Ogłoszenie o konkursie na catering 

 

Ogłoszenie o konkursie na catering 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA PRZYZNANIE WYŁĄCZNOŚCI OBSŁUGI

GASTRONOMICZNEJ PODCZAS TURNIEJU RYCERSKIEGO I JARMARKU

CYSTERSKIEGO W TRZEBNICY W DNIACH 15-16 SIERPNIA 2009

1. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich

Adres: ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6, 55-100 Trzebnica

Biuro: ul. Leśna 1, 55-100 Trzebnica

Tel.: 071-718 14 85

Faks: 071-387 47 29

strona www: kociegory.com

2. ZAKRES I MIEJSCE OBSŁUGI

Wyłoniony w konkursie Wykonawca wybrany do zawarcia umowy zobowiązany jest do

zapewnienia obsługi gastronomicznej w terminie 15-16 sierpnia 2009 w czasie Turnieju

Rycerskiego i Jarmarku Cysterskiego w Trzebnicy.

W zakres obsługi wchodzi:

1) Dystrybucja piwa (po uprzednim uzyskaniu zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych w Urzędzie Gminy) w kubkach plastikowych o pojemności nie

mniejszej niż 0,4 l.

2) Przygotowanie i sprzedaż potraw zgodnych z charakterem imprezy.

3) Sprzedaż napojów bezalkoholowych.

4) Sprzedaż lodów i słodyczy.

5) Zapewnienie sprzętu technicznego w ilości nie mniejszej niż na 300 osób (stół,

ławy).

Miejsce obsługi – Trzebnickie Błonia i Plac Pielgrzymkowy

Na dystrybucję produktów, o których mowa w pkt. 1 - 4 wyłoniony w konkursie Wykonawca

otrzyma od Organizatora wyłączność. Ceny sprzedawanych produktów ustala wykonawca na

własną odpowiedzialność i ryzyko.

3. WYBÓR OFERT

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą powiadomiony zostanie o

tym fakcie telefonicznie i zaproszony do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym

przez Organizatora. W wypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy zgodnej z załączonym

2

projektem, Organizator wezwie do zawarcia umowy kolejnego Wykonawcę, który

zaproponował najkorzystniejszą ofertę.

4. PROCEDURA

4.1 Tryb udzielenia zamówienia – konkurs ofert.

4.2 Kryteria oceny ofert –

Cena oferty 1 – 5 pkt.

Zawartość menu 1 – 5 pkt.

Najwyższa możliwa ocena – 10 pkt.

4.3 Termin i miejsce składania ofert – 06.07.2009 r., do godz.12:00 w siedzibie LGD w

Trzebnicy ul. Leśna 1. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty lub kuriera

brana jest pod uwagę data i godzina jej dostarczenia do biura LGD.

4.4 Termin rozstrzygnięcia ofert – do dnia 10.07.2009.

4.5 Termin związania ofertą – 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

5.1 Oferta musi być złożona Organizatorowi w zaklejonej kopercie podpisanej „Konkurs ofert

na catering Turniej Rycerski”. Ofertę można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty.

5.2 Oferta wraz z załącznikami musi być wypełniona komputerowo w języku polskim oraz

podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.

6. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ

a) Formularz oferty.

b) Propozycja menu.

c) Parafowany projekt umowy.

Małgorzata Duszejko-Studenna

Prezes Zarządu

Trzebnica, 25 czerwca 2009

 

Liczba odwiedzin : 430
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2009-06-26 14:56:44
Czas publikacji: 2009-06-26 14:56:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak