Przetarg na budowę ogrodzenia boisk sportowych przy Zespole Szkół w Prusiach -II. 

 

Przetarg na budowę ogrodzenia boisk sportowych przy Zespole Szkół w Prusiach -II. 

 

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

               

NR GP/341/17/06          

2 listopada 2006 r.

 

                               Gmina Prusice,   

55-110 Prusice, Rynek – Ratusz,  tel. (071) 3126 224, 3126 231,

 fax (071) 3126229                           prusice@prusice.iap.pl

 

ogłasza  przetarg nieograniczony na

„Budowę ogrodzenia boisk sportowych przy Zespole Szkół w Prusicach - II”

 

Zakres robót określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentacja projektowa.

       

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do poprania na stronie internetowej  Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach tj. www.bip.prusice.iap.pl lub 
w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice, pokój 8.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa ogrodzenia boisk sportowych znajdujących się przy Zespole Szkół w Prusicach. Ogrodzenie z siatki powlekanej o długości około 490mb, wysokości całkowitej 2m wraz z cokołem, fundamentem prefabrykowanym i słupkach stalowych. 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Termin wykonania:        30 dni od dnia przekazania placu budowy 

 

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy,  którzy:

1)       posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności będącej przedmiotem zamówienia;

2)       posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. mają dostęp lub dysponują środkami finansowymi w wysokości co najmniej 50.000,00 zł.;

4)       nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy);

5)        zapewnią 36-miesięczny okres gwarancji na wykonane roboty;

6)       posiadają sprzęt i urządzenia niezbędne do wykonania zadania,

 

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Mirosław Janicki

 

Nie wymaga się wadium

 

Kryteria oceny ofert:

Cena  100 %

 

Zamkniętą kopertę oznaczoną:

Urząd Miasta i Gminy Prusice, Rynek-Ratusz, 55-110 Prusice

Oferta w postępowaniu na „Budowę ogrodzenia boisk sportowych przy Zespole Szkół w Prusicach - II”,

„Nie otwierać przed 2 listopada 2006 r. godz. 10:00”

należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - sekretariat  lub przesłać pocztą

 

Oferta powinna zawierać:

- formularz ofertowy,

- dokumenty wymagane przez  SIWZ

 

termin związania ofertą wynosi 30 dni

 

Termin składania ofert upływa dnia 2 listopada 2006 r. o godz. 10oo  

 

Otwarcie ofert dnia 2 listopada 2006 r. o godz. 10oo  w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna.

 

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Prusice, dnia 23.10.2006 r. 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa ogrodzenia boisk sportowych przy Zespole Szkół w Prusicach – II”.

 

 

                W związku z otrzymaniem zapytania do SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 1i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) Gmina Prusice udziela odpowiedzi na następujące pytanie:

 

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ogrodzenia panelowego wraz ze zmianą wysokości całkowitej = 1,75 m, przy realizacji zadania „budowa ogrodzenia boisk sportowych przy Zespole Szkół w Prusicach – II” dot. przetargu nieograniczonego nr GP/341/17/06.

 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zaproponowanego rozwiązania pod warunkiem zastosowania materiałów o następujących parametrach.

Panel ogrodzeniowy:

Ocynkowany, z drutu o średnicy minimum Ø 4 mm oraz oczku 50x200 mm i trzech załamaniach usztywniających.

Słupek ogrodzeniowy:

Słupek o przekroju minimum 40x60x2 mm, ocynkowany, wysokości minimum 2,2 m z trzema obejmami mocującymi.

Cokół:

Cokół prefabrykowany składający się z płyty cokołowej, elementu cokołowo-łączącego i pokrywy.

Ponadto:

-          całe kompletne ogrodzenie musi mieć wysokość co najmniej 1,75 m,

-          wszystkie słupki muszą być zabezpieczone od góry kapturkami z tworzywa,

-          wszystkie elementy złączeniowe muszą być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez nasadki z tworzywa. 

Ustalenia, dotyczące bramy i furtki pozostają bez zmian. 

 

Rozdzielnik:

  1. składający zapytanie,
  2. strona internetowa zamawiającego,
  3. A/a
 

Załączniki

rozstrzygniecie.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 22k Format: .doc Pobierz

SPECYFIKACJA.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 230k Format: .DOC Pobierz

WZOR_UMOWY.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 129.5k Format: .doc Pobierz

rysunek.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 1007.78k Format: .jpg Pobierz
Liczba odwiedzin : 198
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2010-05-25 11:15:51
Czas publikacji: 2010-05-25 11:15:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak