Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym - ulica Rzemieślnicza w Prusicach. 

 

ogłoszenie o II przetargu ulica Rzemieślnicza w Prusicach 

 

 

 

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

NR BU 341/20/09 10 listopada 2009 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice

w imieniu Gminy Prusice,

55-110 Prusice, Rynek 1, tel. (071) 3126 224, 3126 231,

fax (071) 3126229 prusice@prusice.pl

ogłasza II przetarg nieograniczony na wykonanie zadania:

 

BUDOWA JEZDNI I CHODNIKÓW UL. RZEMIEŚLNICZEJ W PRUSICACH WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ, OŚWIETLENIEM ULICZNYM, PLACEM ZABAW.

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa uproszczona dokumentacja projektowa,

przedmiar robót i warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Miejsce wykonania robót:

 

Prusice, działki nr ewid.: 54, 55/49, 644/5, 647, 737 AM-1 obręb Prusice.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Budowę jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, budowę ogrodzenia placu zabaw i jego doposażenia, zagospodarowanie terenów zielonych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

1.     Termin wykonania zamówienia: do dnia: 31.05.2010 r.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice, pokój 11 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Prusice: www.bip.prusice.iap.pl (zakładka Urząd, Zamówienia Publiczne, Rok 2009, Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - ulica Rzemieślnicza w Prusicach ).

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Paweł Kaźmierczak

Zamkniętą kopertę oznaczoną: Przetarg Nr BU 341/20/09 „Ulica Rzemieślnicza w Prusicach”, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego- sekretariat lub przesłać pocztą.

Oferta powinna zawierać:

- formularz ofertowy,

- dokumenty wymagane przez SIWZ

Termin składania ofert upływa dnia 01 grudnia 2009 r. o godz.11.00

Otwarcie ofert dnia 01 grudnia 2009 r. o godz.11.00 w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.).

5. Spełniają warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Zapewnią 36-miesięczny okres gwarancji na wykonane roboty.

7. Mają dostęp lub dysponują środkami finansowymi w wysokości co najmniej:

300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).

8. Dysponują lub będą dysponować niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami.

9. Spełnią warunek, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie ,wykonali roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

10. Wpłacili wadium w kwocie: 13 000 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych).

 

Kryteria oceny ofert:

Cena 100 %

 

Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

 

 

 

 

Załączniki

rozstrzygniecie_przetargu_ul._Rzemieslnicza.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 36k Format: .doc Pobierz

trzecie_pytania_i_odpowiedzi_do__przetargu_ul._Rzemieslnicza.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 67k Format: .doc Pobierz

drugie_pytania_i_odpowiedzi_do__przetargu_ul._Rzemieslnicza.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 67k Format: .doc Pobierz

pytaniai_odpowiedzi_do_przetargu_ul._Rzemieslnicza.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 76k Format: .doc Pobierz

SIWZ_ulica_Rzemieslnicza_w_Prusicach.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 214.5k Format: .doc Pobierz

Zal._nr_1_do_SIWZ_i_do_umowy_-_oferta_wykonawcy_ulica_Rzemieslnicza_w_Prusicach.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 30.5k Format: .doc Pobierz

Zal._nr_3_do_SIWZ_-_projekt_umowy_budowa_ulicy_Rzemieslniczej.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 114.5k Format: .doc Pobierz

Zal._nr_4_do_umowy_-_zakres_rzeczowo_-_finansowy_podwykonawca_ulica_Rzemieslnicza_w_Prusicach.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 43k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 218
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2009-11-10 21:49:22
Czas publikacji: 2009-11-10 21:49:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak