Ogłoszenie o przetarguna opracowanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację GOKIS w Prusicach  

 

Ogłoszenie o przetarguna opracowanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację GOKIS w Prusicach  

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

NR 341/01/09 27 listopada 2009 roku

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

w imieniu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu,

55-110 Prusice, ul. Jana Pawła II 7, tel. (071) 312-63-10

fax (071) 312-63-10 gokisprusice@o2.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania:

 

Opracowanie dokumentacji projektowej na: Remont i modernizację GOKiS w Prusicach wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Umowa.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

1. mapy do celów projektowych;

2. dokumentacji projektowej dla zadania „Remont i modernizacja GOKiS w Prusicach wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem ”;

3. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla w/w zadania;

4. kosztorysu inwestorskiego dla w/w zadania;

5. studium wykonalności – analizę ekonomiczno-finansową dla w/w zadania zgodnie z RPO Województwa Dolnośląskiego aktualne z wytycznymi na dzień oddania dokumentacji;

6. audytu energetycznego;

7. inwentaryzacji całego budynku.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia:                              do dnia 10 czerwca 2010 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice, pokój 11 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Prusice: www.bip.prusice.iap.pl (Zakładka: URZĄD > Zamówienia Publiczne > rok 2009)

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Renata Cybulska – Dyrektor GOKiS,

Paweł Kaźmierczak – podinspektor ds. budownictwa w UMiG w Prusicach.

Zamkniętą kopertę oznaczoną: Przetarg Nr 341/01/09 „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Remont i modernizację GOKiS w Prusicach wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem”, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego- sekretariat  lub przesłać pocztą.

Oferta powinna zawierać:

- formularz ofertowy,

- dokumenty wymagane przez  SIWZ

Termin składania ofert upływa dnia 08 grudnia 2009 r.  o godz.10:30.

Oferty należy złożyć w sekretariacie GOKiS w Prusicach, ul. Jana Pawła II 7, 55-110 Prusice.

Otwarcie ofert dnia 08 grudnia 2009 r. o godz.11:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach – ul. Rynek 1, 55-110 Prusice, sala konferencyjna.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy,  którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.).

5. Spełniają warunki zawarte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Udzielą gwarancji jakości na wykonane opracowania. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonanych na podstawie opracowań.

7. Mają dostęp lub dysponują środkami finansowymi w wysokości co najmniej:

60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

8. Posiadają polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej: 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt  tysięcy złotych).

9. Spełnią warunek, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia  działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali:

1) Co najmniej 2 projekty budowlane, remontowe, modernizacji lub przebudowy budynków o wartości prac projektowych co najmniej za 50 tys. brutto.

2) Co najmniej 2 audyty energetyczne budynków o kubaturze co najmniej 1 500 [m3].

3) Co najmniej 1 Studium wykonalności– analizy ekonomiczno-finansowej, sporządzone w ramach RPO.

10. Wpłacili wadium w kwocie: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

 

Kryteria oceny ofert:

Cena  100 %

Termin związania ofertą:  30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

 Załączniki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prusice, dnia 27  listopada 2009 roku.

 

Załączniki

rozstrzygniecie_przetargu_dokumentacja_GOKiS.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 34k Format: .doc Pobierz

mapa_do_celow_opiniodawczych_1.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 343.8k Format: .jpg Pobierz

mapa_do_celow_opiniodawczych_2.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 335.17k Format: .jpg Pobierz

SIWZ_dokumentacja_GOKiS.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 227.5k Format: .doc Pobierz

Zal._nr_1_oferta_wykonawcy_dokumentacja_GOKiS.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 70.5k Format: .doc Pobierz

zal_nr_4_do_SIWZ_projekt_umowy_umowa_dokumentacja_GOKiS.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 146.5k Format: .doc Pobierz

Zal_nr_4_zakres_podwykonawca_dokumentacja_GOKiS.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 70k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 276
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2009-11-27 13:48:06
Czas publikacji: 2009-11-27 13:48:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak