Przetarg nieograniczony na wykonanie BUDOWY ULICY LIPOWEJ W PRUSICACH – III ETAP 

 

Przetarg nieograniczony na wykonanie BUDOWY ULICY LIPOWEJ W PRUSICACH – III ETAP 

 

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

       NR 341/05/07                      9 maja 2007 roku

 

  Burmistrz Miasta i Gminy Prusice

         w imieniu Gminy Prusice   

55-110 Prusice, Rynek – Ratusz,  tel. (071) 3126 224, 3126 231,  fax (071) 3126229                           prusice@prusice.iap.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

BUDOWY  ULICY LIPOWEJ W PRUSICACH – III ETAP

                     (sięgacz do ulicy Kolejowej)

Opis przedmiotu zamówienia

Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 8 cm na podłożu gruntowym i podbudowie z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie oraz miału kamiennego lub grysu o powierzchni 457 m2.

Miejsce wykonania robót remontowych: Prusice, gmina Prusice.

Zakres robót określa Projekt budowlany i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Termin wykonania:        60 dni od daty zawarcia umowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do  odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice, pokój 8 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Prusice: www.bip.prusice.iap.pl

 Uprawniony do kontaktów z oferentami – Henryk Bąk

Zamkniętą kopertę oznaczoną: Przetarg Nr 341/05/07 „Ulica Lipowa – III etap” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego- sekretariat  lub przesłać pocztą.

Oferta powinna zawierać:

-formularz ofertowy,

-dokumenty wymagane przez  SIWZ

Termin składania ofert upływa dnia 9 maja 2007r. o godz.1000  

 Otwarcie ofert dnia 9 maja 2007 r. o godz. 1000  w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy,  którzy:

1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

5.spełniają warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

 

Kryteria oceny ofert:

Cena  100 %

Termin związania ofertą:                  do dnia 8 czerwca 2007 roku

Prusice dnia 20 kwietnia 2007 roku.

 

 

 

Załączniki

rostrzygniecie.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 20.5k Format: .doc Pobierz

SIWZlipowa2007.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 190.5k Format: .doc Pobierz

UMOWA__Nr_2007lipowa.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 47k Format: .doc Pobierz

OpisLipowaII.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 173.5k Format: .pdf Pobierz

Rys.4Przekroje_kon.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 57.87k Format: .pdf Pobierz

Rys.2LipowaII1.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 6.01M Format: .rar Pobierz
Liczba odwiedzin : 168
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2010-05-25 11:15:52
Czas publikacji: 2010-05-25 11:15:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak