Przetarg na sprzedaż działki nr 204/5 w Pietrowicach Małych 

 

Przetarg na sprzedaż działki nr 204/5 w Pietrowicach Małych 

 

                     BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRUSICE OGŁASZA I PUBLICZNY

                     PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

                                                      NIERUCHOMOŚCI                                                                                   

Obręb : Pietrowice Małe  

oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości 

KW- WR1W/00040895/2 Sąd Rejonowy IV- Wydział Ksiąg Wieczystych w Trzebnicy,         

dz. nr 204/5 AM-1 o pow. 0,09 ha, położona w obrębie Pietrowice Małe                        

powierzchnia nieruchomości ;                                     

0,09 ha                                                      

opis nieruchomości ;

Działka niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana, kształt regularny, średnio korzystny, teren równy. Media w.e. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Działka położona wśród istniejącej zabudowy mieszkaniowej na krańcu wsi.                     

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z Zaświadczeniem nr 13/07 z dnia 23.01.2007 r. dla działki nr 204/5 położonej w obrębie wsi Pietrowice Małe, nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Dotychczasowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Prusice, utracił ważność z dniem 31.03.2003 r. na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80. poz. 717). Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prusice w obrębie w/w działki przewiduje strefę terenów mieszkaniowych i usługowych.

UWAGA > W/w działka leży na terenie objętym obowiązkiem sporządzenia Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Możliwość zabudowy po wydaniu decyzji o warunkach zabudowy.    

___________________________________________________________________________

cena  wywoławcza nieruchomości

18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych) plus podatek VAT

___________________________________________________________________________         nieruchomość przeznaczona do sprzedaży 

na własność                                                                  

___________________________________________________________________________                                              

koszty przygotowania                                   

nieruchomości do sprzedaży  

269,35 zł

(słownie : dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 35/100)             

obciążenie nieruchomości                         bez obciążeń         

zobowiązania, których                  

przedmiotem jest nieruchomość               bez zobowiązań                                                        

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może  wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.             

 

                Przetarg odbędzie się w dniu 11.07.2007 r. o godz.10 w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice , pokój nr 13.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w formie gotówki w wysokości 3.600,00 zł.(słownie: trzy tysiące sześćset złotych  ) na konto Urzędu Miasta i Gminy Prusice ,Bank Spółdzielczy Oborniki Śląskie O/Prusice nr 27 95831019-0200-1300-2002-0005 z odpowiednim wyprzedzeniem tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie Gminy do dnia 06.07.2007 r.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu , jednak nie później niż do dnia 16.07.2007 r. z zastrzeżeniem ,że wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji przetargowej należy złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość a w przypadku gdy osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość z podpisem notarialnie potwierdzonym.

Wyżej wymienione dokumenty jak również dowód wpłaty wadium należy złożyć Przewodniczącemu Komisji przetargowej w dniu otwarcia przetargu o godzinie 10;00.

Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym muszą dodatkowo przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem : umowy spółki, aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego (nie starszy niż 2 miesiące od daty przetargu) aktualną listę wspólników i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców, (w rozumieniu ustawy z dnia 20.02.2004 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy – Ordynacja Podatkowa – w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej Dz. U. Nr 16, poz. 166), warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, jest uzyskanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod rygorem utraty wadium.          

 Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie nieruchomości i powinna być wpłacona najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy. 

Nabywcę zobowiązuję się do pokrycia kosztów przygotowania dokumentacji do sprzedaży.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – Gmina Prusice nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina Prusice na koszt Kupującego.

Gminie przysługuje prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. 

Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego.

Informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu a także z postanowieniami projektu umowy sprzedaży, które nie podlegają ustaleniu w trybie niniejszego przetargu uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice, Rynek-Ratusz, w godz. od 7;30-15;00, tel.(071) 3126224 wew. 54. 

 

Prusice, dnia 05.07.2007 r.

 

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń

w tut. Urzędzie Gminy w dniach 05.06.2007 r. 

do dnia 05.07.2007 r., oraz u  sołtysa obrębu Pietrowice Małe   

 

 

Liczba odwiedzin : 307
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2010-05-25 11:15:44
Czas publikacji: 2010-05-25 11:15:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak