Ogłoszenie o przetargu- Stworzenie centrum kultury wiejskiej i miejsca sportowo-rekreacyjnego w Kaszycach Wielkich 

 

Ogłoszenie o przetargu- Stworzenie centrum kultury wiejskiej i miejsca sportowo-rekreacyjnego w Kaszycach Wielkich 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O  PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

NR BU 341/22/09 20 listopada 2009 roku

                                                            Burmistrz Miasta i Gminy Prusice

                                       w imieniu Gminy Prusice,

55-110 Prusice, Rynek 1, tel. (071) 3126 224, 3126 231,

fax (071) 3126229 prusice@prusice.pl

ogłasza  przetarg nieograniczony na wykonanie zadania:

 

,,Stworzenie centrum kultury wiejskiej i miejsca sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kaszyce Wielkie’’.

 

Miejsce wykonania robót:

Kaszyce Wielkie, działki nr ewid.: 8/1 i 8/2,  AM-1 obręb Kaszyce Wielkie.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) rozbiórkę istniejącego budynku parterowego, murowanego,

2) budowę: budynku szatni z sanitariatami, parkingu, boiska wielofunkcyjnego, przyłącza wodociągowego.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa,

przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: do dnia: 15.06.2010 r. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice, pokój 11 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Prusice: www.bip.prusice.iap.pl (zakładka Urząd, Zamówienia Publiczne, Rok 2009).

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Paweł Kaźmierczak

Zamkniętą kopertę oznaczoną: Przetarg Nr BU 341/22/09 „Miejsce sportowo-rekreacyjne w Kaszycach Wielkich”, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego- sekretariat lub przesłać pocztą.

Oferta powinna zawierać:

- formularz ofertowy,

- dokumenty wymagane przez SIWZ

Termin składania ofert upływa dnia 11 grudnia 2009 r. o godz.11.00

Otwarcie ofert dnia 11 grudnia 2009 r. o godz.11.00 w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.).

5. Spełniają warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Zapewnią 36-miesięczny okres gwarancji na wykonane roboty.

7. Mają dostęp lub dysponują środkami finansowymi w wysokości co najmniej:

200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

8. Dysponują lub będą dysponować niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami.

9. Spełnią warunek, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie ,wykonali roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,

1) co najmniej dwie roboty przy budowie budynków,

2) co najmniej dwie roboty przy budowie boiska o nawierzchni poliuretanowej,

3) co najmniej dwie roboty przy rozbiórce pokrycia z płyt azbestowo-cementowych oraz posiadają w związku z tym uprawnienia na wytwarzanie i transport odpadów niebezpiecznych.

10. Wpłacili wadium w kwocie: 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

 

Kryteria oceny ofert:

Cena 100 %

 

Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

 

 

 Załączniki:

 

 

 

Załączniki

rozstrzygniecie_przetargu_stworzenie_centrum_kultury_i_miejsca_sportowo_rekreacyjnego_w_Kaszycach_Wielkich.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 33k Format: .doc Pobierz

drugie_pytanie_i_odpowiedz_do_przetargu_centrum_kultury_w__Kaszycach_Wielkich.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 38k Format: .doc Pobierz

opis_techniczny_przylacze_wodociagowe_3.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 41.93k Format: .pdf Pobierz

opis_techniczny_przylacze_wodociagowe_2.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 75.19k Format: .pdf Pobierz

opis_techniczny_przylacze_wodociagowe_1.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 74.39k Format: .pdf Pobierz

STRONA_TYTULOWA_-_opis_techniczny_-_przylacze_wodociagowe.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 57.22k Format: .pdf Pobierz

RYSUNKI.part5.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 509.36k Format: .rar Pobierz

RYSUNKI.part4.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 1.39M Format: .rar Pobierz

RYSUNKI.part3.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 1.39M Format: .rar Pobierz

RYSUNKI.part2.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 1.39M Format: .rar Pobierz

RYSUNKI.part1.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 1.39M Format: .rar Pobierz

OPIS_TECHNICZNY_INSTALACJE_SANITARNE.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 43.46k Format: .pdf Pobierz

OPIS_TECHNICZNY_INSTALACJE_ELEKTRYCZNE_S._38.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 126.96k Format: .jpg Pobierz

OPIS_TECHNICZNY_INSTALACJE_ELEKTRYCZNE_S._37.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 267.66k Format: .jpg Pobierz

OPIS_TECH._PARKING.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 61.77k Format: .pdf Pobierz

OPIS_TECHNICZNY_BOISKO_WIELOFUNKCYJNE.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 65.96k Format: .pdf Pobierz

OPIS_TECHN._ZAGOSP._TER._BUDYNEK_SZATNI.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 103.07k Format: .pdf Pobierz

STRONA_TYTULOWA_PROJEKTU.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 31.01k Format: .pdf Pobierz

pytanie_i_odpowiedz_do_przetargu_centrum_kultury_w__Kaszycach_Wielkich.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 36.5k Format: .doc Pobierz

SIWZ_miejsce_sportowo-rekreacyjne_Kaszyce_Wielkie.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 229k Format: .doc Pobierz

Zal._nr_1_do_SIWZ_i_do_umowy_-_oferta_wykonawcy_miejsce_sportowo-rekreacyjne_Kaszyce_Wielkie.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 67.5k Format: .doc Pobierz

Zal._nr_4_do_umowy_-_zakres_rzeczowo_-_finansowy_podwykonawca_miejsce_sportowo-rekreacyjne_Kaszyce_Wielkie.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 43k Format: .doc Pobierz

Zal_nr_3_do_SIWZ_projekt_umowy_Kaszyce_Wielkie.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 140.5k Format: .doc Pobierz

kOSZTORYS__SLEPY_SZATNIA.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 633.28k Format: .pdf Pobierz

KOSZTORYS_SLEPY_BOISKO.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 110.21k Format: .pdf Pobierz

KOSZTORYS_SLEPY_PARKING.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 108.34k Format: .pdf Pobierz

Specyfikacje_techniczne_wykonania_i_odbioru_robot_budowlanych.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 859.11k Format: .rar Pobierz

OPIS_TECHNICZNY_ROZBIORKA_BUDYNKU.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 76.82k Format: .pdf Pobierz

ROZBORKA_RYS._R1.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 1.19M Format: .jpg Pobierz

ROZBIORKA_RYS._R2.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 285.73k Format: .pdf Pobierz

STRONA_TYTULOWA_ROZBIORKA_BUDYNKU.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 71.84k Format: .pdf Pobierz

Rysunek_przylacze_wodociagowe_W1.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 1.19M Format: .jpg Pobierz

Rysunek_przylacze_wodociagowe_W2.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 167.31k Format: .pdf Pobierz

Rysunek_przylacze_wodociagowe_W3.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 196.19k Format: .jpg Pobierz
Liczba odwiedzin : 231
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2009-11-20 14:45:05
Czas publikacji: 2009-11-20 14:45:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak