Przetarg na przewozy szkolne na rok 2007/2008. 

 

Przetarg na przewozy szkolne na rok 2007/2008. 

Gmina  Prusice

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli

Rynek 1,  55-110  PRUSICE

 tel.(071) 312 62 24,  312 62 31

fax  (071)  312 62 29

e-mail prusice@prusice.iap.pl

 

 

Przetarg nieograniczony na przewozy szkolne na terenie gminy Prusice w roku szkolnym 2007/2008 z dnia 16 sierpnia 2007 r. został rozstrzygnięty.

 

Wykonawcą została firma:

 

AUTO-KAR Usługi Przewozowe

Ireneusz Stachowiak

ul. Południowa 7

63-900 Rawicz

 

 

 

 

 

 

Gmina Prusice

reprezentowana przez Dyrektora Zespołu Ekonomiczno -Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Prusicach

Rynek 1-Ratusz, pokój nr 11, 55-110 Prusice

REGON 930853910:, NIP:915-12-16-984

www.prusice.iap.pl, zeaszip@op.pl

tel.:091-466 79 50, fax: 091-466 79 57

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 137.000 euro netto na:

 

"Przewozy szkolne na rok szkolny 2007/2008 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Prusice".

 

 

 

Kod i nazwa wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

60113100-4 - Usługi transportowe świadczone przy użyciu autobusów szkolnych.

                       

WADIUM – nie dotyczy

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego www.bipprusice.iap.pl  lub odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 11.

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:

„Przewozy szkolne na rok szkolny 2007/2008 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Prusice".

Kod i nazwa wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 60113100 - Usługi transportowe świadczone przy użyciu autobusów szkolnych.

 

Ogólna charakterystyka  przedmiotu zamówienia:

  • przewozy szkolne na rok szkolny 2007/2008, obejmujące dowozy dzieci w dni nauki szkolnej;
  • Wykaz tras wraz z  dziennymi przebiegami kilometrów stanowi załącznik nr 5 SIWZ;
  • całość usługi może być wykonywana tylko przez jednego przewoźnika;
  • dojazd do miejsca rozpoczęcia pracy i zjazd po zakończeniu nie podlega obciążeniu dla Zamawiającego;

·        obsługa dowozów winna być wykonywana przez autobusy przeznaczone do realizacji przewozów szkolnych zgodnie z  art. 57 ust.1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 r. nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami), który brzmi:

„Art. 57. 1. Pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat oznacza się z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. W warunkach niedostatecznej widoczności tablice powinny być oświetlone, chyba że są wykonane z materiału odblaskowego.”

 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania:

·        ofert częściowych;

·        ofert wariantowych.

Terminy realizacji zamówienia:

- rok szkolny 2007/2008 (tj. od 03-09-2007 do 20-06-2008).

      

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  • posiadają licencję lub zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie krajowego transportu osób;
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu przewozów w krajowym transporcie osób, tzn. w okresie ostatnich trzech lat, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie realizowali co najmniej jedno zamówienie na usługę transportu osób autobusem w cyklu codziennym z wyłączeniem dni wolnych od pracy/nauki  (np. dowozy pracownicze, szkolne itp.);
  • dysponują niezbędnym potencjałem technicznym - środki transportu, z aktualnym przeglądem technicznym, przeznaczone do realizacji przewozów szkolnych art. 57 ust.1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 r. nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami), który brzmi:

„Art. 57. 1. Pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat oznacza się z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. W warunkach niedostatecznej widoczności tablice powinny być oświetlone, chyba że są wykonane z materiału odblaskowego.”;

 

  • spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1 – 4 ustawy Prawo zamówień publicznych,  i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 10 i ust, 2 pkt.1-4, ustawy – Prawo zamówień publicznych,

Ocena spełniania warunków określonych w pkt. 8.1. SIWZ dokonana zostanie na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, wymienionych w pkt. 9. SIWZ. Komisja przetargowa na podstawie złożonych dokumentów oceni, czy  Wykonawca spełnia warunki przedstawione powyżej.

 

       Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

          cena 1 biletu miesięcznego ulgowego/uczeń:                                               - 100 %

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (pokój Nr 11) do dnia 16 sierpnia do godz. 9.00 czasu lokalnego.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 16 sierpnia o godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 11.

 

Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

Osobami uprawnionymi  do kontaktów z  Wykonawcami są:

Barbara Krzyżak

Dorota Faron

 

 

Załączniki

siwz.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 247.5k Format: .doc Pobierz

umowa_zal.2_do_SIWZ.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 89.5k Format: .doc Pobierz

oferta_zal_1do_SIWZ.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 69k Format: .doc Pobierz

oswiadczenie_zal._3_do_SIWZ.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 72k Format: .doc Pobierz

trasy_zal_do_umowy.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 138k Format: .doc Pobierz

wykaz_realizacji_zal._4_do_SIWZ.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 67.5k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 268
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2010-05-25 11:15:52
Czas publikacji: 2010-05-25 11:15:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak