Przetarg na wykonanie remontu drogi gminnej we wsi Chodlewko. 

 

Przetarg na wykonanie remontu drogi gminnej we wsi Chodlewko. 

 

 

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

                NR 341/14/06                      12 października 2006 r.

                      Burmistrz Miasta i Gminy Prusice

w imieniu Gminy Prusice,   

55-110 Prusice, Rynek – Ratusz,  tel. (071) 3126 224, 3126 231,

fax (071) 3126229                           prusice@prusice.iap.pl

     ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania:

REMONT DROGI GMINNEJ W CHODLEWKU

Opis przedmiotu zamówienia

a) rozebranie części nawierzchni brukowej,

b) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej,

c) oczyszczenie istniejącej nawierzchni,

d) skropienie emulsją istniejącej nawierzchni,

e) profilowanie istniejącej podbudowy klińcem kamiennym 5-25 mm, grubości średnio 5 cm po zagęszczeniu,

f) ułożenie warstwy ścieralnej grubości po zagęszczeniu 4 cm.

Miejsce wykonania robót remontowych: Chodlewko, gmina Prusice.

Zakres remontu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Termin wykonania:        50 dni od daty przekazania placu budowy 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do     odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice, pokój 8 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Prusice: www.bip.prusice.iap.pl

 Uprawniony do kontaktów z oferentami – Henryk Bąk

Zamkniętą kopertę oznaczoną: Przetarg Nr 341/14/06 „Remont drogi gminnej w Chodlewku”, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego- sekretariat  lub przesłać pocztą.

Oferta powinna zawierać:

-formularz ofertowy,

-dokumenty wymagane przez  SIWZ

Termin składania ofert upływa dnia 12 października  2006r. o godz.1030  

 Otwarcie ofert dnia 12 października 2006 r. o godz. 1030  w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy,  którzy:

1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

5.spełniają warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

 

Kryteria oceny ofert:

Cena  100 %

Termin związania ofertą:                 do dnia 13.11.2006 roku.

Prusice dnia 27 września 2006 roku.

 

 

 

Załączniki

Wycinek.shs

Data: Brak danych Rozmiar: 36.5k Format: .shs Pobierz

CHODLEWKO.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 136k Format: .doc Pobierz

UMOWA.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 41k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 190
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2010-05-25 11:15:51
Czas publikacji: 2010-05-25 11:15:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak