Ogłoszenie o przetargu na budowę ogrodzenia boisk sportowych przy Zespole Szkół w Prusicach. 

 

Ogłoszenie o przetargu na budowę ogrodzenia boisk sportowych przy Zespole Szkół w Prusicach. 

 

 

 

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

                NR 341/12/06                      6 października 2006 r.

 

  Burmistrz Miasta i Gminy Prusice

w imieniu Gminy Prusice,   

55-110 Prusice, Rynek – Ratusz,  tel. (071) 3126 224, 3126 231,

 fax (071) 3126229                           prusice@prusice.iap.pl

              ogłasza przetarg nieograniczony na:

____________ BUDOWĘ OGRODZENIA BOISK SPORTOWYCH PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W PRUSICACH                         

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zmówienia jest wykonanie i montaż ogrodzenia boisk sportowych  znajdujących się przy Zespole Szkół w Prusicach. Ogrodzenie o długości około 490 mb, wysokości 2 m wraz cokołem i fundamentem betonowym prefabrykowanym, słupkach stalowych oraz siatce ocynkowanej, pokrytej PCV o oczku 50 mm. Należy także dostarczyć i zainstalować bramę uchylną dwuskrzydłową o szerokości 5 m oraz furtkę o szerokości 1 m i wysokości ogrodzenia.

Miejsce wykonania robót: Prusice ul. Żmigrodzka.

Zakres robót określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Termin wykonania:        30 dni od daty przekazania placu budowy. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice, pokój 8 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Prusice: WWW.bip.prusice.iap.pl

 Uprawniony do kontaktów z oferentami – Henryk Bąk.

Zamkniętą kopertę oznaczoną: Przetarg Nr 341/12/06 „Budowa ogrodzenia boiska” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego- sekretariat  lub przesłać pocztą.

Oferta powinna zawierać:

-formularz ofertowy,

-dokumenty wymagane przez  SIWZ

Termin składania ofert upływa dnia 6 października  2006r. o godz.1030  

 Otwarcie ofert dnia 6 października 2006 r. o godz. 1030  w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy,  którzy:

1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

5.spełniają warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

 

Kryteria oceny ofert:

Cena  100 %

Termin związania ofertą:                 do dnia 6.11.2006 roku.

Prusice dnia 20 września 2006 roku.

 

 

 

 

Załączniki

uniewaznienie_postepowania.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 27k Format: .doc Pobierz

Ogrodzenie__boiska.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 243.5k Format: .DOC Pobierz

OGRODZENIE1.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 436.93k Format: .jpg Pobierz

OGRODZENIE2.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 499.36k Format: .jpg Pobierz

OGRODZENIE3.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 310.9k Format: .jpg Pobierz
Liczba odwiedzin : 197
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2010-05-25 11:15:51
Czas publikacji: 2010-05-25 11:15:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak