Ogłoszenie o wszczęciu postepowania na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Wodociągowego Związku Gmin Bychowo  

 

Ogłoszenie o wszczęciu postepowania na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Wodociągowego Związku Gmin Bychowo  

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

Nr ZWZGB/2/09

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby

Zakładu Wodociągowego Związku Gmin Bychowo w Prusicach

 

1. Zamawiający:          Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo

                                    ul. Kolejowa 3

                                   55-110 Prusice

                                   tel. fax 71/ 312 -54 -50

                                   zwbychowo@interia.pl

 

 

2. Tryb udzielenia zmówienia: Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 oraz art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058).  

 

3.  Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1.       jest dostępny na stronie internetowej –

      http://www.bip.prusice.iap.pl  (zakładka Urząd,)

2.       można odebrać na pisemny wniosek Wykonawcy, osobiście w siedzibie Zamawiającego, w Prusicach przy ul. Kolejowej 3  (parter) lub drogą przesyłki pocztowej. Koszt SIWZ- bezpłatna.

 

4. Przedmiot oraz zakres zamówienia:

1.       Przedmiotem zamówienia jest umowa sprzedaży energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), na potrzeby obiektów eksploatowanych przez Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo w Prusicach. Zakład posiada jedną Stację Uzdatniania Wody (SUW) w Bychowie, dziewięć Przepompowni wody oraz pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Kolejowej 3 w Prusicach  

2.       Biuro zakładu funkcjonuje w godzinach od 7.00 do 15.00 w dniach od poniedziałku do piątku Maksymalne obciążenia obiektów Przepompowni i SUW występują w różnych godzinach najczęściej 7.00 do 21.00 w okresie zimowym, w okresie letnim do 23.00. Zużycie energii jest ściśle uzależnione od rozbioru wody.

3.       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

 

5. Wspólny Słownik Zamówień:

 

Kod CPV

Opis

09310000-5

Elektryczność

 

6. Oferty wariantowe

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

7. Opis części zamówienia:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.

 

8. Termin wykonania zamówienia

Przedmiotowe zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia  1 stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia 2010 roku.

 

 

 

9. Warunki udziału w postępowaniu

1. Zgodnie z art. 22 ustawy, o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)       posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Warunkiem koniecznym jest posiadanie wymaganych koncesji oraz ważnej i obowiązującej Generalnej Umowy Dystrybucyjnej zawartej z właściwym Zamawiającemu (OSD) operatorem systemu dystrybucyjnego, EnergiaPro S.A  we Wrocławiu

b)       posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c)       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

d)       nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2.Ocena spełnienia ww. warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń dostarczonych przez Wykonawcę.

 

10. Informacja o wymaganych oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnienie
       warunków udziału w postępowaniu
:

1.     W celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt 9.1.a) Wykonawca musi przedstawić następujące dokumenty:

a)      koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym,

b)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c)      ważną i obowiązującą Generalną Umowę Dystrybucyjną zawartą z właściwym Zamawiającemu (OSD) operatorem systemu dystrybucyjnego czyli EnergiaPro S.A we Wrocławiu lub oświadczenie EnergiaPro S.A  Wrocław o posiadaniu takiej umowy z Wykonawcą.

2.       W celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt 9.1.b, 9.1.c oraz 9.1.d wykonawca musi przedstawić dokument: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na załączniku nr 4 do SIWZ lub z wykorzystaniem wzoru tego załącznika.

 

11. Kryteria oceny ofert - Cena – 100%

 

12. Wadium

Zamawiający nie wymaga wadium.

 

13. Termin związania ofertą

1.Termin związania ofertą wynosi 14 dni od ostatecznie ustalonego terminu składania ofert.

2.   Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznie ustalonego
terminu składania ofert.

 

14. Termin składania ofert

1.             Termin składania ofert: 18 listopada 2009r., godz. 10:00

2.             Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego (adres jak w pkt I),  .

 

15. Termin otwarcia ofert

1.             Termin otwarcia ofert: 18 listopada 2009r., godz. 10:15

2.             Miejsce otwarcia ofert: Siedziba Zakładu Wodociągowego Związku Gmin Bychowo  w  
   Prusicach ul. Kolejowa 3

3.             Na żądanie Wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty z określeniem daty i godziny     

          oraz numerem zaewidencjonowania oferty.

 

 

16. Postępowanie NIE jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej

 

17. Postępowanie NIE jest prowadzone w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

18. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

19. Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.10.2009 r.

 

Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami –

Joanna Cybuch, tel.  695 621 010

e-mail  zwbychowo@interia.pl

fax (71) 312 54 50

 

 

 

Prusice, dnia 28.10.2009r.

 

Załączniki:

                                                                                                                                                        

 

                                                      Kierownik Zakładu Wodociągowego

                                                             Związku Gmin Bychowo

                                                                         w Prusicach

                                                                                                          

                                                                      Joanna Cybuch

 

Załączniki

2specyfikacja_istot._waru._str_1-6_28.10.09.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 81k Format: .doc Pobierz

3Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_28.10.09.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 201k Format: .doc Pobierz

4Formularz_oferty_zal.2_28.10.09.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 34.5k Format: .doc Pobierz

5Formularz_cenowy_zal.3_28.10.09.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 31k Format: .doc Pobierz

6oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_zal.4_28.10.09.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 25k Format: .doc Pobierz

7oswiadczenie_o_powierzeniu_zamowienia_podwykonawcom_zal.5_28.10.09.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 28.5k Format: .doc Pobierz

8UMOWA_SPRZEDAZY_ENERGII_zal.6_28.10.09.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 82k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 222
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2009-10-28 07:54:36
Czas publikacji: 2009-10-28 07:54:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak