Przetarg na wykonanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Strupinie. 

 

Przetarg na wykonanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Strupinie. 

 

 

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

                NR 341/09/06                      15 września 2006 r.

 

  Burmistrz Miasta i Gminy Prusice

         w imieniu Gminy Prusice   

55-110 Prusice, Rynek – Ratusz,  tel. (071) 3126 224, 3126 231,

 fax (071) 3126229                           prusice@prusice.iap.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ

W STRUPINIE                         

Opis przedmiotu zamówienia

Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 8 cm na podłożu gruntowym i podbudowie z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie oraz miału kamiennego lub grysu o powierzchni 237,0 m2.

Miejsce wykonania robót remontowych: Strupina, gmina Prusice.

Zakres robót określa Projekt budowlany i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Termin wykonania:        31 października 2006 roku 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do  odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice, pokój 8 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Prusice: www.bip.prusice.iap.pl

 Uprawniony do kontaktów z oferentami – Henryk Bąk

Zamkniętą kopertę oznaczoną: Przetarg Nr 341/09/06 „Chodnik w Strupinie” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego- sekretariat  lub przesłać pocztą.

Oferta powinna zawierać:

-formularz ofertowy,

-dokumenty wymagane przez  SIWZ

Termin składania ofert upływa dnia 15 września  2006r. o godz.1030  

 Otwarcie ofert dnia 15 września 2006 r. o godz. 1030  w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy,  którzy:

1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

5.spełniają warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

 

Kryteria oceny ofert:

Cena  100 %

Termin związania ofertą:                 do dnia 16.10.2006 roku.

Prusice dnia 28 sierpnia 2006 roku.

 

 

                                    GMINA  PRUSICE

                                                                               RYNEK - RATUSZ

                                                                              55-110  PRUSICE

 

 

 

 

 

 

 

                                               SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH

                                               WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

 

 

 

 

                                                          na  realizację  zadania

 

  „BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ

W STRUPINIE”

 

                    PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 341/09/06

 (wartość zamówienia nie przekracza, wyrażonej w złotych, kwoty 60 000 euro)

 

 

                                                               CPV 45.23.31.42 - 6

 

 

 

                                                                             

Zatwierdzono  do  użytku:

 

                Prusice  dnia 28 sierpnia  2006 roku

 

 

 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW                                                                                      ZAMÓWIEN

1. Nazwa  Zamawiającego  i  adres:

 Gmina  Prusice

 Rynek - Ratusz

 55-110  PRUSICE

 tel.(071) 3126 224,  3126 231

 fax  (071)  3126 229

e-mail prusice@prusice.iap.pl

2. Tryb udzielania zamówienia:

Przetarg nieograniczony w trybie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r.  Nr19, poz. 177).

3. Przedmiot  zamówienia:

BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ W STRUPINIE obejmujący następujące roboty:

nawierzchnię z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 8 cm na podłożu gruntowym i podbudowie z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie oraz miału kamiennego lub grysu o powierzchni 237,0 m2.

Szczegółowy zakres robót i warunki techniczne wykonania i odbioru robót określają: dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

4. Części zamówienia:

 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Oferty wariantowe:

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia:                31 października  2006 roku.

8. Warunki udziału w postępowaniu:

            Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy :

8.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

8.2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

8.3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

8.4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

8.5.spełniają warunki zawarte specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

8.6.zapewnią 18-miesięczny okres gwarancji na wykonane roboty;

8.7.mają dostęp lub dysponują środkami finansowymi w wysokości co najmniej 50 000,00 zł.

 8.8.posiadają sprzęt, urządzenia niezbędne do realizacji zadania,

8.9.spełnią warunek, że w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowali co najmniej 6 zamówień na roboty o podobnym zakresie i wartości jak w niniejszym postępowaniu, jeżeli wykonawca wykonał 1 zadanie o wartości 6-krotnej to fakt taki traktowany będzie jako spełnienie wymogów specyfikacji,

8.10. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 ).

8.11.Ocena spełnienia warunków zostanie przeprowadzona metodą „Spełnia / Nie spełnia”.

8.12.Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

9.Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu :

9.1.Wypełniony formularz oferty przetargowej ( druk stanowi załącznik Nr 1 do umowy).

9.2.Wypełniony formularz oświadczenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( druk stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ).

9.3.Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.4.Wykaz pracowników posiadających potwierdzone przygotowania zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w każdej z branż objętych zamówieniem, którzy będą wykonywali zamówienie wraz z danymi na temat posiadanych przez nich uprawnień i kopiami zaświadczeń o wpisaniu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (druk formularza stanowi załącznik nr 2 do SIWZ).

9.5.Wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia własnego sprzętu ( druk formularza stanowi załącznik nr 3 do SIWZ).

9.6.Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech latach robót budowlanych, w tym co najmniej 6 zamówień na roboty o podobnym zakresie i wartości jak w niniejszym postępowaniu,  na które przedłożą referencje od inwestorów, z podaniem ich zakresu i wartości, miejsca wykonywania oraz inwestora (druk formularza stanowi załącznik nr 4 do SIWZ).

9.7.Referencje potwierdzające, że roboty budowlane, o którym mowa w pkt. 9.9, zostały wykonane z należytą starannością.

9.8.Oświadczenie o  posiadanych środkach finansowych w wysokości co najmniej 50 000,00 zł.

9.9.Polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 50 000 zł.

9.10.Zaakceptowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

9.11.W przypadku reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z określeniem jego zakresu, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Kserokopia pełnomocnictwa powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa.

Na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 wykonawcy winni złożyć dokumenty lub potwierdzone kserokopie dokumentów - wszystkie dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez osobę upoważnioną oraz opieczętowane imienną pieczątką osoby podpisującej oraz pieczątką firmową.

W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, dokumenty wynikające z Art. 24 ust. 1 pkt 1-9 muszą być złożone odpowiednio przez każdego

z wykonawców.

10.Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

10.1.Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

10.2.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub telefaksem.

10.3.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu lub telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

10.4.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

10.5.Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

10.6.W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

10.7.Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

10.8.Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

11.Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;

Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami :
inspektor ds. budownictwa Henryk Bąk w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do godz. 1400 55-110 Prusice, Rynek – Ratusz pok. 8

12.Wymagania dotyczące wadium;

Nie wymaga się wniesienia wadium.

13.Termin związania ofertą;

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od wyznaczonego terminu składania ofert. Oferta wybrana w wyniku postępowania przetargowego zachowuje swoją ważność do dnia podpisania umowy, jednak przez okres nie dłuższy niż 30 dni licząc od wyznaczonego terminu składania ofert.

 

14.Opis sposobu przygotowywania ofert;

14.1.Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty ponosi wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.
Ofertę ( wraz z załącznikami ) należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, podpisaną przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy. Oferta powinna być zgodna ze wszystkimi wskazaniami SIWZ oraz wzorem oferty. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienne niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej).Oferta winna być sporządzona w sposób zabezpieczający przed dekompletacją. Wszystkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę/osoby podpisujące ofertę.

14.2.Oferta winna zawierać wszelkie dokumenty potwierdzające wiarygodność techniczną, kadrową i doświadczenie wykonawcy wymienione w Załączniku Nr 3 do SIWZ –„Wykaz dokumentów, które winien dostarczyć wykonawca”.

 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty ponosi wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.

14.3.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku składania jednej oferty przez kilku wykonawców, oferta spełniać musi następujące wymagania :

1)Wykonawcy przedłożą wraz z ofertą umowę określającą sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich oraz solidarną odpowiedzialność każdego wykonawcy składającego wspólną ofertę.

2)Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców.

3)Umowa musi zawierać oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi, umowa nie może w tym okresie ulec zmianie bez zgody Zamawiającego,

4)W przypadku warunku wymaganego doświadczenia, wystarczy, że jeden z wykonawców składających ofertę udokumentuje doświadczenie w wykonywaniu robót powierzonych mu do wykonania.

5)Potencjał ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie wykonawców w sumie musi spełniać wymagane od wykonawców warunki,

6)Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,

7)Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

8)Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik upoważniony do reprezentowania pozostałych wykonawców,

9) W przypadku, gdy przedmiotem postępowania jest zamówienie, do którego wykonania wymagane jest odnośnymi ustawami, posiadanie zezwoleń lub koncesji na prowadzenie działalności, każdy z wykonawców występujących wspólnie musi wykazać, iż posiada takie zezwolenie lub koncesję.

14.4.Zaleca się wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy celem uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy.

14.5.Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców. Zamawiający umożliwi wykonawcom wstęp na teren budowy w uzgodnionym terminie. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy wykonawca. Każdy wykonawca ponosi również wyłączną odpowiedzialność za treść uzyskanej informacji oraz za wszelkie straty lub szkody powstałe jako następstwo wizji lokalnej terenu inwestycji.

14.6.Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

14.7.Ofertę należy złożyć na załączonym druku.

14.8.Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

14.9.Złożona oferta będzie jawna z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być one oznaczone klauzulą:
”NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 1993 r. nr 47 poz. 211 z późniejszymi zmianami)” i załączona jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wskazaniu informacji zastrzeżonych musi towarzyszyć uzasadnienie.

14.10.Ofertę sporządza się w języku polskim i składa się w dwóch zamkniętych kopertach.

Koperta zewnętrzna powinna zawierać jedynie :

a)         Sygnaturę przetargu: 341/09/06

b)               Nazwę przetargu. : „Chodnik w Strupinie”

c)         Adres zamawiającego :Urząd Miasta i Gminy Prusice, Rynek-Ratusz, 55-110 Prusice

d)         Informację : „Nie otwierać przed 15 września 2006 r. godz. 10,30”.

Koperta wewnętrzna powinna zawierać :

a)             Sygnaturę przetargu: 341/09/06

b)               Nazwę przetargu: „Chodnik w Strupinie”

c)         Adres zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Prusice, Rynek-Ratusz, 55-110 Prusice

d)          Dokładną nazwę i adres wykonawcy,

e)Oferta zamienna powinna ponadto posiadać dopisek:„OFERTA ZAMIENNA”.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom nie otwarte.

14.11.W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca może zmienić swoją ofertę poprzez złożenie nowej oferty lub wycofać ofertę pismem podpisanym przez uprawnione osoby. Żadna oferta nie może zostać zmieniona lub wycofana przez Wykonawcę po terminie składania ofert.

15.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;

15.1.Oferty należy składać osobiście lub pocztą na adres : Urząd Miasta i Gminy Prusice Rynek-Ratusz, 55-110 Prusice.                                                                        

15.2.Oferty należy składać w terminie do dnia 15-09- 2006 r. do godz. 10.30.

15.3.Otwarcie ofert jest jawne.

15.4.Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 15-09- 2006 r. o godz. 10.30  w siedzibie Zamawiającego, Rynek- Ratusz, 55-110 Prusice, sala konferencyjna.

15.5.Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

15.6.Podczas otwarcia ofert zostaną podane następujące informacje dotyczące każdego wykonawcy : nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

15.7.Informacje, o których mowa w ust. 15.4 i 15.5, zostaną niezwłocznie przekazane wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

15.8.W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

16.Opis sposobu obliczenia ceny;

16.1.Cena ofertowa :

Cena ofertowa jest wartością ryczałtową wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za zrealizowanie zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy oraz wynagrodzenie za wszystkie obowiązki wykonawcy, niezbędne dla zrealizowania robót z uwzględnieniem warunków wykonywania robót oraz koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem mediów jak również koszt wszelkich badań, prób itp. niezbędnych do odbioru robót.

16.2.Kosztorys ofertowy :

Nie wymaga się opracowania kosztorysu ofertowego;

17.Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą;

Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

18.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz

 z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert;

18.1.Oferty oceniane będą na podstawie kryteriów wyszczególnionych poniżej

cena ofertowa                                        waga  100 %

18.2.Sposób oceny poszczególnych kryteriów :

1)cena ofertowa polega na porównaniu cen ryczałtowych brutto najniższa cena ryczałtowa uzyska najwyższą ilość punktów, a kolejne oferty odpowiednio mniej punktów wg poniższego wzoru,

W =

Najniższa cena ofertowa brutto * 100 %

 

Badana cena ofertowa brutto

18.3.Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)jest niezgodna z ustawą;

2)jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

3)jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4)zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5)została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

6)zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy prawo zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny;

7)wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

8)jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

19.Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

19.1.Wybrany wykonawca winien przybyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, w celu podpisania umowy. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

19.2     Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1)nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu.

2)cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3)postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

19.3.O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia,w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,  podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

19.4.W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

 

20.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Nie wymaga się zabezpieczenia.

21.           Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

          W umowie zostanie wpisane wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu umowy.

22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

22.1       Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść  protest do zamawiającego.

22.2       Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto  lub można było  powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dtarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

22.3       Protest dotyczący treści ogłoszenia, jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także  postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi w terminie 7 dni od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronach portalu internetowego Urzędu.

22.4       W przypadku wniesienia protestu  dotyczącego treści ogłoszeni lub  postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

22.5       Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

22.6       Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6.

22.7       Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

22.8       W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

22.9       O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty.

22.10    Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadiów, wzywa wykonawców po rygorem wykluczenia  z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu.

22.11    Kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

22.12    Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania:

    1) w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w ust. 3;

    2) do upływu terminów, o których mowa w art. 180 ust. 3, jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

22.4  Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia

protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego, przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest.

22.5  Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 3 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

22.6  Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 3 nie mogą następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności.

22.7  Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu zamawiający nie może zawrzeć umowy.

22.8  Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty:              

1)jeżeli nie przysługuje odwołanie - wraz z rozstrzygnięciem przez zamawiającego protestu lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie;

2)jeżeli nie wniesiono odwołania - z upływem terminu do wniesienia odwołania;

3)w przypadku wniesienia odwołania:

a)    z dniem wydania postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze albo wyroku zespołu arbitrów albo

b)    z dniem wydania wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przez sąd okręgowy, o którym mowa w art. 195 ust. 1, albo z upływem terminu do wniesienia skargi, o którym mowa w art. 195 ust. 2, jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20.000.000 euro, a dla dostaw lub usług - 10.000.000 euro.

22.9  Na wniosek zamawiającego Prezes Urzędu, w drodze decyzji administracyjnej, może wyrazić zgodę na zawarcie umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu, jeżeli ze względów społecznych lub gospodarczych zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, której wcześniej nie można było przewidzieć, a nie wynikła ona z winy zamawiającego.

22.10  Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

1)    treści ogłoszenia,

2)    postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3)    wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cenę,

4)    wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia albo odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego

- w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

22.11  Protest inny niż wymieniony w ust. 1 zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

22.12  Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa w ust. 1 i 2, uznaje się za jego oddalenie.

22.13 Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest, oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszcza również na stronie internetowej, na której jest udostępniana.

22.14  W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej:

  1)   niezwłocznie - jeżeli uwzględnił wszystkie zgłoszone żądania;

  2)   po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu - jeżeli co najmniej jedno ze zgłoszonych żądań nie zostało uwzględnione.

22.15 O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców.

 

23.       Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

Nr 1)   - Wzór oferty.

Nr 2)   - Komplet druków oświadczeń i załączników do oferty,

Nr 3)   - Wykaz dokumentów, które winien dostarczyć oferent.

Nr 4)   - Wzór umowy,

Prusice dnia 28 sierpnia  2006 roku.

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt

UMOWA  Nr  342/.............../06

zawarta  w  dniu .........................................................  w Prusicach  pomiędzy :

Gminą Prusice z siedzibą  Rynek - Ratusz, 55-110 Prusice,  reprezentowaną przez:

 mgr Jana Hurkota  - Burmistrza Miasta i Gminy  przy kontrasygnacie :

 mgr Haliny Mońka - Skarbnika Gminy Prusice

zwaną  dalej  ZAMAWIAJĄCYM

a                                                                                                  

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. zwanym   w  treści  umowy  WYKONAWCĄ,  o następującej treści:

§ 1

1.        Na  podstawie  wygranego  przetargu  i  złożonej  w  dniu .......................................... roku

oferty,  stanowiącej  załącznik  Nr 1  do  niniejszej  umowy  Zamawiający  powierza, 

a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania „Budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Strupinie”.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

                              

                                                                                              § 2

1. WYKONAWCA  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  w  terminie do 31 października 2006 roku.

2. Realizacja  robót  prowadzona  będzie  zgodnie  z obowiązującymi  Polskimi  Normami,  przepisami  i  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  należytą  starannością  w  ich  wykonaniu.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót określa dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

§ 3

Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  teren robót z  chwilą jego przejęcia.

Przekazanie terenu robót nastąpi w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy.

 

§ 4

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  uzyskać  i  dostarczyć  na teren robót wszelkie  niezbędne  do  zrealizowania  przedmiotu  umowy  materiały. Koszt  dostawy  materiałów  do  miejsca  wykonywania  robót  został  uwzględniony  w  wynagrodzeniu określonym w § 8 ust.1 umowy.

2. Wykonawca  oświadcza,  że  prace  będzie  realizował  we  własnym  zakresie bez prawa ich zlecenia w całości bądź części podwykonawcom. 

3. Do  wykonania  przedmiotu  umowy  Wykonawca  zobowiązany  jest  użyć  materiały  i  wyroby  spełniające  wymagania  Polskich  Norm.

 

               § 5

Po  zakończeniu  robót  Wykonawca  zobowiązuje  się  uporządkować  teren, na  którym   wykonywał  prace.

§ 6

Wykonawca  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  terenem  robót i  rodzajem  robót  oraz  zdobył informacje  niezbędne  do  prawidłowej  wyceny  robót. W  związku  z  powyższym  wyklucza  się  jakiekolwiek  roszczenia  Wykonawcy  związane z błędnym  skalkulowaniem  robót  określonych  w  zał.  Nr 1  do umowy.

 

                § 7

1. Nadzór  z  ramienia  Zamawiającego  nad  robotami  przewidzianymi  niniejszą  umową  prowadził  będzie Pan Aleksander Fęglerski.

2. Kierownikiem Budowy będzie .................................................... posiadający uprawnienia zawodowe Nr ............................... wydane przez................................................................

 

                                                                                              § 8

1. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto za wykonanie całego przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, wynosi..............................zł słownie:.....................................................zł).

2. Podatek VAT wynosi.............zł (słownie:......................................................................zł).

3. Określone w ust. 1 wynagrodzenie nie ulegnie zmianie przez okres realizacji umowy.

4. Wykonawca  oświadcza,  że  jest  podatnikiem  podatku  od  towaru  i  usług -VAT, 

który  ma  nr NIP..............................

5. Zamawiający  oświadcza,  że  jest podatnikiem podatku od towaru i usług -  VAT,  który  ma  nr  NIP 915-100-67-90.

 

§ 9

Rozliczenie  za  wykonane  roboty  nastąpi  fakturą końcową.

Podstawą  do  rozliczenia robót  stanowić  będzie  protokół  odbioru  końcowego  podpisany  przez  Zamawiającego  i  Kierownika  Budowy. 

 

§ 10

1. Zamawiający  ma  obowiązek  zapłaty  faktury końcowej w  terminie  21  dni,  licząc  od  daty  jej doręczenia  wraz  z  kompletem  dokumentów  rozliczeniowych.

2. Płatność   będzie dokonywana  przelewem  na  konto     Wykonawcy 

...........................................................................................................................................

3. W  razie  opóźnienia  w  zapłacie  faktury  Wykonawcy  przysługuje  prawo  naliczania  ustawowych  odsetek  od  wartości  nieterminowo  płaconej  faktury.

4. Za  dzień  zapłaty  uważa  się  dzień  obciążenia  konta  bankowego  Zamawiającego.

 

                                                                                              § 11

1. Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  po  wykonaniu  całego  przedmiotu  umowy

2. Wykonawca  zgłosi  Zamawiającemu  gotowość  do  odbioru  końcowego  wpisem  do  dziennika  budowy.

3. Zamawiający  wyznaczy termin odbioru końcowego robót  najpóźniej w  ciągu  7  dni  od  daty  zawiadomienia go o gotowości do odbioru,  zawiadamiając o tym  Wykonawcę.

4. Jeżeli  w  toku  czynności odbioru zostaną  stwierdzone  wady,  to  Zamawiającemu

przysługują  następujące  uprawnienia:

1) jeżeli  wady  nadają  się  do  usunięcia  może  odmówić  odbioru  do  czasu  usunięcia  wad,

2) jeżeli  wady  nie  nadają  się  do  usunięcia  to:

a) jeżeli  nie  uniemożliwiają  one  użytkowania  przedmiotu  odbioru  zgodnie  z  przeznaczeniem - Zamawiający  może  obniżyć  odpowiednio  wynagrodzenie.

b) jeżeli  wady  uniemożliwiają  użytkowanie  zgodnie  z  przeznaczeniem -  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  lub  zażądać  wykonania  przedmiotu  odbioru  po  raz  drugi.

5. Strony  postanawiają,  że  z  czynności  odbioru końcowego będzie  spisany  protokół  zawierający  wszelkie  ustalenia  dokonane  w  toku  odbioru  jak  też  terminy  wyznaczone  na  usunięcie  stwierdzonych  wad.

                                                                                             

§ 12

1. Strony  ustalają,  że  obowiązującą  formą  odszkodowania  stanowić  będą  kary  umowne.

2. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  kary  umowne  z  następujących  tytułów:

1) za zwłokę  w  wykonaniu przedmiotu  umowy  -  w  wysokości   0,1%  wynagrodzenia ryczałtowego brutto  określonego w § 8 ust. 1 umowy za  każdy  dzień  zwłoki,

2) za  zwłokę  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  lub ujawnionych  w  okresie rękojmi za wady lub  gwarancji jakości - w  wysokości  0,1%  wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy za  każdy  dzień  zwłoki  liczonej  od  dnia  wyznaczonego  na  usunięcie  wad.

3. Zamawiający może dochodzić  odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach  ogólnych.

 

                                                                                              § 13

1. Strony  mogą  od  umowy  odstąpić  w  przypadkach  wymienionych  w  kodeksie  cywilnym.

2. Zamawiający  może  od  umowy  odstąpić  w  przypadku  gdy:

1) ogłoszono  likwidację    Wykonawcy,

2) wydano  nakaz  zajęcia  majątku  Wykonawcy,

3) Wykonawca  przerwał  realizację  robót  i  nie  realizuje  ich  przez  okres  3 dni  pomimo  pisemnego  wezwania  Zamawiającego  do  ich wznowienia,

4) Wykonawca  bez  uzasadnionej  przyczyny  nie  rozpoczął  wykonywania  robót  w  okresie  3  dni  o  daty przekazania  protokółem  terenu   robót.

5)  Wykonawca  pomimo  pisemnego  wezwania  nie  wykonuje  robót zgodnie  z  umową  lub  nienależycie  wykonuje  swoje  zobowiązania  umowne.

3. W  razie  wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy,  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30 dni  od  powzięcia  wiadomości  o  powyższych  okolicznościach.  W  takim  przypadku  Wykonawca  może  żądać  jedynie  wynagrodzenia  należnego  mu  z  tytułu  wykonania  części  umowy.

4. Odstąpienie  od  umowy  wymaga  formy  pisemnej  i  musi  zawierać  uzasadnienie.

                                                                                             

§ 14

W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  lub  przerwania  robót  przez  Zamawiającego  z  przyczyn  niezależnych  od  Wykonawcy,  Zamawiający  jest  obowiązany:

1) odebrać  wykonane  roboty,

2) zapłacić  za  wykonane  roboty,

3) zapłacić  za  zabezpieczenie  przerwanych  robót.

 

§ 15

Strony  umowy  ustalają  18 miesięczny  okres  gwarancji jakości  na  wykonane  na  podstawie  niniejszej  umowy  roboty. Szczegółowe warunki gwarancji określi karta gwarancyjna.

 § 16

W przypadku żądania przez Wykonawcę ustanowienia gwarancji zapłaty za roboty budowlane zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 lipca 2003 roku o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz. U. Nr 180 poz 1758), strony ustalają, iż Wykonawca może żądać od Zamawiającego ustanowienia gwarancji w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

 

§ 17

Zmiany  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności.

 

                                                                                              § 18

1.W  sprawach  nie  uregulowanych  w  umowie,  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego, prawa  budowlanego i ustawy  o  zamówieniach  publicznych.

2.Ewentualne  spory  mogące  wyniknąć  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy,  strony  poddają  rozstrzygnięciu  sądowi  właściwemu  ze  względu  na  siedzibę  Zamawiającego.

 

                                                                                              § 19

Umowę  sporządzono  w  3  jednobrzmiących  egzemplarzach,  2  dla  Zamawiającego 

i  1  dla  Wykonawcy.

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                            WYKONAWCA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do umowy

………………………………………

 

………………………………………

 

………………………………………

                (Nazwa i adres Wykonawcy)

                                                                                      GMINA PRUSICE

                                                                                              Rynek – Ratusz

                                                                                              55-110 P R U S I C E

 

                                                                              O F E R T A

 

                Odpowiadając na ogłoszenie które ukazało się w dniu 26 lipca 2006 roku, zgłaszamy przystąpienie do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:

„Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Strupinie”

                Na podstawie projektu budowlanego, przedmiaru robót i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oferujemy wykonanie zamówienia za niezmienną cenę ryczałtową w kwocie:

 

 

brutto..........................zł (słownie: złotych.............................................................)

 

netto............................zł (słownie: złotych............................................................)

 

podatek VAT.....................zł (słownie: złotych.....................................................)

 

 

 

 

 

 

Data..........................................                                            ..........................................................

                         (upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ

                                                                      

„Oświadczenia wykonawcy”

 

Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i art. 24 ust.1 i 2.  ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 .), zwanej dalej w skrócie p.z.p.

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Strupinie

.......................................................................................................................................................................

                                     / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie /

zamieszkały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                        / dane adresowe /

reprezentując firmę  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                        / nazwa i adres firmy/

 

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze ...........................................          w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

1)     posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)     posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)     znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)     nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, ponieważ :

1)       firma w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziła szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2)       w stosunku do firmy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono jej upadłości;

3)       firma nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)       nie jestem osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)       nie jestem wspólnikiem spółki jawnej, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)       nie jestem partnerem lub członkiem zarządu spółki partnerskiej, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)       nie jestem komplementariuszem spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)       nie jestem członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)       nie jestem członkiem podmiotu zbiorowego, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

Jednocześnie oświadczam, że :

1)       nie wykonywałem bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub nie posługiwałem się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

2)       nie złożyłem nie prawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3)       złożyłem oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków;

 

 

 

 

Data : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                                                      ( podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela )

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ

 

 Wykaz pracowników posiadających potwierdzone przygotowania zawodowe

 

Lp.

Imię i nazwisko oraz stanowisko

Okres pracy

w firmie

Uprawnienia budowlane

rodzaj

data nadania

1.         

 

 

 

 

2.         

 

 

 

 

3.         

 

 

 

 

4.         

 

 

 

 

5.         

 

 

 

 

6.         

 

 

 

 

7.         

 

 

 

 

8.         

 

 

 

 

9.         

 

 

 

 

10.      

 

 

 

 

 

Załacznikami do ww wykazu są kopie stosownych uprawnień budowlanych oraz kopie zaświadczeń o wpisaniu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

 

Upełnomocniony przedstawiciel

wykonawcy

 

Data : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( podpis i pieczęć )

 

 

                                                                                 

 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ

 

 Doświadczenie firmy

 

Wykaz ważniejszych drogowych robót zrealizowanych w ostatnich 3 latach.

Lp.

Wyszczególnienie : rodzaj robót ( branża ), lokalizacja, inwestor.

Wielkość robót

Wartość robót

1

2

3

4

1.      

 

 

 

2.      

 

 

 

3.      

 

 

 

4.      

 

 

 

5.      

 

 

 

6.      

 

 

 

7.      

 

 

 

8.      

 

 

 

9.      

 

 

 

10.   

 

 

 

 

Na potwierdzenie realizacji wymienionych powyżej robót załączone zostały referencje  potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane z należytą starannością

 

               Upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy

 

 

 

Data :     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( podpis i pieczęć )

 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ

 

                                              

 

 Potencjał techniczny

 

Lp.

Wyszczególnienie sprzętu

Sprzęt [ szt. ]

wymagany

własny

1

2

3

4

1.      

 

 

 

2.      

 

 

 

3.      

 

 

 

4.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Data : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( podpis i pieczęć )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

numer sprawy 341/09/06                                                          

 

           

Zestaw dokumentów wymaganych od wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

l.p.

Nazwa ( rodzaj dokumentu )

Liczba wymaga-

nych egzempla-rzy

1

Wypełniony formularz oferty przetargowej wraz z kosztorysem ofertowym ( druk stanowi załącznik Nr 1 umowy).

1

2

Wypełniony formularz oświadczenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu
z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( druk stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ)

1

3

Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1

4

Wykaz pracowników posiadających potwierdzone przygotowania zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w każdej z branż objętych zamówieniem, którzy będą wykonywali zamówienie wraz z danymi na temat posiadanych przez nich uprawnień i kopiami zaświadczeń o wpisaniu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego ( druk formularza stanowi załącznik nr 2 do SIWZ ).

1

5

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech latach robót na które przedłożą referencje od inwestorów, z podaniem ich zakresu i wartości, miejsca wykonywania oraz inwestora (druk formularza stanowi załącznik nr 4 do SIWZ).

1

6

Wykaz sprzętu do wykonania zamówienia (druk formularza stanowi załącznik nr 3 do SIWZ).

1

7

Zaakceptowany projekt umowy

1

8

Oświadczenie o posiadanych środkach finansowych w wysokości 50 000,00 zł

1

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Wycinek.shs

Data: Brak danych Rozmiar: 36.5k Format: .shs Pobierz

Segregator1.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 2.27M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 187
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2010-05-25 11:15:51
Czas publikacji: 2010-05-25 11:15:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak