Przetarg na budowę ul. Lipowej w Prusicach - II etap. 

 

Przetarg na budowę ul. Lipowej w Prusicach - II etap. 

 

 

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

                   NR 341/15/06                   

   30 października 2006 r.

 

  Burmistrz Miasta i Gminy Prusice

         w imieniu Gminy Prusice   

55-110 Prusice, Rynek – Ratusz,  tel. (071) 3126 224, 3126 231,

 fax (071) 3126229                           prusice@prusice.iap.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

BUDOWY  ULICY LIPOWEJ W PRUSICACH – II ETAP

                     (sięgacz do ulicy Żmigrodzkiej)

Opis przedmiotu zamówienia

Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 8 cm na podłożu gruntowym i podbudowie z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie oraz miału kamiennego lub grysu o powierzchni 728 m2.

Miejsce wykonania robót remontowych: Prusice, gmina Prusice.

Zakres robót określa Projekt budowlany i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Termin wykonania:        31 grudnia 2006 roku 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do  odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice, pokój 8 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Prusice: www.bip.prusice.iap.pl

 Uprawniony do kontaktów z oferentami – Henryk Bąk

Zamkniętą kopertę oznaczoną: Przetarg Nr 341/15/06 „Ulica Lipowa – II etap” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego- sekretariat  lub przesłać pocztą.

Oferta powinna zawierać:

-formularz ofertowy,

-dokumenty wymagane przez  SIWZ

Termin składania ofert upływa dnia 30 października  2006r. o godz.1000  

 Otwarcie ofert dnia 30 października 2006 r. o godz. 1000  w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy,  którzy:

1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

5.spełniają warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

 

Kryteria oceny ofert:

Cena  100 %

Termin związania ofertą:                  do dnia 30.11.2006 roku

Prusice dnia 13 października 2006 roku.

 

 

Załączniki

Wycinek.shs

Data: Brak danych Rozmiar: 36.5k Format: .shs Pobierz

Wycinek_2.shs

Data: Brak danych Rozmiar: 374.5k Format: .shs Pobierz

Wycinek.shs

Data: Brak danych Rozmiar: 36.5k Format: .shs Pobierz

OpisLipowaII.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 173.5k Format: .pdf Pobierz

Rys.1Lipowa_II2.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 698.52k Format: .jpg Pobierz

Rys.2LipowaII1.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 11.24M Format: .pdf Pobierz

Rys.3Profile.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 62.7k Format: .pdf Pobierz

Rys.4Przekroje_kon.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 57.87k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 198
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2010-05-25 11:15:51
Czas publikacji: 2010-05-25 11:15:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak