OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (DOŻYWIANIE UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ZESPOŁU SZKÓŁ Z TERENU GMINY PRUSICE) 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (DOŻYWIANIE UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ZESPOŁU SZKÓŁ Z TERENU GMINY PRUSICE) 

 

Prusice 31 sierpnia 2007


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach, 55-110 Prusice, ul. Powstanców Śląskich 17, tel./fax 071 3125097, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie o g ł a s z a przetarg nieograniczony na:

DOŻYWIANIE UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ZESPOŁU SZKÓŁ Z TERENU

GMINY PRUSICE W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO 2007/2008Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, formularz oferty, oświadczenia i wzoru umowy można otrzymać w siedzibie zamawiającego w środę w godz. od 7.30 do 15.30 w pozostałych dniach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach w godz. od 7.00 do 15.00.


Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza w niniejszym postępowaniu przetargowym składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia: od września 2007r. do czerwca 2008r.

Warunki wymagane od wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 oraz art. .44 ustawy prawo zamówień publicznych,

  5. wykonają przedmiot zamówienia w sposób określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

  6. zaakceptują wszystkie wymagania zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Oferta winna obejmować całość zamówienia i zawierać:

  1. Formularz oferty,

  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik Nr 1 do oferty

  3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

  4. Tygodniowy (przykładowy) zestaw posiłków.


Kryteria oceny ofert:

1. Cena oferty – 100%.


Miejsce składania ofert – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach, 55-110 Prusice,

ul. Powstańców Śląskich 17

Termin składania ofert upływa dnia 10 września 2007 roku o godzinie 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi 10 września 2007r. o godzinie 10.30 . w siedzibie zamawiającego.


Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji, pozostają bez rozpatrzenia.

 

 

 

Załączniki

Informacja.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 8.5k Format: .doc Pobierz

oferta__dozywianie_dzieci_w_zespole_szkol_w_prusicach.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 35.5k Format: .doc Pobierz

oferta__dozywianie_dzieci_w_zespole_szkol_w_prusicach.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 35.5k Format: .doc Pobierz

swiz__dozywianie_dzieci_w_zespole_szkol_w_Prusicach1.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 82k Format: .doc Pobierz

wzor_umowy__dozywianie_dzieci_w_zespole_szkol_w_Prusicach.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 16k Format: .doc Pobierz

zalacznik_oswiadczenie.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 69.5k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 194
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2010-05-25 11:15:52
Czas publikacji: 2010-05-25 11:15:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak