Regulamin sprzętu zabawowego na placu zabaw w Budziczu i Dębnicy. 

 

Regulamin sprzętu zabawowego na placu zabaw w Budziczu i Dębnicy. 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Prusicach,

ul. Rynek 1, 55-110 Prusice

 

ZAPRASZA

 

do złożenia oferty/udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie  dostawy i montażu sprzętu zabawowego na plac zabaw w Budziczu i Dębnicy  

(na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych)

1. Ofertę należy złożyć:

a/ w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego

b/ faksem na numer 0 71 3126 229,

c/ e-mailem na adres  lokale@prusice.pl.

2. Na kopercie/ faksie/ w e-mailu* należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Rozpoznanie cenowe na: " Dostawa i montaż sprzętu zabawowego na plac zabaw w Budziczu i Dębnicy”

3. Ceny w niej podane mają, być wyrażone cyfrą i słownie.

4. Ma być napisana w języku polskim, czytelnie trwałą techniką..

5. Ma obejmować całość zamówienia.

6. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Dostawa urządzeń zabawowych wraz z transportem i montażem

 na plac zabaw w Budziczu:

  • huśtawka podwójna  wykonana z drewna litego posadowiona na stopach stalowych  ocynkowanych zakotwionych w gruncie  przez zabetonowanie o wymiarach

                 ( dł. 3,5-3,70; szer.2,0 -2,40,wys.  2,30-2,50 ) , zawiesie łożyskowane ze stali nierdzewnej, 2 siedziska z tworzywa, łańcuchy ze stali nierdzewnej , średnica drewna od 90mm x -100 mm

  • huśtawka wagowa  o wymiarach (dł. 3,0-3,20 ;szer.0,40x 0,65;wys.0,50-1,00) – słupy podstawy wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo zakotwione w gruncie poprzez zabetonowanie , belka wykonana z drewna litego  o przekroju od 90mm x90mm-100 x100 mm ,  siedziska z laminowanej wodoodpornej sklejki,

·         karuzela krzyżowa trójramienna, łożyskowana tocznie, bezobsługowa, rurowa konstrukcja , malowana proszkowo , maksymalna wysokość 0,90 m 

·         kosz boiskowy , tablica do koszykówki krata stalowa ocynkowana o wym, 90x120 m mocowana na wysięgniku ocynkowanym na słupie stalowym o średnicy 90 mm  zakotwionym w gruncie do podłoża betonowego , obręcz ocynkowana  i siatka w komplecie

na plac zabaw w Dębnicy

  • karuzela tarczowa wieloosobowa o średnicy 1,50 m , konstrukcja stalowa malowana proszkowo , podest wykonany z blachy aluminiowej ryflowanej, siedziska z laminowanej wodoodpornej sklejki  lub na podłożu gumowym

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na dostarczone urządzenia wymagane   świadectwa i atesty. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu certyfikaty zgodności potwierdzające spełnienie warunków bezpieczeństwa zawartych w obowiązujących normach polskich i europejskich lub deklarację zgodności producenta. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty określone w niniejszym ustępie przed podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy.

 

7. Wymagany termin realizacji umowy:

od dnia podpisania umowy do dnia  29.02.09 roku.

8. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena-100%,

9. Propozycja wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:

l)  formularz oferty wg załączonego do zaproszenia wzoru.

Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres związania umową i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom, o najniższej cenie.

10. Termin złożenia ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 23.12.2009 roku, do godz. 15:00

11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Pan/Pani Krystyna Lis pok. Nr 9

tel. (071) 312 62 24  wew. 50

12. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę w sprawie zamówienia publicznego.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice

                                                                                                   Jan Hurkot

Krystyna Lis                                                                                                                                ..........................

(przygotował)                                                                                          (podpis Zamawiającego)

Prusice, dn.18.12.2008 r.

W załączeniu:

l/ Wzór formularza oferty.


                                                                                                                      ..........................................

       

                                                                                                                        (miejscowość, data)

 

................................................................

(pieczątka Wykonawcy, nazwa, adres)

tel. .................. fax. ..................

 

                                                                                  Urząd Miasta i Gminy w Prusicach                                                                                                  ul. Rynek 1

                                                                                  55-110 Prusice

OFERTA WYKONAWCY

Odpowiadając na zaproszenie do udziału w rozpoznaniu cenowym:

,,...............................................................................................................................................''

(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych)

1. Oferuję wykonanie /dostawy/ usługi/ roboty budowlanej* będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

netto: ....................zł,

(słownie: ..................................................................................)

podatek VAT ........ %,.......................... zł

(słownie: .....................................................................................................)

brutto: .................. zł,

(słownie: ....................................................................................)

2. Oświadczam, ze wykonam przedmiot zamówienia do dnia .................. 20..... roku.

3.Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

4. Udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia na ........................ m-cy/lat, licząc od dnia

podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

5. Wyrażam zgodę na 30 dniowy termin płatności w rozliczeniach z Zamawiającym.

6. .Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

 

1. zestawienie urządzeń wraz z podaniem ceny jednostkowej  brutto wraz z transportem i montażem

 

 

 

……………, dnia........................                                        .............................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy

 

 

 

(*) niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 268
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację : Krystyna Lis
Czas wytworzenia: 2008-12-18 11:19:14
Czas publikacji: 2008-12-18 11:19:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak