Ogłoszenie o przetargu na "Budowę boisk przy szkole w Prusicach - II" 

 
Ogłoszenie o przetargu na "Budowę boisk przy szkole w Prusicach - II" 

 

 

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

               

NR GP/341/11/06          

4 października 2006 r.

 

                               Gmina Prusice,   

55-110 Prusice, Rynek – Ratusz,  tel. (071) 3126 224, 3126 231,

 fax (071) 3126229                           prusice@prusice.iap.pl

 

ogłasza  przetarg nieograniczony

na „Budowę boisk sportowych przy szkole w Prusicach - II”

 

Zakres robót określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentacja projektowa.

       

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do poprania na stronie internetowej  Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach tj. www.bip.prusice.iap.pl lub 
w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice, pokój 8.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska do koszykówki oraz boiska do siatkówki wraz z wybiegami, wyposażeniem oraz piłkochwytami przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Prusicach.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Termin wykonania:        30 dni od dnia przekazania placu budowy 

 

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy,  którzy:

1)       posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności będącej przedmiotem zamówienia;

2)       posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. mają dostęp lub dysponują środkami finansowymi w wysokości co najmniej 150 000,00 zł.;

4)       nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy);

5)        zapewnią 60-miesięczny okres gwarancji na wykonane roboty;

6)       posiadają sprzęt i urządzenia niezbędne do wykonania zadania,

 

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Mirosław Janicki oraz Henryk Bąk

 

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 7.500 zł.

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Oborniki Śląskie Oddział Prusice Nr 27 9583 1019 0200 1300 2002 0005.
Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji

ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju

Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w sekretariacie Zamawiającego w pok.

nr 1. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty.

Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji

Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego)

przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego

identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia
i nazwiska).  Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne wezwanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5  ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia

4.10.2006 r., do godz. 10:00.

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na

rachunku bankowym Zamawiającego.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena  100 %

 

Zamkniętą kopertę oznaczoną:

Urząd Miasta i Gminy Prusice, Rynek-Ratusz, 55-110 Prusice

Oferta w postępowaniu na „Budowę boisk sportowych przy szkole w Prusicach - II”,

„Nie otwierać przed 4 października 2006 r. godz. 10,00”

należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - sekretariat  lub przesłać pocztą

 

Oferta powinna zawierać:

- formularz ofertowy,

- dokumenty wymagane przez  SIWZ

 

termin związania ofertą wynosi 30 dni

 

Termin składania ofert upływa dnia 4 października 2006 r. o godz. 10oo  

 

Otwarcie ofert dnia 4 października 2006 r. o godz. 10oo  w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna.

 

 

Prusice, dnia 18.09.2006

 

Załączniki

rozstrzygniecie.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 22k Format: .doc Pobierz

SPECYFIKACJA.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 336k Format: .DOC Pobierz

boiskasiatkowkakoszykowka.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 516.91k Format: .jpg Pobierz

PRZEKROJ.JPG

Data: Brak danych Rozmiar: 277.8k Format: .JPG Pobierz

przedmiarkoszykowka.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 344.4k Format: .jpg Pobierz

przedmiarsiatkowka.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 352.03k Format: .jpg Pobierz
Liczba odwiedzin : 219
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2010-05-25 11:15:51
Czas publikacji: 2010-05-25 11:15:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak