Przetarg na budowę ścieżki brukowej na terenie boisk sportowych przy Zespole Szkół w Prusicach. 

 

Przetarg na budowę ścieżki brukowej na terenie boisk sportowych przy Zespole Szkół w Prusicach. 

 

 

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

               

NR GP/341/18/06          

6 listopada 2006 r.

                               Gmina Prusice,   

55-110 Prusice, Rynek – Ratusz,  tel. (071) 3126 224, 3126 231,

 fax (071) 3126229                           prusice@prusice.iap.pl

 

ogłasza  przetarg nieograniczony na

„Budowę ścieżki brukowej na terenie boisk sportowych przy Zespole Szkół w Prusicach ”

 

Zakres robót określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentacja projektowa.

       

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do poprania na stronie internetowej  Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach tj. www.bip.prusice.iap.pl lub 
w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice, pokój 8.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki brukowej na terenie boisk sportowych znajdujących się przy Zespole Szkół w Prusicach.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Termin wykonania:        30 dni od dnia przekazania placu budowy 

 

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy,  którzy:

1)       posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności będącej przedmiotem zamówienia;

2)       posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. mają dostęp lub dysponują środkami finansowymi w wysokości co najmniej 40.000,00 zł.;

4)       nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy);

5)        zapewnią 36-miesięczny okres gwarancji na wykonane roboty;

6)       posiadają sprzęt i urządzenia niezbędne do wykonania zadania,

 

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Mirosław Janicki

 

Nie wymaga się wadium

 

Kryteria oceny ofert:

Cena  100 %

 

Zamkniętą kopertę oznaczoną:

Urząd Miasta i Gminy Prusice, Rynek-Ratusz, 55-110 Prusice

Oferta w postępowaniu na „Budowę ścieżki brukowej na terenie boisk sportowych przy Zespole Szkół w Prusicach”,

„Nie otwierać przed 6 listopada 2006 r. godz. 10:00”

należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - sekretariat  lub przesłać pocztą

 

Oferta powinna zawierać:

- formularz ofertowy,

- dokumenty wymagane przez  SIWZ

 

termin związania ofertą wynosi 30 dni

 

Termin składania ofert upływa dnia 6 listopada 2006 r. o godz. 10oo  

 

Otwarcie ofert dnia 6 listopada 2006 r. o godz. 10oo  w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna.

 

 

Prusice, dnia 19.10.2006

 

Załączniki

kostka.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 22k Format: .doc Pobierz

SPECYFIKACJA.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 230k Format: .DOC Pobierz

WZOR_UMOWY.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 141.5k Format: .doc Pobierz

przedmiar.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 334.09k Format: .jpg Pobierz

zagospodarowanie_terenu.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 375.83k Format: .jpg Pobierz
Liczba odwiedzin : 202
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2010-05-25 11:15:51
Czas publikacji: 2010-05-25 11:15:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak