przetarg I działka Pietrowice Małe - 175-15 

 

przetarg I działka Pietrowice Małe - 175-15 

 


BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRUSICE OGŁASZA I PUBLICZNY

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚCI

Obręb : Pietrowice Małe

oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości

KW- WR1W/00016689/8 Sąd Rejonowy IV- Wydział Ksiąg Wieczystych w Trzebnicy,

dz. nr 175/15 o pow. 0,1270 ha, AM-1 położona w obrębie wsi Pietrowice Małe

powierzchnia nieruchomości ;

0,1270 ha

opis nieruchomości;

Działka niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana, porośnięta trawą i samosiejkami roślin, stanowiąca użytki rolne. Media – w zasięgu. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni gruntowej. Działka położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i pól uprawnych na krańcu wsi.

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z Decyzją o warunkach zabudowy Nr GP/7331/D/8/07 wydaną w dniu 13.03.2007 r. Burmistrza Miasta i Gminy Prusice w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 175/15 położonej w obrębie wsi Pietrowice Małe – przedmiotowa działka przeznaczona jest pod budowę budynku jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. ___________________________________________________________________________

cena wywoławcza nieruchomości

28.610,00 zł plus podatek VAT

(słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dziesięć złotych)

___________________________________________________________________________

nieruchomość przeznaczona do sprzedaży

na własność

___________________________________________________________________________

koszty przygotowania

nieruchomości do sprzedaży

659,75 zł

(słownie : sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 75/100)

obciążenie nieruchomości bez obciążeń

zobowiązania, których

przedmiotem jest nieruchomość bez zobowiązań

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.


Przetarg odbędzie się w dniu 28.09.2007 r. o godz.10 w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice , pokój nr 13.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w formie gotówki w wysokości 5.722,00 zł.(słownie: pięć tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote) na konto Urzędu Miasta i Gminy Prusice , Bank Spółdzielczy Oborniki Śląskie O/Prusice nr 27 95831019-0200-1300-2002-0005 z odpowiednim wyprzedzeniem tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie Gminy do dnia 24.09.2007 r.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu , jednak nie później niż do dnia 01.10.2007 r. z zastrzeżeniem ,że wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji przetargowej należy złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość a w przypadku gdy osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość z podpisem notarialnie potwierdzonym.

Wyżej wymienione dokumenty jak również dowód wpłaty wadium należy złożyć Przewodniczącemu Komisji przetargowej w dniu otwarcia przetargu o godzinie 10;00.

Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym muszą dodatkowo przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem : umowy spółki, aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego (nie starszy niż 2 miesiące od daty przetargu) aktualną listę wspólników i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców, (w rozumieniu ustawy z dnia 20.02.2004 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy – Ordynacja Podatkowa – w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej Dz. U. Nr 16, poz. 166), warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, jest uzyskanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod rygorem utraty wadium.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie nieruchomości i powinna być wpłacona najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy.

Nabywcę zobowiązuję się do pokrycia kosztów przygotowania dokumentacji do sprzedaży.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – Gmina Prusice nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina Prusice na koszt Kupującego.

Gminie przysługuje prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego.


Informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu a także z postanowieniami projektu umowy sprzedaży, które nie podlegają ustaleniu w trybie niniejszego przetargu uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice, Rynek-Ratusz, w godz. od 7;30-15;00, tel.(071) 3126224 wew. 54.


Prusice, dnia 21.08.2007 r.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń

w tut. Urzędzie Gminy w dniach 21.08.2007 r.

do dnia 20.09.2007 r.

oraz u sołtysa obrębu Pietrowice Małe


 

Liczba odwiedzin : 331
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2010-05-25 11:15:44
Czas publikacji: 2010-05-25 11:15:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak