Pielęgnacja oraz wycinka drzew i krzewów. 

 

Pielęgnacja oraz wycinka drzew i krzewów. 

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

                  

OŚ 7636/1/07          

07.03. 2007 r.

                   Gmina Prusice,   

55-110 Prusice, Rynek – Ratusz,  tel. (071) 3126 224, 3126 231,

 fax (071) 3126229                           prusice@prusice.iap.pl

 

ogłasza  przetarg nieograniczony na

„Pielęgnacji oraz wycinki drzew i krzewów”

 

Zakres robót określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

       

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do poprania na stronie internetowej  Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach tj. www.bip.prusice.iap.pl lub 
w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice, pokój 10.

 

UWAGA!! DOKONANO ZMIAN W SIWZ (informacja poniżej).

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług pielęgnacji i wycinki drzew oraz krzewów na terenie Gminy Prusice. Przedmiot w zakresie zamówienia obejmuje:

1.       Usługi pielęgnacji drzew:

1)      usunięcia posuszu, korekty korony, itp. z podnośnika koszowego lub metodą alpinistyczną w zależności od obwodu pnia,

2)      usunięcie posuszu, korekta korony, itp. bez użycia podnośnika koszowego ( wysokości drzew do 8 m i powyżej).

3)      Redukcja korony drzew w zależności od obwodu pnia,

4)      Ogławianie drzew.

2.       Usługi wycinki drzew przy różnych obwodach pni:

1)      z użyciem podnośnika koszowego lub metodą alpinistyczną z okrzesaniem gałęzi, przerzynką, złożeniem w stosy i uporządkowaniem terenu w zależności od obwodu pnia w przedziałach:

a)      0-120 cm,

b)      121-240 cm, 

c)      powyżej 241cm,

2)      bez użycia podnośnika koszowego lub metody alpinistycznej z okrzesaniem gałęzi, przerzynką, złożeniem w stosy i uporządkowaniem terenu w zależności od obwodu pnia w przedziałach:

a)      0-120 cm,

b)      121-240 cm,

c)      powyżej 241 cm .

3)      karczowanie pni wraz z wywozem karpiny, uporządkowaniem terenu oraz uzupełnieniem gruntu.

4)      frezowanie pni wraz z uporządkowaniem terenu oraz uzupełnieniem gruntu.

Zamawiający, zobowiązuje Wykonawcę do zabezpieczania ran po cięciach chirurgicznych i pielęgnacyjnych preparatem o właściwościach grzybobójczych.

Usługi usuwania zakrzaczeń

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Termin wykonania:        od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2007 r.

 

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy,  którzy:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)      posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności będącej przedmiotem zamówienia;

2)      posiadają niezbędną wiedzę i minimum 3 letnie  doświadczenie w prowadzeniu działalności w powyższym zakresie oraz potencjał techniczny a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy);

 

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Emilia Kwapisz

 

Nie wymaga się wadium

 

Kryteria oceny ofert:

Cena całkowita brutto: 100 %

 

Zamkniętą kopertę oznaczoną:

Urząd Miasta i Gminy Prusice, Rynek-Ratusz, 55-110 Prusice

Oferta w postępowaniu na „Pielęgnacja oraz wycinka drzew i krzewów”

„Nie otwierać przed 23 marca 2007 r. godz. 10:00”

należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - sekretariat  lub przesłać pocztą

 

Oferta powinna zawierać:

- formularz ofertowy,

- dokumenty wymagane przez  SIWZ

 

termin związania ofertą wynosi 30 dni

 

Termin składania ofert upływa dnia 23 marca 2007 r. o godz. 10oo  

 

Otwarcie ofert dnia 23 marca 2007 r. o godz. 1030  w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna.

 

 

Prusice, dnia 07.03.2007 r.

 

Załączniki

zmiana_specyfikacji.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 20.5k Format: .doc Pobierz

SIWZ_zielen_zmiany.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 231k Format: .doc Pobierz

Przetarg_na_zielen__umowa.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 45.5k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 224
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2010-05-25 11:15:52
Czas publikacji: 2010-05-25 11:15:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak