Ogłoszenie o przetargu na adaptację budynku poszkolnego na mieszkania 

 

Ogłoszenie o przetargu na adaptację budynku poszkolnego na mieszkania 

 

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

                NR 341/03/07                      20 lipca 2007 roku

    Burmistrz Miasta i Gminy Prusice, 

         w imieniu Gminy Prusice

    55-110 Prusice, Rynek – Ratusz,  tel. (071) 3126 224, 3126 231,

 fax (071) 3126229                           prusice@prusice.iap.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

        ADAPTACJI BUDYNKU POSZKOLNEGO NA MIESZKANIA

                       przy ulicy Czerwonego Krzyża w Prusicach                       

Opis przedmiotu zamówienia:

a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,      fundamenty, wzmocnienie stropów,              

b) roboty betoniarskie i murowe,

c) posadzki i podłogi, malowanie korytarzy,

d) wykonanie dachu,

e) instalacje wod-kan, elektryczne, centralnego ogrzewania.

Miejsce wykonania robót: Prusice, ul. Czerwonego Krzyża 11, gmina Prusice.

Zakres adaptacji określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Termin wykonania:        31 grudnia 2007 roku 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice, pokój 8 – oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Prusice: www.bip.prusice.iap.pl

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Henryk Bąk

Zamkniętą kopertę oznaczoną: Przetarg Nr 341/03/07 „Adaptacja budynku poszkolnego” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego- sekretariat  lub przesłać pocztą.

Oferta powinna zawierać:

-formularz ofertowy,

-dokumenty wymagane przez  SIWZ

Termin składania ofert upływa dnia 20 lipca  2007r. o godz. 1000  

 Otwarcie ofert dnia 20 lipca 2007 r. o godz. 1000  w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy,  którzy:

1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

5.spełniają warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

6.wniosą wadium w kwocie 7 000,00 zł przed upływem terminu składania ofert.

Kryteria oceny ofert:

Cena  100 %

Termin związania ofertą:                 do dnia 19 sierpnia 2007 roku.

 

 

Prusice dnia 29 czerwca 2007 roku

 

 

Załączniki

uniewaznienie.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 25k Format: .doc Pobierz

skan07.tif

Data: Brak danych Rozmiar: 123.67k Format: .tif Pobierz

skan14.TIF

Data: Brak danych Rozmiar: 314.6k Format: .TIF Pobierz

skan13.TIF

Data: Brak danych Rozmiar: 234.81k Format: .TIF Pobierz

skan12.tif

Data: Brak danych Rozmiar: 119.65k Format: .tif Pobierz

skan11.tif

Data: Brak danych Rozmiar: 83.38k Format: .tif Pobierz

skan10.tif

Data: Brak danych Rozmiar: 187.17k Format: .tif Pobierz

skan09.tif

Data: Brak danych Rozmiar: 117.7k Format: .tif Pobierz

skan08.tif

Data: Brak danych Rozmiar: 128.25k Format: .tif Pobierz

skan06.tif

Data: Brak danych Rozmiar: 107.82k Format: .tif Pobierz

SPECYFIKACJA.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 189k Format: .doc Pobierz

skan05.tif

Data: Brak danych Rozmiar: 174.66k Format: .tif Pobierz

skan04.tif

Data: Brak danych Rozmiar: 123.25k Format: .tif Pobierz

skan03.tif

Data: Brak danych Rozmiar: 176.05k Format: .tif Pobierz

skan02.tif

Data: Brak danych Rozmiar: 206.51k Format: .tif Pobierz

skan01.tif

Data: Brak danych Rozmiar: 264.36k Format: .tif Pobierz

Kosztorys2.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 1003.77k Format: .jpg Pobierz

Kosztorys1.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 987.46k Format: .jpg Pobierz

umowaczerwony_krzyz.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 71k Format: .doc Pobierz

skan15.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 1.04M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 227
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2010-05-25 11:15:52
Czas publikacji: 2010-05-25 11:15:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak