Dostawa sprzętu komputerowego do UMiG w Prusicach 

 

Dostawa sprzętu komputerowego do UMiG w Prusicach 

ORG. 0341/ 8 /06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1. Nazwa  Zamawiającego  i  adres:
 Gmina  Prusice
 Rynek 1
 55-110  PRUSICE
 tel.(071) 3126224,  3126231
 fax  (071)  3126229
e-mail prusice@prusice.iap.pl

2. Tryb udzielania zamówienia:
Przetarg nieograniczony w trybie art. 10 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:
1) ze strony internetowej : www.bip.prusice,iap.pl lub
2) w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta i Gminy w Prusicach pokój nr 1 codziennie w godzinach  8:00 – 15:00. Koszt formularza – 10,-  zł. Wpłata winna być dokonana na rachunek Gminy Prusice: Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich O/Prusice 97958310190200130020020006

4. Przedmiot  zamówienia:

Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach

Wspólny słownik zamówień (CPV) – 30.20.00.00.

5. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia – 14 dni od dnia podpisania umowy.

8.  Warunki udziału w postępowaniu:
Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy :
8.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
8.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
8.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
8.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art.24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.  Nr 19, poz. 177)
8.5. spełniają warunki zawarte w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
8.6. Ocena spełnienia warunków zostanie przeprowadzona metodą „Spełnia / Nie spełnia”.
9. Nie wymaga się wnoszenia wadium.

10. Kryteria oceny ofert:
Cena oferty - 100 %                                                                                  

11. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu :

11.1.Wypełniony formularz oferty przetargowej.
11.2 Wypełniony formularz oświadczenia o spełnieniu warunków art.22 ust.1 oraz, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
11.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
11.4 Zaakceptowany projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ.
11.5 Oferty oceniane będą na podstawie kryteriów wyszczególnionych poniżej:
- cena ofertowa   - waga  100 %
       
                                           cena najniższa [zł]
ilość punktów za cenę =  -------------------------------    x 100
                                       cena badanej oferty [zł]

12. Oferty należy składać osobiście lub pocztą na adres :

Urząd Miasta i Gminy w Prusicach
55-110 Prusice, ul. Rynek 1
w terminie do dnia 25 sierpnia 2006 roku do godz.  09:30.

12.1 Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 25 sierpnia 2006 r. o godz. 10.00  w siedzibie. Zamawiającego Rynek 1, 55-110 Prusice, sala konferencyjna (pok. Nr 13) .

13. Termin związania ofertą:
Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni licząc od wyznaczonego terminu składania ofert. Oferta wybrana w wyniku postępowania przetargowego zachowuje swoją ważność do dnia podpisania umowy, jednak przez okres nie dłuższy niż 30 dni licząc od wyznaczonego terminu składania ofert.


Prusice dnia 09.08.2006 r.

 

 


 

 

Załączniki

SIWZ_komputery_VI.06.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 230.5k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 226
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2010-05-25 11:15:51
Czas publikacji: 2010-05-25 11:15:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak