Ogłoszenie o postępowaniu "Usługa pomocy prawnej" dla ZEASziP w Prusicach. 

 

Ogłoszenie o postępowaniu "Usługa pomocy prawnej" dla ZEASziP w Prusicach. 

Gmina Prusice

reprezentowana przez Dyrektora Zespołu Ekonomiczno -Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Prusicach

ul. Żmigrodzka 43-Ratusz, pokój nr 2,3, 55-110 Prusice

REGON 930853910:, NIP:915-12-16-984

www.prusice.iap.pl, zeaszip@op.pl

tel.: 071 312 62 04 fax: 071 312 62 23

 

II postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

o  wartości  szacunkowej nieprzekraczającej 14 000 euro netto

 

organizowane z w oparciu o Zarządzenie Dyrektora Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli nr 2 z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych Zespole Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro netto z zachowaniem głównych zasad ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz .U. z 2007, nr 223, poz. 1655 z późn zm);

pn.

„Usługa pomocy prawnej”

 

1.       Kod i nazwa wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień):  

79100000-5- usługi prawnicze;

79110000-8- usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej

2.      Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego lub pobrać ze strony internetowej www.bip.prusice.iap.pl zakładka Urząd/Zamówienia Publiczne/rok 2008.

3.      Przedmiot zamówienia:

1)      Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na pomocy prawnej na rzecz:

a)      Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Prusicach;

b)     Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Prusicach;

c)      Zespołu Szkół - Publicznego Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Prusicach;

d)     Szkoły Podstawowej w Skokowej;

e)      Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach.

 

2)      Zakres pomocy prawnej, obejmuje w szczególności:

a)      Udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb jednostek wymienionych w pkt 3.1;

b)     Udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez w/w jednostki;

c)      Opracowywanie i opiniowanie umów, porozumień, decyzji, postanowień pod względem formalno – prawnym;

d)     Zastępstwo sądowe w postępowaniu administracyjnym, cywilnym i karnym;

e)      Wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności w/w jednostek oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego;

f)       Informowanie w/w jednostek o zmianach w przepisach prawnych dotyczących ich działalności;

g)      Udzielanie pomocy prawnej pracownikom w/w jednostek, w zakresie wykonywanych przez nich zadań;

h)     Uczestniczenie w Kolegiach Dyrektorów i innych posiedzeniach  na zaproszenie;

i)        Parafowanie zgodności dokumentów z polskim prawem oraz przepisami i procedurami Unii Europejskiej;

j)       Sporządzania opinii prawnych na temat stosowania przepisów prawa;

k)     Przygotowywanie pism w sprawach wymagających interpretacji przepisów i procedur;

l)        Pomoc w merytorycznej interpretacji przepisów;

m)   Prowadzenie spornej korespondencji.

3)      Wymaga się, aby w celu wypełniania powyższych obowiązków, Wykonawca zapewnił w trakcie trwania umowy obecność jednego, wskazanego w ofercie i uzgodnionego z Zamawiającym Radcy Prawnego/Adwokata lub innej osoby wskazanej przez Wykonawcę jako koordynator pomocy prawnej. W czasie jego usprawiedliwionej nieobecności wymaga się wyznaczenia jego imiennego zastępstwa przez osobę posiadającą takie same kwalifikacje i umiejętności.

4)      Wymaga się aby, w celu wypełniania powyższych obowiązków, pełnił on dyżury w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym raz w tygodniu w dniu uzgodnionym z Zamawiającym w godzinach od 7:00 do 15:00 oraz był na każde wezwanie Zamawiającego (między innymi wykonywał czynności wymienione  w pkt. 3.2 także  na polecenie telefoniczne );

5)      Godziny pracy Wykonawcy mogą ulec stosownej zmianie po wcześniejszym uzgodnieniu przez strony.

6)      Wykonawca będzie świadczyć usługi w oparciu o osoby nie karane, posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, o ile są wymagane w obowiązujących w tym zakresie przepisach,

4.      Termin wykonania zamówienia:

od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2009 r.

5.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

1)      Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

tj dysponuje Radcą Prawnym/Adwokatem lub inną osobą wskazaną przez Wykonawcę jako koordynator pomocy prawnej, spełniającą następujące kryteria:

a)      posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

b)     nie jest karany za przestępstwo popełnione umyślnie,

c)      posiada nieposzlakowaną opinię,

d)     posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do świadczenia usługi pomocy prawnej.

2)      Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

3)      Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)      Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

6.      Kryterium oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:                                                            

Kryterium

Waga

1. cena  

Sposób obliczenia ceny wg wzoru:

[( Cn: Cb)] x 100%

gdzie:

 Cn - cena najniższa;

 Cb - cena badana.

 

7.      Miejsce i Termin składania ofert:

1)      Oferty należy składać w:

            Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Prusicach

ul. Żmigrodzka 43, 55-110 Prusice, pokój nr 2.

2)      Termin składania ofert upływa w dniu 19 grudnia 2008 r. o godz 15,00.

8.      Osobami uprawnionymi  do kontaktów z  Wykonawcami są:  

 Barbara Krzyżak – Dyrektor ZEASziP tel. 071 312 62 04

 Dorota Faron – Referent  ds. admin.-gosp. ZEASziP tel. 071 312 62 04

Kontakt telefoniczny możliwy od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

Kontakt osobisty możliwy od poniedziałku do piątku w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy

 

 

                                                   Zatwierdzam:

                                            

                                                          Dyrektor

                                                                         Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego

                                                                

 

                                                                      Szkół i Przedszkoli w Prusicach

                                                                     Barbara Krzyżak

..........................................................................................................................................

UMOWA  O USŁUGĘ POMOCY PRAWNEJ

 

zawarta w dniu.................2008 r. w Prusicach na podstawie art. 4 pkt 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (Dz .U. z 2007 nr 223 poz. 1655 ) oraz Zarządzenia Dyrektora Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Prusicach nr 2/07 z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro,

pomiędzy:

 

Gminą Prusice - Zespołem Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Prusicach

reprezentowanym przez:

Dyrektora Zespołu – Barbarę Krzyżak;

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej- Alicji Hady

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

 

a

 

................................................................ prowadzącym Kancelarię......................................... z siedzibą pod adresem :...................................................................................................................................., wpisanym do .............................................................pod nr ................................................................,

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

o następującej treści:

 

 

§ 1.

1.      Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz :

1)      Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Prusicach;

2)      Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Prusicach;

3)      Zespołu Szkół - Publicznego Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Prusicach;

4)      Szkoły Podstawowej w Skokowej;

5)      Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach;

 we wszystkich sprawach, w których Zamawiający  zwróci się o udzielenie pomocy prawnej.

2.      Zakres pomocy prawnej obejmuje w szczególności:

1)      Udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb jednostek wymienionych w § 1 ust. 1;

2)      Udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez w/w jednostki;

3)      Opracowywanie i opiniowanie umów, porozumień, decyzji, postanowień pod względem formalno – prawnym;

4)      Zastępstwo sądowe w postępowaniu administracyjnym, cywilnym i karnym;

5)      Wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności w/w jednostek oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego;

6)      Informowanie w/w jednostek o zmianach w przepisach prawnych dotyczących ich działalności;

7)      Udzielanie pomocy prawnej pracownikom w/w jednostek, w zakresie wykonywanych przez nich zadań;

8)      Uczestniczenie w Kolegiach Dyrektorów i innych posiedzeniach  na zaproszenie;

9)      Parafowanie zgodności dokumentów z polskim prawem oraz przepisami i procedurami Unii Europejskiej;

10)  Sporządzania opinii prawnych na temat stosowania przepisów prawa;

11)  Przygotowywanie pism w sprawach wymagających interpretacji przepisów i procedur;

12)  Pomoc w merytorycznej interpretacji przepisów.

3.      Wykonawca zobowiązuje się wykonywać pracę z należytą starannością, zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem.

4.      Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego na każde żądanie, o stanie zaawansowania prac związanych z realizacją zleceń.

 

 

§ 2.

Zasady świadczenia pomocy prawnej.

1.      Wykonawca wyznacza jako koordynatora pomocy prawnej świadczonej na rzecz Zamawiającego................................................................................................, do którego należy się zwracać w sprawach objętych przedmiotem zlecenia, który bezpośrednio będzie przejmował oraz wykonywał zlecone przez Zamawiającego sprawy.

2.      Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania Wykonawcy informacji i dokumentów niezbędnych dla prawidłowego świadczenia usług doradztwa prawnego zgodnie z profesjonalnymi standardami.

3.      Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku ze świadczeniem usług doradztwa prawnego, także po rozwiązaniu umowy.

4.      Strony ustalają, że czynności, o których mowa w §1 ust. 2 umowy, Wykonawca będzie świadczył:

1)      pod adresem ul. Żmigrodzka 43 55-110 Prusice pokój nr.........w każdy.......................,w godzinach od 7.00 do 15.00;

2)      telefonicznie, pocztą elektroniczną w zależność od potrzeb Zamawiającego;

3)      Podczas Kolegiów Dyrektorów oraz innych posiedzeń  na zaproszenie w terminie wcześniej uzgodnionym pomiędzy stronami.

5.      Godziny pracy Wykonawcy mogą ulec stosownej zmianie po wcześniejszym uzgodnieniu przez strony.

6.      Wymaga się, aby w celu wypełniania powyższych obowiązków, Wykonawca zapewnił w trakcie trwania umowy obecność jednego, wskazanego i uzgodnionego z Zamawiającym Radcy Prawnego/Adwokata lub innej osoby wskazanej przez Wykonawcę jako koordynator pomocy prawnej. W czasie jego usprawiedliwionej nieobecności wymaga się wyznaczenia jego imiennego zastępstwa przez osobę posiadającą takie same kwalifikacje i umiejętności.

7.      Zamawiający będzie formułował swoje pytania i przedstawiał problemy bezpośrednio Wykonawcy w czasie pobytu osoby, o której mowa w § 2 ust. 6 niniejszej umowy w siedzibie Zamawiającego, telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną.

8.      Wykonawca zobowiązuje się do udzielania odpowiedzi na zapytania prawne niezwłocznie w formie opinii bądź zaparafowanej korekty tekstu, w uzgodnionych terminach, nie później jednak niż do siódmego dnia od dnia otrzymania zapytania.

9.      W sprawach skomplikowanych, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy dłuższy termin udzielenia odpowiedzi.

 

 

§ 3.

Zasady wynagradzania Wykonawcy oraz terminy zapłaty.

1.      Wykonawcy z tytułu świadczenia pomocy prawnej, o której mowa w §1 ust. 1 przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości:

netto..........................(zł) (słownie: ..............................)

       obciążone o obowiązujący podatek VAT .................% (słownie: ...............................)

      brutto ............................ (zł) (słownie: .........................................................).

2.      Płatność dokonywana będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na rachunek wskazany przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

3.      Faktura wystawiana będzie co miesiąc, ostatniego dnia roboczego miesiąca i obejmować będzie wszystkie dokonane w danym miesiącu czynności.

4.      Jeżeli w trakcie realizacji umowy wystąpi konieczność wydłużenia czasu pracy koordynatora pomocy prawnej poza godziny określone w § 2 ust. 4 pkt 1, jego czas pracy podczas kolejnego dnia pracującego na rzecz Zamawiającego, zostanie skrócony o godziny przepracowane ponad umowny wymiar.

5.      Wartość zamówienia objętego przedmiotem umowy przez cały okres jej obowiązywania nie może przekroczyć ...................... zł brutto (słownie: ................... złotych).  

6.      Oprócz wynagrodzenia Zamawiający zobowiązany jest zwrócić Wykonawcy:

1)      wszelkie koszty poniesione przez niego w celu prawidłowego wykonania zlecenia po przedstawieniu przez Wykonawcę faktur lub innych dowodów wpłat za powyższe czynności;

2)       koszty zastępstwa sądowego.

 

§ 4.

Wykonawca ma prawo do przetwarzania danych Zamawiającego wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy.

§ 5.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie osób trzecich, którym powierzył wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

 

 

§ 6.

1.      Umowa zawarta jest na czas określony, tj. na okres od dnia ...................do 31.12.2009 r.

2.      Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę na piśmie, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

3.      Zamawiający może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w razie:

1)      utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy;

2)      poniesienia przez Zamawiającego szkody w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy;

3)      niewłaściwego realizowania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

 

§ 7.

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się  zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

3)      w wysokości 0,5% miesięcznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy , za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu zadania określonego § 2 ust. 7 niniejszej umowy oraz nie skorzystaniu z prawa, o którym mowa w § 2 ust. 8 niniejszej umowy ;

4)      w wysokości 5% wartości brutto od niezrealizowanej części zamówienia określonego w § 3 ust. 5, w przypadku wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy na podstawie zapisu  § 6 ust. 3 umowy.

 

§ 8.

1.      Zmiana warunków umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron i musi być sporządzona w formie pisemnej.

2.      Wszelkie zgłoszenia, uwagi, prośby należy kierować w formie pisemnej.

 

§ 9.

      Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego.

 

§ 10.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

 

§ 11.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

WYKONAWCA:                                                                          ZAMAWIAJĄCY:

 

.........................................................................

                                                                        

                                                                          
 
  SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

 

 

 

 

II postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  

o  wartości  szacunkowej

nieprzekraczającej 14 000 euro netto

 

 

organizowane z w oparciu o Zarządzenie Dyrektora Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli nr 2 z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych Zespole Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro netto z zachowaniem ogólnych zasad udzielania zmówień publicznych zawartych w  ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz .U. z 2007, nr 223, poz. 1655 z późn zm);

 

 

 

 

 

 

 

pn.

 

 

„Usługa pomocy prawnej”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prusice, grudzień 2008 r.

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

1.         Nazwa oraz adres Zamawiającego

Gmina Prusice reprezentowana przez Dyrektora Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Prusicach

ul. Żmigrodzka 43, pokój nr 2,3, 55-110 Prusice

REGON 930853910:, NIP:915-12-16-984

www.bip.prusice.iap.pl, zeaszip@op.pl

tel. 071 312 62 04 lub 071 312 62 11 wewn. 31, 32

fax. 071 312 62 23

Godziny pracy: 7:00 -15:00

 

2.         Opis przedmiotu zamówienia

2.1.              Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na pomocy prawnej na rzecz:

2.1.1.                   Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Prusicach;

2.1.2.                   Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Prusicach;

2.1.3.                   Zespołu Szkół - Publicznego Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Prusicach;

2.1.4.                   Szkoły Podstawowej w Skokowej;

2.1.5.                   Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach.

 

2.2.              Zakres pomocy prawnej, obejmuje w szczególności:

2.2.1.                   Udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb jednostek wymienionych w pkt 2.1;

2.2.2.                   Udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez w/w jednostki;

2.2.3.                   Opracowywanie i opiniowanie umów, porozumień, decyzji, postanowień pod względem formalno – prawnym;

2.2.4.                   Zastępstwo sądowe w postępowaniu administracyjnym, cywilnym i karnym;

2.2.5.                   Wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności w/w jednostek oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego;

2.2.6.                   Informowanie w/w jednostek o zmianach w przepisach prawnych dotyczących ich działalności;

2.2.7.                   Udzielanie pomocy prawnej pracownikom w/w jednostek, w zakresie wykonywanych przez nich zadań;

2.2.8.                   Uczestniczenie w Kolegiach Dyrektorów i innych posiedzeniach  na zaproszenie;

2.2.9.                   Parafowanie zgodności dokumentów z polskim prawem oraz przepisami i procedurami Unii Europejskiej;

2.2.10.               Sporządzania opinii prawnych na temat stosowania przepisów prawa;

2.2.11.               Przygotowywanie pism w sprawach wymagających interpretacji przepisów i procedur;

2.2.12.               Pomoc w merytorycznej interpretacji przepisów;

2.2.13.               Prowadzenie spornej korespondencji.

2.3.              Wymaga się, aby w celu wypełniania powyższych obowiązków, Wykonawca zapewnił w trakcie trwania umowy obecność jednego, wskazanego w ofercie i uzgodnionego z Zamawiającym Radcy Prawnego/Adwokata lub innej osoby wskazanej przez Wykonawcę jako koordynator pomocy prawnej. W czasie jego usprawiedliwionej nieobecności wymaga się wyznaczenia jego imiennego zastępstwa przez osobę posiadająca nie mniejsze kwalifikacje zawodowe.

2.4.              Wymaga się aby, w celu wypełniania powyższych obowiązków, pełnił on dyżury w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym raz w tygodniu w dniu uzgodnionym z Zamawiającym w godzinach od 7:00 do 15:00 oraz był na każde wezwanie Zamawiającego (między innymi wykonywał czynności wymienione  w pkt. 2.1 także  na polecenie telefoniczne ).

2.5.              Godziny pracy Wykonawcy mogą ulec stosownej zmianie po wcześniejszym uzgodnieniu przez strony.

2.6.             Wykonawca będzie świadczyć usługi w oparciu o osoby nie karane, posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, o ile są wymagane w obowiązujących w tym zakresie przepisach.

 

2.7.              Kod CPV:

2.7.1.                   79100000-5- usługi prawnicze;

2.7.2.                   79110000-8- usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej.

 

3.         TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2009 r.

 

4.         INFORMACJE  OGÓLNE:

4.1.              Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 14 000 euro netto.

4.2.              Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Zarządzenie Dyrektora Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli nr 2 z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro.

4.3.              Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej w dalszej części „SIWZ”, zastosowane jest pojęcie „ustawa”, bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, należy pod nim rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (Dz.U. z 2007 nr 223 poz. 1655 z późn zm. ).

4.4.              Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące postępowania, należy kierować na piśmie na adres:

             Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Prusicach

             ul. Żmigrodzka 43, 55-110 Prusice

Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami upoważnione są niżej wymienione osoby:

 Barbara Krzyżak – Dyrektor ZEASziP tel. 071 312 62 04

 Dorota Faron – Referent  ds. admin.-gosp. ZEASziP tel. 071 312 62 04

Kontakt telefoniczny możliwy od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

Kontakt osobisty możliwy od poniedziałku do piątku w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy.

4.5.              Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z ustawą, SIWZ, oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.6.              Wszelkie oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca składa w formie pisemnej wraz z ofertą w siedzibie Zamawiającego.

 

5.         WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

5.1.             Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

tj dysponuje Radcą Prawnym/Adwokatem lub inną osobą wskazaną przez Wykonawcę jako koordynator pomocy prawnej, spełniającą następujące kryteria:

5.1.1.                   posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

5.1.2.                   nie jest karany za przestępstwo popełnione umyślnie,

5.1.3.                   posiada nieposzlakowaną opinię,

5.1.4.                   posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do świadczenia usługi pomocy prawnej.

5.2.             Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

5.3.             Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5.4.             Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

6.         OŚWIADCZENIA  I DOKUMENTY  JAKIE  POWINNI  DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbędzie się na zasadzie:
spełnia / nie spełnia
, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych poniżej. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków Wykonawcy obowiązani są złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

6.1.              dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych (Radcy Prawnego/Adwokata lub innej osoby wskazanej przez Wykonawcę jako koordynator pomocy prawnej) wymaganych do świadczenia usługi pomocy prawnej (zał. nr 1);

6.2.              oświadczenie (Radcy Prawnego/Adwokata lub innej osoby wskazanej przez Wykonawcę jako koordynator pomocy prawnej) o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niekaralności kandydata uzyskaną z Krajowego Rejestru Karnego (zał. nr 2),

6.3.              wykaz zamówień z ostatnich trzech lat wraz z referencjami z co najmniej 5 (zał. nr 3):

6.3.1.                   jeżeli Wykonawca rozpoczął działalność w czasie krótszym niż trzy lata opisze w w/w załączniku zaistniałą sytuację, przedstawi wykaz zamówień zrealizowanych do tej pory (w przypadku braku zrealizowanych zamówień odpowiednio uzasadni ich brak.).

6.3.2.                   jeżeli Wykonawca działał pod inną nazwą/nazwiskiem lub w innej formie organizacyjno - prawnej w ciągu trzech ostatnich lat, przedstawi wykaz zamówień zrealizowanych w trzech ostatnich latach w poprzedniej formie lub pod poprzednia nazwą oraz dokument stwierdzający fakt zmiany formy/zmiany stanu cywilnego/nazwiska.

6.4.              oświadczenia zał nr 2 do SIWZ (zał. nr 4);

6.5.              aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające, że profil działania Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia. Dokument ten powinien być wystawiony przez właściwy organ nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert i może być przedstawiony w formie oryginału lub czytelnej kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawców podpisujących ofertę (zał. nr 5);

 

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia czytelnej kserokopii wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wystawionej w okresie wcześniejszym, ale potwierdzonej za zgodność z oryginałem PRZEZ  ORGAN  WYDAJĄCY W/W  DOKUMENT  W WYMAGANYM  TERMINIE  pod kątem aktualności stanu faktycznego z zapisami w w/w dokumencie.

 

7.         WYMAGANA  ZAWARTOŚĆ  OFERTY:

7.1.              Wypełniony formularz oferty zgodnie ze wzorem (załącznik nr 1 do SIWZ).

7.2.              Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w części
6 SIWZ.

 

8.         OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERTY:

8.1.              Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ.

8.2.              Każdy Wykonawca ma prawo złożyć jedną kompletną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum.

8.3.              Oferty mają być podpisane przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy, upoważnionego do zaciągania w imieniu Wykonawcy zobowiązań finansowych zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem, przy zastosowaniu imiennych pieczątek.

8.4.              Gdy ofertę podpisuje osoba, która nie jest wymieniona w dokumencie stwierdzającym uprawnienia firmy do występowania w obrocie prawnym, do oferty musi być dołączone na piśmie stosowne pełnomocnictwo w tej sprawie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy. Pełnomocnictwo ma być wystawione w ciągu ostatnich 6 miesięcy liczonych wstecz od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu składania ofert.

8.5.              Pełnomocnictwo ma być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych  do oferty przez Wykonawcę i jest jej integralną częścią.

8.6.              Dokument ten może Wykonawca złożyć w oryginale lub w postaci czytelnej kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela podpisującego ofertę

8.7.              Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone.

8.8.              Ofertę należy napisać w języku polskim, w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem, lub nieścieralnym atramentem), według wzoru.

8.9.              Wymaga się aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

8.10.          Ofertę należy przygotować według wymogów określonych w części 9 zgodnie
z formularzami (drukami), stanowiącymi załączniki  do niniejszej SIWZ, oraz dokumentami określonymi w części 6.

8.11.          Załącznik nr 1 (formularz cenowy) musi stanowić pierwszą stronę oferty.

8.12.          Cenę oferty należy określić w wysokości netto i brutto, zgodnie ze wzorami formularzy stanowiących załączniki nr 1 do niniejszej SIWZ.

8.13.          Zaleca się, aby pozostałe załączniki i dokumenty ułożone były zgodnie z kolejnością przedstawioną w części 13 SIWZ.

8.14.          Powiadomienie powinno być opieczętowane i dostarczone w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie z napisem określonym w pkt 10.1 SIWZ i oznaczonej dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

8.15.          Wykonawca nie może dokonać zmian i wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.

8.16.          Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem  oferty niezależnie od wyniku postępowania. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4  ustawy.

 

9.         OPAKOWANIE  I  OZNAKOWANIE  OFERT

9.1.              Ofertę należy przygotować w oparciu o formularz stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

9.2.              Wykonawca powinien zamieścić ofertę z wymaganymi dokumentami w zamkniętej   zaadresowanej na Zamawiającego, z dopiskiem: "Usługa pomocy prawnej".

9.3.              Każdy Wykonawca przedstawi tylko jedną ofertę.

9.4.              Oferty należy napisać w języku polskim w sposób trwały (np.: na maszynie, komputerze, długopisem). Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być czytelnie oznaczone.

9.5.              Strony oferty powinny być ponumerowane. Załączniki stanowią jej integralną część i powinny być czytelnie oznaczone.

9.6.              Wykonawca nie może dokonać zmian i wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.

 

10.     MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT

10.1.          Oferty należy składać w:

            Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Prusicach

ul. Żmigrodzka 43, 55-110 Prusice, pokój nr 2.

10.2.          Termin składania ofert upływa w dniu 19 grudnia 2008 r. o godz 15:00.

 

11.      KRYTERIA OCENY OFERT

11.1.          Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:                                                            

Kryterium

Waga

1. cena  

Sposób obliczenia ceny wg wzoru:

[( Cn: Cb)] x 100%

gdzie:

 Cn - cena najniższa;

 Cb - cena badana.

 

11.2.          Oferta o najwyższej wadze zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

11.3.          Cenę oferty należy określić w wysokości netto zgodnie z formularzem ofertowym załączonym do SIWZ (załącznik nr 1), wyrażoną w pełnych złotych.

 

12.     OGÓLNE  WARUNKI  ZAKOŃCZENIA POSTEPOWANIA.

12.1.          O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, podając dane, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy.

12.2.          Powyższe informacje zostaną przesłane Wykonawcom niezwłocznie faksem pod numer podany w formularzu ofertowym, pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, zamieszczone na stronie internetowej: www.bip.prusice.iap.pl w zakładce URZĄD/Zamówienia Publiczne/rok 2008, oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Prusice.

12.3.          Wykonawca wyłoniony w postępowaniu, będzie zobowiązany do podpisania umowy.

12.4.          Postanowienia zawarte we wzorze umowy nie podlegają żadnym negocjacjom.

12.5.          Jeżeli okaże się że, Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, lub uchyli się od podpisania umowy, wówczas Zamawiający skorzysta z prawa wyboru kolejnej najkorzystniejszej i ważnej oferty bez potrzeby organizowania kolejnego postępowania.

 

13.     ZAŁĄCZNIKI

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w swojej ofercie załączniki według kolejności:

 

Nr załącznika

Tytuł załącznika

1

dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych (Radcy Prawnego/Adwokata lub innej osoby wskazanej jako koordynatora pomocy prawnej) wymaganych do świadczenia usługi pomocy prawnej

2

oświadczenie (Radcy Prawnego/Adwokata lub innej osoby wskazanej jako koordynatora pomocy prawnej) o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niekaralności kandydata uzyskaną z Krajowego Rejestru Karnego

3

wykaz zamówień/miejsc pracy z ostatnich trzech lat wraz z referencjami

4

oświadczenie zał nr 2 do SIWZ

5

aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 

 

 

Załączniki do SIWZ

Nr załącznika

Tytuł załącznika

1

Formularz ofertowy

2

oświadczenie

 

                                     ZATWIERDZAM:  

                                     Dyrektor

           Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego          

             Szkół i Przedszkoli w Prusicach

                                                          /-/

                                     Barbara Krzyżak

..............................................................

Załącznik nr 1 do SIWZ

 

 

 

 

 

        (pieczęć firmy)                                                               ...............................................,...................................

                                                                                             (miejscowość)                      (data)

 

 

Formularz ofertowy

 

Dane Wykonawcy

Nazwa/Nazwisko i Imię: ................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Siedziba: ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Numer telefonu: .....................................................................................................................................

Numer faksu: .........................................................................................................................................

Numer REGON: ....................................................................................................................................

Numer NIP: ...........................................................................................................................................

E-mail:....................................................................................................................................................

Adres strony internetowej:.....................................................................................................................

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia ..............................ogłoszonego przez Gminę Prusice - Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Prusicach pod nazwą:

 

„Usługa pomocy prawnej”

 

 

oferujemy wykonanie usługi zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę:

 

netto..........................(zł) (słownie: .........................................................)

obciążone o obowiązujący podatek VAT .................% (słownie: ..............................................) 

brutto ............................ (zł) (słownie: ....................................................................).

 

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Oświadczamy, że załączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagania stawiane Wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań zawartych w SIWZ do oferty załączamy następujące dokumenty wymagane zgodnie z pkt. 6 SIWZ:

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

 

Inne informacje Wykonawcy:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

...............................................................................

                        (czytelne podpisy osób uprawnionych do

                             reprezentowania Wykonawcy)

 

..........................................................

Załącznik Nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

 

Ja niżej podpisany(a) .............................................................................................................................

(imię i nazwisko)

 

zamieszkały(a)........................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

 

seria i nr dowodu osobistego ...................................................,

PESEL: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

 

działając w imieniu:

 ..............................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................

(nazwa organizacji lub osoby, w której imieniu występuje)

 

świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i oświadczeń art. 233 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz.553, z późn. zm.) - „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”, niniejszym oświadczam że:

-          jestem uprawniony(a) do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi;

-          Zakład, który reprezentuje spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 pkt. 1- 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz .U. z 2007 nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) oraz, że oferta nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.1-4 i 10 oraz ust.2 pkt.1-4 w/w ustawy;

-          posiadamy uprawnienia niezbędne do świadczenia usługi;

-          posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny, a także odpowiednią kadrę zdolną do wykonania zamówienia;

-          znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

-          nie podlegamy z wykluczeniu z postępowania o udzielnie zamówienia publicznego,

-          w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziliśmy szkody, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

-          nie jesteśmy w stanie upadłości lub likwidacji,

-          nie zalegamy z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenia społeczne, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie należności zostały zwolnione, odroczone, rozłożone na raty, lub też wykonanie decyzji właściwego organu zostało wstrzymane w całości,

-          nie byliśmy prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

-          nie prowadziliśmy czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania, ani też nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności przy sporządzaniu oferty,

-          zapoznaliśmy się ze wszystkimi dokumentami przetargowymi i akceptujemy je w pełni.

 

 

 

....................................................                                                        ....................................................

(miejscowość i data)                                                                                        (pieczęć i podpis upoważnionego            przedstawiciela Wykonawcy)

 

 

 

Liczba odwiedzin : 223
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Krzyżak
Czas wytworzenia: 2008-12-11 15:02:27
Czas publikacji: 2008-12-11 15:02:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak