Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Przebudowa drogi gminnej położonej we wsi Skokowa 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Przebudowa drogi gminnej położonej we wsi Skokowa 

 

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

NR GP 341/21/09                                                                            19.11.2009 roku          

                    

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice

w imieniu Gminy Prusice

55-110 Prusice, Rynek 1,  tel. (071) 3126 224, 3126 231,

fax (071) 3126229                           prusice@prusice.pl

   

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania:

 

„Przebudowa drogi gminnej położonej we wsi Skokowa na działkach nr 10/2
i 432/27 oraz części działki nr 10/12”.

1.         Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa i warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

2.         Miejsce wykonania robót: Skokowa, gmina Prusice, działki nr 10/2 i 432/27 oraz część działki nr 10/12.

3.         Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

4.         Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

5.         Termin wykonania zamówienia: do dnia 31 maja 2009 roku.

6.         Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do odbioru w Urzędzie Miasta
i Gminy Prusice, pokój 11 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Prusice:
www.bip.prusice.pl

7.         Uprawniony do kontaktów z oferentami – Mirosław Janicki.

Zamkniętą kopertę oznaczoną: Przetarg Nr GP 341/21/09 „Przebudowa drogi gminnej położonej we wsi Skokowa na działkach nr 10/2 i 432/27 oraz części działki nr 10/12”,  należy złożyć w siedzibie Zamawiającego- sekretariat  lub przesłać pocztą.

8.         Oferta powinna zawierać:

-       formularz ofertowy,

-       dokumenty wymagane przez  SIWZ,

9.        Termin składania ofert upływa dnia 10 grudnia 2009 r.  o godz. 10.00.

10.    Otwarcie ofert dnia 10 grudnia 2009 r.  o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna.

11.     W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy,  którzy:

1)         posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3)         znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)         nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.);

5)         spełniają warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

6)         zapewnią 36-miesięczny okres gwarancji na wykonane roboty;

7)         mają dostęp lub dysponują środkami finansowymi w wysokości co najmniej: 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych);

8)         dysponują lub będą dysponować niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami
i urządzeniami.

9)         spełnią warunek, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia  działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia;

10)     wpłacili wadium w kwocie: 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

  1. Kryteria oceny ofert: Cena  100 %.
  2. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Prusice dnia 19 listopada 2009 roku.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

Załączniki

rostrzygniecie_przetargu.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 582.88k Format: .jpg Pobierz

SIWZ_droga_Skokowa.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 192k Format: .doc Pobierz

umowa_-_PROJEKT.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 113.5k Format: .doc Pobierz

Zal._nr_1_oferta_wykonawcy_Skokowa.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 31k Format: .doc Pobierz

przebudowa_drogi_gminnej_SKOKOWA.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 9.41M Format: .pdf Pobierz

SKOKOWA_-_SPECYFIKACJE_TECHNICZNE.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 2.58M Format: .pdf Pobierz

SKOKOWA_-_PRZEDMIAR.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 283.46k Format: .pdf Pobierz

ROBOTY_ZIEMNE_-_SKOKOWA.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 205.76k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 222
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2009-11-19 08:16:36
Czas publikacji: 2009-11-19 08:16:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak