Ogloszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Skokowa 

 

Ogloszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Skokowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

NR BU 341/18/09                                   19 października 2009 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice

w imieniu Gminy Prusice,

55-110 Prusice, Rynek 1,  tel. (071) 3126 224, 3126 231,

fax (071) 3126229                           prusice@prusice.pl

     ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania:

 

,,Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Skokowa’’

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Umowa.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

1)      koncepcji możliwości wykonania przyłącza ścieków do zaprojektowanej oczyszczalni zawierającej analizę ilościową ścieków jakie powstają w miejscowości Skokowa oraz możliwość ich dostarczenia i przyjęcia przez oczyszczalnię ścieków w miejscowości Pietrowice Małe.

2)      map do celów projektowych wraz z wersją elektroniczną

3)      dokumentacji projektowej dla zadania budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skokowa,

4)      kosztorysu inwestorskiego dla w/w zadania,

5)      specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla w/w zadania, studium wykonalności – analizę ekonomiczno-finansowej dla w/w zadania zgodnie z RPO Województwa Dolnośląskiego aktualne z wytycznymi na dzień oddania dokumentacji.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia:                                                      do dnia 30 czerwca 2009 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice, pokój 11 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Prusice: www.bip.prusice.iap.pl (Zakładka: Urząd > Zamówienia Publiczne > rok 2009)

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Paweł Kaźmierczak

Zamkniętą kopertę oznaczoną: Przetarg Nr BU 341/18/09 „Opracowanie dokumentacji na budowę systemu ciepłowniczego dla obiektów użyteczności publicznej w Prusicach”, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego- sekretariat  lub przesłać pocztą.

Oferta powinna zawierać:

- formularz ofertowy,

- dokumenty wymagane przez  SIWZ

Termin składania ofert upływa dnia 30 października 2009 r.  o godz.12:00  

Otwarcie ofert dnia 30 października 2009 r. o godz.12:00 w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy,  którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.).

5. Spełniają warunki zawarte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Udzielą gwarancji jakości na wykonane opracowania. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonanych na podstawie opracowań.

7. Mają dostęp lub dysponują środkami finansowymi w wysokości co najmniej:

160 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych).

8. Spełnią warunek, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia  działalności jest krótszy – w tym okresie:

1) wykonali pięć projektów kanalizacji sanitarnej, w tym jednej o dł. ok. 15 km

2) zdobyli doświadczenie w projektowaniu oczyszczalni ścieków (w związku z koniecznością sprawdzenia możliwości podłączenia do oczyszczalni ścieków).

9. Wpłacili wadium w kwocie: 6 000 zł (słownie: sześciu tysięcy złotych).

 

Kryteria oceny ofert:

Cena  100 %

Termin związania ofertą:                  do dnia 30 listopada 2009 roku.

 

 

 

 

Prusice, dnia 19 października 2009 roku.

 

Załączniki

uniewaznienie_postepowania.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 27k Format: .doc Pobierz

rozstrzygniecie_przetargu_kanalizacja_skokowa.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 44.5k Format: .doc Pobierz

Odpowiedzi_na_zapytania_do_kanalizacji_w_Skokowej_nr3.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 33k Format: .doc Pobierz

Odpowiedzi_na_zapytania_do_kanalizacji_w_Skokowej_nr2.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 50.5k Format: .doc Pobierz

przedluzenie_skladania_ofert_kanalizacja_Skokowa.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 25.5k Format: .doc Pobierz

Odpowiedzi_na_zapytania_do_kanalizacji_w_Skokowej.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 39.5k Format: .doc Pobierz

zmiana_ogloszenia.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 24k Format: .doc Pobierz

SIWZ_kanalizacja.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 242k Format: .doc Pobierz

umowa_kanalizacja_Skokowa.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 117.5k Format: .doc Pobierz

Zal._nr_1_oferta_wykonawcy_swietlica_Brzezno.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 34k Format: .doc Pobierz

Za.l_nr_4_zakres_podwykonawca_kanalizacja_Skokowa.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 42.5k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 239
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2009-10-19 14:55:25
Czas publikacji: 2009-10-19 14:55:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak