.iap.pl

 Uprawniony do kontaktów z oferentami – Henryk Bąk

Zamkniętą kopertę oznaczoną: Przetarg Nr 341/07/07 „Remonty tłuczniowych  dróg gminnych”, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego- sekretariat  lub przesłać pocztą.

Oferta powinna zawierać:

-formularz ofertowy,

-dokumenty wymagane przez  SIWZ

Termin składania ofert upływa dnia 24 maja 2007 r.  o godz.1030  

 Otwarcie ofert dnia 24 maja 2007 r. o godz. 1030  w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy,  którzy:

1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

5.spełniają warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

Kryteria oceny ofert:

Cena  100 %

Termin związania ofertą:                 do dnia 23 czerwca 2007 roku.

 

 

Prusice dnia 8 maja 2007 roku.

 

 

Załączniki

wyniki_tluczniowe.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 22k Format: .doc Pobierz

odp_na_zapytanietluczniowe.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 40.5k Format: .doc Pobierz

SIWZ.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 247.5k Format: .doc Pobierz

UMOWA.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 89.5k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 240
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2010-05-25 11:15:52
Czas publikacji: 2010-05-25 11:15:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak