Ogłoszenie o przetargu na budowę systemu ciepłowniczego z kotłownią na biomasę - Prusice 

 

Ogłoszenie o przetargu na budowę systemu ciepłowniczego z kotłownią na biomasę - Prusice 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

NR BU 341/17/09                                   19 października 2009 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice

w imieniu Gminy Prusice,

55-110 Prusice, Rynek 1,  tel. (071) 3126 224, 3126 231,

fax (071) 3126229                             prusice@prusice.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania:

 

,,KOMPLEKSOWA BUDOWA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO Z KOTŁOWNIĄ NA BIOMASĘ, LINIĄ TECHNOLOGICZNĄ DO PRODUKCJI BRYKIETÓW ORAZ TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W PRUSICACH’’

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Umowa.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

1. dokumentacji projektowej dla zadania „Kompleksowa budowa systemu ciepłowniczego z kotłownią na biomasę, linią technologiczną do produkcji brykietów na potrzeby kotłowni oraz termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Prusice wraz z zagospodarowaniem terenu”;

2. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla w/w zadania;

3. kosztorysów inwestorskich dla w/w zadania;

4. studium wykonalności – analizę ekonomiczno-finansową dla w/w zadania zgodnie z RPO Województwa Dolnośląskiego aktualne z wytycznymi na dzień oddania dokumentacji;

5. audytów energetycznych dla w/w zadania (z wyłączeniem budynku Ratusza);

6. projekt systemu zarządzania i monitorowania zużycia energii.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia:                                                      do dnia 30 kwietnia 2009 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice, pokój 11 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Prusice: www.bip.prusice.iap.pl (Zakładka: URZĄD > Zamówienia Publiczne > rok 2009)

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Paweł Kaźmierczak

Zamkniętą kopertę oznaczoną: Przetarg Nr BU 341/17/09 „Biomasa - Prusice”, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego- sekretariat  lub przesłać pocztą.

Oferta powinna zawierać:

- formularz ofertowy,

- dokumenty wymagane przez  SIWZ

Termin składania ofert upływa dnia 30 października 2009 r.  o godz.11:00

Otwarcie ofert dnia 30 października 2009 r. o godz.11:00 w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy,  którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.).

5. Spełniają warunki zawarte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Udzielą gwarancji jakości na wykonane opracowania. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonanych na podstawie opracowań.

7. Mają dostęp lub dysponują środkami finansowymi w wysokości co najmniej:

240 000 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych).

8. Spełnią warunek, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia  działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali:

1) Projekt sieci Cieplnej o długości min. 0,5 km

2) Projekt termomodernizacji budynku użyteczności publicznej za min. 50 tys. zł

3)  Projekt  kotłowni na biomasę - min 500 kW

4) Audyty energetycznych budynków (min 1 audyt: sieci cieplnej, kotłowni, budynku użyteczności publicznej)

9. Wpłacili wadium w kwocie: 9 000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych).

 

Kryteria oceny ofert:

Cena  100 %

Termin związania ofertą:                  do dnia 30 listopada 2009 roku.

 

 

 

 

Prusice, dnia 19 października 2009 roku.

 

Załączniki

rozstrzygniecie_przetargu_biomasa.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 38.5k Format: .doc Pobierz

Odpowiedzi_na_zapytania_do_Biomasy_nr4.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 23k Format: .doc Pobierz

Odpowiedzi_na_zapytania_do_Biomasy_nr3.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 46.5k Format: .doc Pobierz

Odpowiedzi_na_zapytania_do_Biomasy_nr2.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 34k Format: .doc Pobierz

przedluzenie_skladania_ofert_Biomasa.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 25k Format: .doc Pobierz

Odpowiedzi_na_zapytania_do_Biomasy.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 45.5k Format: .doc Pobierz

SIWZ_biomasa.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 246.5k Format: .doc Pobierz

umowa_biomasa.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 118k Format: .doc Pobierz

Zal._nr_1_oferta_wykonawcy_biomasa_prusice.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 37.5k Format: .doc Pobierz

Za.l_nr_4_zakres_podwykonawca_biomasa_prusice.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 44.5k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 351
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2009-10-19 14:38:18
Czas publikacji: 2009-10-19 14:38:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak