Dostawa sprzętu kopmuterowego do Urządu Miasta i Gminy w Prusicach 

 

Dostawa sprzętu kopmuterowego do Urządu Miasta i Gminy w Prusicach 

ORG. 0341/1/07

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

1. Nazwa  Zamawiającego  i  adres:

 Gmina  Prusice

 Rynek 1

 55-110  PRUSICE

 tel.(071) 3126224,  3126231

 fax  (071)  3126229

e-mail prusice@prusice.iap.pl

 

2. Tryb udzielania zamówienia:

Przetarg nieograniczony w trybie art. 10 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).

 

3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:

1) ze strony internetowej : www.bip.prusice,iap.pl lub

2) w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta i Gminy w Prusicach pokój nr 1 codziennie w godzinach  8:00 – 15:00. Koszt formularza – 10,-  zł. Wpłata winna być dokonana na rachunek Gminy Prusice: Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich O/Prusice 97958310190200130020020006

 

4. Przedmiot  zamówienia:

 

Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach

 

5. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

 

6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

7. Termin wykonania zamówienia – 14 dni od dnia podpisania umowy.

 

8.  Warunki udziału w postępowaniu:

Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy :

8.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

8.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

8.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

8.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art.24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.  Nr 19, poz. 177)

8.5. spełniają warunki zawarte w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

8.6. Ocena spełnienia warunków zostanie przeprowadzona metodą „Spełnia / Nie spełnia”.

9. Nie wymaga się wnoszenia wadium.

 

10. Kryteria oceny ofert:

Cena oferty - 100 %                                                                                                                      

 

11. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu :

 

11.1.Wypełniony formularz oferty przetargowej.

11.2 Wypełniony formularz oświadczenia o spełnieniu warunków art.22 ust.1 oraz, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

11.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do   ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

11.4 Zaakceptowany projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

11.5 Oferty oceniane będą na podstawie kryteriów wyszczególnionych poniżej:

- cena ofertowa  - waga  100 %

      

                                                         cena najniższa [zł]

ilość punktów za cenę =  -------------------------------    x 100

                                           cena badanej oferty [zł]

 

12. Oferty należy składać osobiście lub pocztą na adres :

 

Urząd Miasta i Gminy w Prusicach

55-110 Prusice, ul. Rynek 1

w terminie do dnia 14 lutego 2007 roku do godz. 15:30.

 

12.1 Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 15 lutego 2007 r. o godz. 08:00  w siedzibie  Zamawiającego Rynek 1, 55-110 Prusice, sala konferencyjna (pok. Nr 13) .

 

13. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni licząc od wyznaczonego terminu składania ofert. Oferta wybrana w wyniku postępowania przetargowego zachowuje swoją ważność do dnia podpisania umowy, jednak przez okres nie dłuższy niż 30 dni licząc od wyznaczonego terminu składania ofert.

 

 

Prusice dnia 06.02.2007 r.

 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -

 

 

Załączniki

SIWZ_monitory_2007_r..doc

Data: Brak danych Rozmiar: 175k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 153
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2010-05-25 11:15:52
Czas publikacji: 2010-05-25 11:15:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak