Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę urzadzeń zabawowych wraz z ich montażem na terenie gminy Prusice. 

 

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę urzadzeń zabawowych wraz z ich montażem na terenie gminy Prusice. 

 

 

 

OGŁOSZENIE   O ZAMÓWIENIU

 

Nr GK. 341/19/09 z dnia 21 października 2009 roku.

 

1.      Nazwa Zamawiającego i adres:

Gmina Prusice

Ratusz-Rynek1

55-110 Prusice

Tel/ 071 3126224, 3126231

e-mail prusice@prusice.iap.pl

2.   Tryb udzielania zamówienia:

Przetarg nieograniczony – w trybie art.10 oraz art. 39-44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.)

3.   Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można uzyskać w siedzibie Zamawiającego -Urząd Miasta i Gminy Prusice, pokój nr 9 codziennie w godzinach od 7³ºdo 15ºº oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Prusice: www.bip.prusice.iap.pl

4.   Przedmiot zamówienia:

   „Dostawa urządzeń zabawowych wraz z ich montażem na terenie gminy Prusice, w następujących miejscowościach: Skokowa, Kosinowo, Kopaszyn, Krościna Wielka , Wszemirów, Piotrkowice w ramach zadania na zagospodarowanie otwartych przestrzeni na cele rekreacyjno wypoczynkowe  we wsi Skokowa, Kosinowo, Kopaszyn, Krościna Wielka, Wszemirów, Piotrkowice „

5.      Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6.      Termin wykonania zamówienia  - do dnia 10 grudnia 2009 roku.

7.      Warunki udziału w postępowaniu :

7.1 O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :   

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli   ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.).

5)      posiada polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

8.      Spełniają warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9.      Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie   przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia.

10.  Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 

a)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – potwierdzające uprawnienia do wykonywania działań lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, [wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert]

b)      aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego [wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert];

c)      aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności [wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert].

d)      wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich pięciu  lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, (według  załącznika nr 2)

e)   polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności ,

11.  Zamawiający nie żąda wniesienia  wadium .

12.  Oferty oceniane będą na podstawie kryterium wyszczególnionego poniżej

Cena ofertowa – 100 %     

Cena  min. brutto

Wc = -----------------------------------   x 100 pkt

Cena badanej oferty brutto

 

13.  Miejsce i termin składania ofert .

30.10.2009 rok godz. 930, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Prusicach , Ratusz-Rynek 1,

55-110 Prusice , pokój nr 1 (sekretariat ), parter

14.  Data i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie złożonych ofert  nastąpi w dniu  30.10.2009 roku o godz. 1000 w siedzibie  Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach, Ratusz-Rynek 1 pokój nr 13 (sala konferencyjna – I    piętro).

15.  Termin związania z ofertą :

Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni licząc od wyznaczonego terminu składania ofert .

16.  Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

17.  Zamawiający nie zamierza ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

18.  Przy wyborze  najkorzystniejszej oferty zamawiający rezygnuje z zastosowania aukcji elektronicznej.

19.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67  ust.1 pkt.6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych .

 

 

 

 

Prusice, dnia 21 października 2009 roku.

 

Załączniki

skanuj0050.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 275.16k Format: .pdf Pobierz

Wyjasnienie_tresci_SWIZ_10001.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 356.04k Format: .pdf Pobierz

Wyjasnienie_tresci_SWIZ_20001.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 425.63k Format: .pdf Pobierz

SIWZ-_place_zabaw_2009_rok.doc.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 132.18k Format: .pdf Pobierz

Zal._nr_2_wykaz_wykonanych_dostaw.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 33.5k Format: .doc Pobierz

Zal._nr_6_zest._ilosci_urzadan_zabaw..doc

Data: Brak danych Rozmiar: 135.5k Format: .doc Pobierz

Zal._nr_7_wym._tech-mater.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 77.5k Format: .doc Pobierz

Zalacznik_nr_1_-_formularz_ofertowy_place_zabaw.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 46k Format: .doc Pobierz

Zalacznik_nr_3_wykaz_wymaganych__dokumentow.DOC

Data: Brak danych Rozmiar: 57k Format: .DOC Pobierz

Zalacznik_nr_4_oswiadczenie__art._22_24.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 53k Format: .doc Pobierz

Zalacznik_nr_5-_projekt_umowy.doc.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 76.09k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_nr_8_regulamin_placu_zabaw.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 25.5k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 212
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2009-10-22 10:19:29
Czas publikacji: 2009-10-22 10:19:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak