Ogłoszenie o przetargu - dostawa aparatury med. do gabinetu okulistycznego i spirometru.  

 

Ogłoszenie o przetargu - dostawa aparatury med. do gabinetu okulistycznego i spirometru.  

                                                                                                          Prusice, dnia 17.12.2008 r.

 

FS 341/20/08

 

 Dotyczy: unieważnienia przetargu Nr 341/20/08  na  dostawę aparatury medycznej do gabinetu okulistycznego i spirometru do Publicznego ZOZ – Ośrodek Zdrowia w Prusicach oraz jego instalację.

 

            Gmina Prusice unieważnia postępowanie przetargowe Nr 341/20/08 na dostawę aparatury medycznej do gabinetu okulistycznego i spirometru do Publicznego ZOZ – Ośrodek Zdrowia w Prusicach oraz jego instalację.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) przetarg został uniewżniony, ponieważ postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W dniach 10 grudnia 2008 roku wpłyneły zapytania dotyczące postępowania od dwóch Wykonawców. Treść zapytań nie została zawarta w odpowiedzi na te pytania zamieszczonej na stronie internetowej. Odpowiedź uniemożliwiała zapoznanie się z przedmiotowymi zapytaniami, przez co Wykonawcy nie mieli pełnej informacji o wymogach technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia.

 

                                                                                                                                                                    

                                                   Burmistrz

                                      Miasta i Gminy w Prusicach

                                                    Jan Hurkot

 

 

Otrzymują:

wg rozdzielnika

 

 .......................................................................................................

 

 

 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

            Ośrodek Zdrowia

ul. Żmigrodzka 22, 55-110 Prusice

 

 Odpowiedź  firm na pytania o sprzęt okulistyczny

  

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury medycznej go gabinetu okulistycznego i spirometru

-sprawa FS 341/20/08   MTD J. Zych, A. Budyn sp.j.

                                   30-702 Kraków,  ul. Lipowa 3

 

 

W odpowiedzi:

 

1.     TAK

2.     TAK

3.     TAK

4.     NIE

5.     TAK

6.     NIE

7.     TAK

8.     NIE

9.     NIE

  

                                         Z POWAŻANIEM:

 

                                                               KIEROWNIK

                                                               PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

                                                               W PRUSICACH

                                               lek. med. Krzysztof Gerc

......................................................................................................

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

            Ośrodek Zdrowia

ul. Żmigrodzka 22, 55-110 Prusice

 

 

Odpowiedź  firm na pytania o sprzęt okulistyczny

 

Dotyczy: postępowania o udzielania zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury medycznej do gabinetu okulistycznego.

 

CONSULTRONIX S.A.

ul. Racławicka 58

30-017 Kraków

 

W odpowiedzi:

 

1.     (pkt.I.1) : TAK

2.     (pkt.I.2) : TAK

3.     (pkt.I.3) : TAK

4.     (pkt.I.5) : TAK

5.     (pkt.I.6) : TAK

6.     (pkt.I.8) : TAK

7.      TAK

 

                                       Z POWAŻANIEM:

 

                                                               KIEROWNIK

                                                              PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

                                                               W PRUSICACH

                                      lek. med. Krzysztof Gerc

..................................................................................

UWAGA: ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU Nr 3 do SIWZ.

Ogłoszenie o przetargu na  dostawę aparatury medycznej do gabinetu okulistycznego i spirometru do Publicznego ZOZ – Ośrodek Zdrowia w Prusicach oraz jego instalację.

 

 

Prusice dnia 08.12.2008 r.

O G Ł O S Z E N I E

Zamawiający:

Gmina Prusice, Rynek 1, 55-110 Prusice zaprasza do złożenia oferty na dostawę aparatury medycznej do gabinetu okulistycznego i spirometru do Publicznego ZOZ – Ośrodek Zdrowia w Prusicach oraz jego instalację. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dn. 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. Zmianami).:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej do gabinetu okulistycznego i spirometru do Publicznego ZOZ – Ośrodek Zdrowia w Prusicach oraz jego instalacja.  Szczegółowe wymagania określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach w pokoju nr 10 oraz na stronie www.bip.prusice.iap.pl.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia: do 7 dni od daty podpisania umowy.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1.      spełniają warunki określone w art.22 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne art. 24, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(Dz. U. Nr. 19 z 2004r.,poz.177 z późniejszymi zmianami):

Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie złożonych dokumentów przez Wykonawcę na zasadzie: spełnia, nie spełnia.

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje składania wadium.

Kryteria oceny i wyboru ofert:

1.      cena – 100%.

Oferty należy składać w terminie do dnia 16.12.2008r. do godz. 9:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach, Rynek 1, 55-110 Prusice w sekretariacie (pokój nr 1).

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

Do kontaktów z Wykonawcami upoważniony jest:

Krzysztof Gerc – Kierwonik POZ w Prusicach (71) 312 62 91

Emilia Bandrowicz – Inspektor ds. Funduszy strukturalnych

 

 

 

Nr sprawy: FS 341/20/08

 ......................................................................................

UMOWA Nr FS/...../08

 

W dniu ................................. pomiędzy:

Gminą Prusice, Rynek – Ratusz 1, 55-110 Prusice

reprezentowaną przez:

1. Jana Hurkota – Burmistrza Miasta i Gminy Prusice

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Prusice – Doroty Fiłon

zwaną dalej Zamawiającym,

a

..............................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą, w trybie przetargu nieograniczonego zorganizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r.  Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści:

 

§ 1.

 1. Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na dostawie aparatury medycznej do gabinetu okulistycznego i spirometru określonych w załączniku nr 1 do umowy do Publicznego ZOZ – Ośrodek Zdrowia w Prusicach oraz jego instalację.
 2. Dostarczony sprzęt, o którym mowa w ust. 1 musi być fabrycznie nowy.
 3. Szczegółową specyfikację asortymentową wraz z podaniem danych technicznych przedmiotu dostawy określa załącznik  nr 1 do umowy.

 

§ 2.

 1. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do realizacji umowy z należytą starannością.
 2. Przy wykonaniu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletne, rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

 

§ 3.

1.      Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia całości sprzętu, będącego przedmiotem

umowy oraz jego instalację na swój koszt i ryzyko, oraz własnym transportem w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, do budynku Publicznego ZOZ-u w Prusicach po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego. Sprzęt dostarczony zostanie wraz ze wszystkimi akcesoriami niezbędnymi do umożliwienia jego pracy. Wraz ze sprzętem dostarczone będą instrukcje obsługi i karty gwarancyjne w języku polskim.

2.      Całkowitą realizację przedmiotu umowy potwierdzi protokół odbioru końcowego sporządzony przez strony umowy.

3.      W razie stwierdzenia braków ilościowych lub niesprawności dostarczonego sprzętu w trakcie dokonywania odbioru dostarczonego sprzętu, Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia ilości oraz wymiany sprzętu na pełno wartościowy wciągu 3 dni od chwili stwierdzenia tego faktu.

4.      Osobami wyznaczonymi przez Strony do realizacji niniejszej umowy są:

1)      ze strony Wykonawcy -  ............................................,

2)      ze strony Zamawiającego – ..............................................

5.      Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentów

potwierdzających spełnienie wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) tj. atesty i deklaracje zgodności z CE, a także rejestry przeglądów okresowych (paszporty aparatów) oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą  o wyrobach medycznych (Dz. U. 2004 nr 93 poz. 896 z póź zm.).

 

§ 4.

 1. Za wykonany i odebrany przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 i 3, Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę całkowitą brutto w wysokości  ........................ zł ( słownie: ...............................................).
 2. Cena o której mowa w ust. 1, zawiera podatek od towarów i usług VAT w kwocie ........................zł (słownie: ......................................).
 3. Ceny jednostkowe sprzętu określa załącznik nr 2 do umowy.

 

 

 

§ 5.

 1. Rozliczenie za wykonaną i odebraną dostawę nastąpi jednorazowo po całkowitej realizacji przedmiotu umowy. Podstawę do rozliczenia stanowić będzie podpisany bez zastrzeżeń przez obie Strony umowy protokół odbioru końcowego.
 2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę wraz z kopią protokołu odbioru końcowego.
 3. Zamawiający zapłaci fakturę o której mowa w ust. 2 w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
 4. Płatność dokonana zostanie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

 

§ 6.

 1. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony

opierają na zasadzie kar umownych płatnych w następujących przypadkach i w następującej wysokości:

1)      Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku:

a)      zwłoki w realizacji przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% ceny całkowitej brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy,  liczonej za każdy dzień zwłoki,

b)       zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji -w wysokości 0,1% ceny całkowitej brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy, liczonej za każdy dzień zwłoki.

 1. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

 

§ 7.

1.      Na dostarczony sprzęt Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji producenta, liczonej  od daty odbioru końcowego.

2.      Szczegółowe warunki gwarancji określają karty gwarancyjne dostarczone zgodnie z §  3 ust. 1 umowy.

 

§ 8.

Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

 

§ 9.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 10.

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy

dla siedziby Zamawiającego.

 

§ 11.

Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, 3 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy.

 

§ 12.

Załączniki nr 1 do niniejszej umowy, stanowiący integralną część umowy i obejmuje Specyfikację asortymentowo – cenową sprzętu.                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA :                                                                                          ZAMAWIAJĄCY :                                                    

 

 

 ...............................................................................

 

 

Załącznik nr 1

do umowy Nr .............

z dnia.........................

 

I. Aparartura medyczna do gabinetu okulistycznego:

 1. Autorefraktometr z keratometrem (sztuk 1)

·         zakres pomiaru – sfera : od -30D do 25D

·         zakres pomiaru – cylinder : +/- 10D

·         zakres pomiaru – oś : 1 do 180º

·         zakres pomiaru PD : 0 do 85mm

·         minimalna średnica źrenicy badanego oka : 2.0mm

·         czas pomiaru: 0.07 sek.

·         zakres pomiaru krzywizny rogówki : 5.0 do 10 mm

·         pomiar keratometrii peryferyjnej : TAK

·         wbudowana drukarka termiczna : TAK

 

 1. Lampa szczelinowa (sztuk 1)

·         lampa szczelinowa typu Zeiss : TAK

·         zakres powiększeń : 10x; 16x

·         zakres obrotu szczeliny : 0 do 180º

·         zakres regulacji PD : 52 do 05mm

·         zakres regulacji korekcji mikroskopu : +/- 8D

·         zakres regulacji szerokości szczeliny : 0 do 12 mm

·         zakres regulacji długości szczeliny : 0 do 12 mm

·         żarówka halogenowa : TAK

·         tonometr aplanacyjny : TAK

 

 

 1. Stolik pod dwa urządzenia (sztuk 2)

·         regulacja wysokości elektryczna : TAK

·         zakres regulacji wysokości blatu stolika : 590 do 950 mm

 

 

 1. Rzutnik optotypów (sztuk 1)

·         ilość testów : 31

·         sterowanie pilotem : TAK

·         żarówka halogenowa : TAK

·         ekran polaryzacyjny : TAK

 

 

 1. Kaseta szkieł próbnych  (sztuk 1)

·         ilość soczewek : 266

·         oprawy próbne uniwersalne : TAK

 

 

 1. Oftalmoskop bezpośredni  (sztuk 1)

·         zakres soczewk : -25 d do +40 D

·         filtry : polaryzacyjny, red-free, kobaltowy

·         zasilanie bateryjne : TAK

·         żarówka halogenowa : TAK

·         ładowarka do akumulatora : TAK

·         etui transportowe : TAK

 

 

 1. Tablice Ishihary  (sztuk 1)

·         ilość tablic : 24

 

 

 1. Soczewka trójlustro (sztuk 1)

·         kąt luster : 60 º / 66 º / 78 º

·         powiększenie : 1.0x

 

 

 1. Soczewka gonioskop  (sztuk 1)

·         kąt luster : 4 x 64º

·         powiększenie : .9x

 

 

 1.  Soczewka sferyczna  (sztuk 1)

·         moc soczewki : 78D

·         pole widzenia : 97 º

·         powiększenia : .93x

 

 

 1.  Perymetr komputerowy (sztuk 1)

·         pole pomiaru : 160 º

·         ilość punktów pomiarowych : 164

·         możliwość tworzenia własnych testów : TAK

·         wielkość bodźca : III wg Goldmanna

·         krok zmiany intensywności świecenia bodźca : 1 dB

·         metoda kontroli fiksacji : Heijl-Krakau i podgląd wideo

·         mocowanie soczewki korekcyjnej : TAK

·         automatyczna kontrola podświetlenia tła : TAK

·         stolik elektryczny pod czaszę perymetru : TAK

·         zestaw komputerowy sterujący perymetrem z monitorem LCD, drukarką i stolikiem pod komputer i drukarkę : TAK

 

II. SPIROMETR

Mierzy i kalkuluje następujące parametry wdechowe i wydechowe:

ERV, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25/75, FET, FEV1, *FEV1, FEV6, FEV1%, FEV6%, FEV1/VC%, FEV1/FEV6%, FIVC, FIV1%, RR, FVC, *FVC, IC, IVC, MVV, PEF, *PEF, PIF, Te, Ti, Ti/tt, TV, TV/ti, VE, VC, Vext.

 

Dane techniczne spirometra:

Zasilanie: akumulator ładowany z sieci

Czujnik temperatury: półprzewodnik 0-45oC

Przetwornik przepływu/objętości: turbina cyfrowa

Dokładność objętości: +/- 3%  lub 50mL

Dokładność przepływu: +/- 5% lub 200 mL/s

Opór dynamiczny:<0,8cm H2O/L/s

Typ wyświetlacza: monochromatyczny FSTN 320 x 240 pikseli

Drukarka/papier: termiczna, szer. Papieru 112 mm

Ustniki: średnica zewnętrzna 30 mm

Wyjście szeregowe: RS232, optoizolowane

Wymiary: 310 x 205 x 65 mm

Masa: ok. 1,9 kg

Torba.

.....................................................................................

 

Załącznik nr 2

do umowy Nr .............

z dnia.........................

 

 

 

 

I. Aparartura medyczna do gabinetu okulistycznego:

 1. Autorefraktometr z keratometrem (sztuk 1) cena całkowita brutto ................, w tym Vat ......
 2. Lampa szczelinowa (sztuk 1) cena całkowita brutto ......................., w tym Vat ...................
 3. Stolik pod dwa urządzenia (sztuk 2) cena całkowita brutto ................, w tym Vat ...............
 4. Rzutnik optotypów (sztuk 1) cena całkowita brutto ..................., w tym Vat ...........................
 5. Kaseta szkieł próbnych  (sztuk 1) cena całkowita brutto ................, w tym Vat ...................
 6. Oftalmoskop bezpośredni  (sztuk 1) cena całkowita brutto ..................., w tym Vat ............
 7. Tablice Ishihary  (sztuk 1) cena całkowita brutto ......................, w tym Vat .......................
 8. Soczewka trójlustro (sztuk 1) cena całkowita brutto ...................., w tym Vat .....................
 9. Soczewka gonioskop  (sztuk 1) cena całkowita brutto ...................., w tym Vat .................
 10.  Soczewka sferyczna  (sztuk 1) cena całkowita brutto ...................., w tym Vat ..................
 11.  Perymetr komputerowy (sztuk 1) cena całkowita brutto .................., w tym Vat ................

 

 1. SPIROMETR cena całkowita brutto .................................., w tym Vat ............................
 2. Razem cena całkowita brutto ................, w tym Vat ........................................

...................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA :                                                                                          ZAMAWIAJĄCY :                                                    

...................................................................................

 

 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

 

 

 

   PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 341/20/08

 (wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych)

 

 

na dostawę  aparartury medycznej do gabinetu okulistycznego i spirometru do Publicznego ZOZ – Ośrodek Zdrowia w Prusicach oraz ich instalację.

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający

Gmina Prusice

Rynek 1

55-110 Prusice

 

 

 

  

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

zatwierdzam

 

 

 

 

                                                                       .............................................

                                                                                              data, podpis

 

 

 Prusice, 08.12.2008 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr sprawy: FS 341/20/08

 

Gmina Prusice, Rynek 1, 55-110 Prusice zwana dalej ZAMAWIAJĄCYM, zaprasza do złożenia oferty na dostawę  aparartury medycznej do gabinetu okulistycznego i spirometru do Publicznego ZOZ – Ośrodek Zdrowia w Prusicach oraz  ich instalację.

1.      Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Prusice, Rynek 1, 55-110 Prusice, NIP 915-160-37-58 REGON 931935106, tel. 71 312 62 24, fax. 71 312 62 29.

 

2.      Tryb udzielenia zamówienia publicznego

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dn. 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami) zwaną dalej ustawą oraz zgodnie z niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia zwaną dalej SIWZ.

 

3.      Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla potrzeb zamawiającego fabrycznie nowej aparatury medycznej do gabinetu okulistycznego i spirometru do Publicznego ZOZ – Ośrodek Zdrowia w Prusicach oraz ich instalacja.

 

Ogólne dane techniczne i wymagania

I. Aparartura medyczna do gabinetu okulistycznego.

 1. Lampa szczelinowa (sztuk 1)

·lampa szczelinowa typu Zeiss : TAK

·zakres powiększeń : 10x; 16x

·zakres obrotu szczeliny : 0 do 180º

·zakres regulacji PD : 52 do 05mm

·zakres regulacji korekcji mikroskopu : +/- 8D

·zakres regulacji szerokości szczeliny : 0 do 12 mm

·zakres regulacji długości szczeliny : 0 do 12 mm

·żarówka halogenowa : TAK

·tonometr aplanacyjny : TAK

 1. Stolik pod dwa urządzenia (sztuk 2)

·regulacja wysokości elektryczna : TAK

·zakres regulacji wysokości blatu stolika : 590 do 950 mm

 1. Rzutnik optotypów (sztuk 1)

·ilość testów : 31

·sterowanie pilotem : TAK

·żarówka halogenowa : TAK

·ekran polaryzacyjny : TAK

 1. Kaseta szkieł próbnych  (sztuk 1)

·ilość soczewek : 266

·oprawy próbne uniwersalne : TAK

 1. Oftalmoskop bezpośredni  (sztuk 1)

·zakres soczewk : -25 d do +40 D

·filtry : polaryzacyjny, red-free, kobaltowy

·zasilanie bateryjne : TAK

·żarówka halogenowa : TAK

·ładowarka do akumulatora : TAK

·etui transportowe : TAK

 1. Tablice Ishihary  (sztuk 1)

·ilość tablic : 24

 1. Soczewka trójlustro (sztuk 1)

·kąt luster : 60 º / 66 º / 78 º

·powiększenie : 1.0x

 1. Soczewka gonioskop  (sztuk 1)

·kąt luster : 4 x 64º

·powiększenie : .9x

 1.  Soczewka sferyczna  (sztuk 1)

·moc soczewki : 78D

·pole widzenia : 97 º

·powiększenia : .93x

 1.  Perymetr komputerowy (sztuk 1)

·pole pomiaru : 160 º

·ilość punktów pomiarowych : 164

·możliwość tworzenia własnych testów : TAK

·wielkość bodźca : III wg Goldmanna

·krok zmiany intensywności świecenia bodźca : 1 dB

·metoda kontroli fiksacji : Heijl-Krakau i podgląd wideo

·mocowanie soczewki korekcyjnej : TAK

·automatyczna kontrola podświetlenia tła : TAK

·stolik elektryczny pod czaszę perymetru : TAK

·zestaw komputerowy sterujący perymetrem z monitorem LCD, drukarką i stolikiem pod komputer i drukarkę : TAK

11. Autorefraktometr z keratometrem (sztuk 1)

·zakres pomiaru – sfera : od -30D do 25D

·zakres pomiaru – cylinder : +/- 10D

·zakres pomiaru – oś : 1 do 180º

·zakres pomiaru PD : 0 do 85mm

·minimalna średnica źrenicy badanego oka : 2.0mm

·czas pomiaru: 0.07 sek.

·zakres pomiaru krzywizny rogówki : 5.0 do 10 mm

·pomiar keratometrii peryferyjnej : TAK

·wbudowana drukarka termiczna : TAK

II. SPIROMETR (sztuk 1)

Mierzy i kalkuluje następujące parametry wdechowe i wydechowe:

ERV, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25/75, FET, FEV1, *FEV1, FEV6, FEV1%, FEV6%, FEV1/VC%, FEV1/FEV6%, FIVC, FIV1%, RR, FVC, *FVC, IC, IVC, MVV, PEF, *PEF, PIF, Te, Ti, Ti/tt, TV, TV/ti, VE, VC, Vext.

 

Dane techniczne spirometra:

Zasilanie: akumulator ładowany z sieci

Czujnik temperatury: półprzewodnik 0-45oC

Przetwornik przepływu/objętości: turbina cyfrowa

Dokładność objętości: +/- 3%  lub 50mL

Dokładność przepływu: +/- 5% lub 200 mL/s

Opór dynamiczny:<0,8cm H2O/L/s

Typ wyświetlacza: monochromatyczny FSTN 320 x 240 pikseli

Drukarka/papier: termiczna, szer. Papieru 112 mm

Ustniki: średnica zewnętrzna 30 mm

Wyjście szeregowe: RS232, optoizolowane

Wymiary: 310 x 205 x 65 mm

Masa: ok. 1,9 kg

Torba.

 

 

 

Wymagania dodatkowe:

Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot dostawy minimum 12 miesięcy od daty odbioru.

 

4.      Informacja o możliwości składania ofert częściowych

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 

5.      Informacja o możliwości zamówień uzupełnia­jących

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt. 6 ustawy.

 

6.      Informacja o możliwości składania ofert wariantowych

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

7.      Termin wykonania zamówienia

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia (dostawy przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia do Publicznego ZOZ – Ośrodek Zdrowia w Prusicach) : do 7 dni od daty podpisania umowy.

 

8.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1)      są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,

2)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Art.24 ustawy.

 

W celu potwierdzenia tych warunków należy przedstawić dokumenty wymienione w pkt. 9 niniejszej SIWZ.

 

9.      Informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty:

 

a)      Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wymagania Zamawiającego i nie podlega wykluczeniu na podstawie Art. 24 ustawy (wg Załącznika Nr 2 do niniejszej SIWZ),

b)      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c)      Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Pozostałe dokumenty:

d)      Opis przedmiotu zamówienia (karty katalogowe itp.), poświadczający spełnienie wymagań technicznych aparatury do gabinetu okulistycznego i spirometru,

e)      Podpisany projekt umowy (Załącznik Nr 3),

 

10.  Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami

      W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą faksem (Nr faksu Zamawiającego: (071) 312-62 24), potwierdzonym listownie na wniosek strony otrzymującej wiadomość.

      Wszelkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania Zamawiający będzie umieszczał także na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Prusice  www.bip.prusice.iap.pl

W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej, a także przekaże niezwłocznie faksem (lub listownie na żądanie Wykonawcy) wszystkim Wykonawcom, którym na ich pisemny wniosek przekazano SIWZ.

      Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym umieszczono informację na stronie internetowej zamawiającego lub dzień, w którym strony postępowania otrzymały informacje za pomocą faksu.

 

11.  Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

Upoważnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i do udzielania wyjaśnień w sprawach formalnych i technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia jest Pan Krzysztof Gerc – Kierownik Publicznego Ośrodka Zdrowia w Prusicach tel. (71) 312-62-91 .

 

12.  Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

 

13.  Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni

 

14.  Opis sposobu przygotowywania ofert

a)      Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze, maszynie lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nie ścieralnym atramentem) oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy,

b)      Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ. Formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi integralną część oferty, zostanie wypełniony przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ,

c)      W przypadku, gdy Wykonawca dołączy kopie dokumentów jako załączniki muszą być one potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy,

d)      Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę, sam lub jako uczestnik oferty wspólnej. Złożenie większej liczby ofert lub ofert zawierających alternatywne rozwiązania, lub też partycypowanie w więcej niż jednej ofercie spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę,

e)      Wszystkie strony oferty, w tym załączników winne być spięte w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji i ponumerowane. Wszystkie miejsca z naniesionymi zmianami i poprawkami muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do składania oferty. Upoważnienie do podpisywania ofert powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych załączonych dokumentów.

f)        Oferta powinna być złożona w dwóch nieprzejrzystych kopertach zaadresowanych do zamawiającego z zaznaczeniem na zewnętrznej kopercie nazwy i adresu zamawiającego oraz nazwy zamówienia publicznego: „Oferta na dostawę apararatury medycznej ” - NIE OTWIERAĆ PRZED  16.12.2008 r. godz. 9:15”

g)      Na wewnętrznej kopercie, oprócz nazwy i adresu zamawiającego oraz nazwy zamówienia publicznego, powinien być umieszczony dokładny adres Wykonawcy.

h)      Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez ich otwarcia.

i)        Wykonawca może dokonać zmian lub wycofać złożoną przez siebie ofertę w przypadku pisemnego poinformowania zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub jej wycofaniu przed upłynięciem terminu ich składania. Powiadomienie musi być złożone wg takich samych zasad jak składanie ofert tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej i opisanej jako „Zmiana” lub „Wycofanie”.

j)        Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Ustawy.

k)      W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji nie mogą zostać ujawnione innym uczestnikom postępowania poprzez wydzielenie ich w sposób widoczny i nie budzący wątpliwości.

l)        Zamawiający zastrzega sobie w toku badania i oceny ofert prawo sprawdzania wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

 

15.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

a)      Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 16.12.2008  r.  godz. 9:00.

b)      Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16.12.2008 r. o godz. 9:15  w siedzibie Zamawiającego – Prusice, Rynek 1.

c)      Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

d)      Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Podczas otwarcia ofert przekazane zastaną Wykonawcom uczestniczącym w procedurze następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena ofertowa netto, wysokość podatku VAT i cena ofertowa brutto.

e)      Powyższe informacje przekazane zostaną Wykonawcom, którzy byli nieobecni podczas procedury otwarcia ofert, na ich pisemny wniosek.

 

16.  Opis sposobu obliczenia ceny

Cena ofertowa określona przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową za dostawę aparartury medycznej do gabinetu okulistycznego i spirometru do Publicznego ZOZ – Ośrodek Zdrowia w Prusicach oraz jego instalację będącej przedmiotem zamówienia zawierającą wszystkie składniki określone w opisie przedmiotu zamówienia (pkt. 3 SIWZ) skalkulowane przez Wykonawcę.

              

17.  Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a Wyko­nawcą

Cenę netto i cenę brutto (z podatkiem VAT) należy podawać w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Rozliczenia między zamawiającym a Wyko­nawcą będą się odbywać w złotych polskich na podstawie faktur VAT.

 

18.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

a)      Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostały uznane za ważne wg procedury w pkt. 8 i 14 niniejszej SIWZ.

b)      Przy ocenie ofert zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami i ich wagami:

·         Cena ofertowa – 100%

c)      Ofertą najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ryczałtową spełniająca wszystkie wymagania niniejszej SIWZ.

 

19.  Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa. Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ.

Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania i nastąpi nie wcześniej niż 7 dni od daty ogłoszenia wyników postępowania.

Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców protestu. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjno -odwoławczego.

 

20.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

21.  Wzór (projekt) umowy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy są zawarte w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ.

 

22.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcy, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

 

Załączniki do specyfikacji:

a)      Załącznik Nr 1 – formularz oferty,

b)      Załącznik Nr 2 – oświadczenie Wykonawcy,

c)      Załącznik Nr 3 – projekt umowy,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

..............................

                                                                                                                                 Data

........................................................                                                 

        pieczęć Wykonawcy

 

 

 

OFERTA

na dostawę

 aparartury medycznej do gabinetu okulistycznego i spirometru do Publicznego ZOZ – Ośrodek Zdrowia w Prusicach oraz jego instalację.  

Odpowiadając na opublikowane ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na  dostawę  aparartury medycznej do gabinetu okulistycznego i spirometru do Publicznego ZOZ – Ośrodek Zdrowia w Prusicach oraz jego instalację  za cenę:

 

Wartość netto: ......................... zł  / słownie złotych: ..........................................

............................................................................................................................. /

Podatek VAT : ......................... zł  / słownie złotych: ..,.......................................

............................................................................................................................. /

Wartość brutto: .......................    / słownie złotych: ..........................................

............................................................................................................................. /

 

Termin wykonania zamówienia:

Termin dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Publicznego ZOZ – Ośrodek Zdrowia w Prusicach, ul. Żmigrodzka 22, 55-110 Prusice  - 7 dni od daty podpisania umowy.

 

1.        Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

 

2.        Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą do czasu wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

3.        Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

4.        Załącznikami do niniejszej oferty są:

 

1).      Załącznik Nr 2 – Oświadczenie,

2).      Załącznik Nr 3 – Podpisany i wypełniony projekt umowy,

 

3).      ...........................................................................................................................,

 

4).      ...........................................................................................................................,

 

5).      ...........................................................................................................................,

 

6).      ...........................................................................................................................,

 

7).      ...........................................................................................................................,

 

8).      ...........................................................................................................................,

 

9).      ...........................................................................................................................,

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                             ........................................................

                                                                                     Podpis(y) pełnomocnego przedstawiciela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2
 

........................................                                                              ....................................

             Pieczęć Wykonawcy                                                                                                            Data                                                                                    

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Zgodnie z art.22, ust.1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że :

 

Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

 

Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 

Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 

Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 

Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Art.24 w/w Ustawy.

 

 .......................................................................

                                                                                              Prusice, dnia 12.12.2008 r.

 

FS 341/20/08

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

            Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowień publicznych (Dz. U. z 2007 r.  Nr 223, poz. 1655) Zamawiający zmienia treść załącznika nr 3 specyfikacji istotnych warunków zamówinia w następujący sposób:

 

1.      zapis §7 ust. 1 „Na dostarczony sprzęt Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji producenta, liczonej  od daty odbioru końcowego” zmienia się na : „Dostarczony sprzęt objęty jest 12 miesięczną gwarancją producenta, liczoną od daty odbioru końcowego”.

2.      Zapis §12: „Załączniki nr 1 do niniejszej umowy, stanowiący integralną część umowy i obejmuje Specyfikację asortymentowo – cenową sprzętu” zamienia się zapisem:  „Załączniki nr 1 i 2 do niniejszej umowy, stanowiący integralną część umowy i obejmuje Specyfikację asortymentową i cenową sprzętu”.

 

 

 

                                                                                              Z poważaniem

                                                                                                                                                                                                                              ………………….......................................

                                                                                          Podpis(y) pełnomocnego przedstawiciela

 

 ...................................................................

UMOWA Nr FS/...../08

 

W dniu ................................. pomiędzy:

Gminą Prusice, Rynek – Ratusz 1, 55-110 Prusice

reprezentowaną przez:

1. Jana Hurkota – Burmistrza Miasta i Gminy Prusice

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Prusice – Doroty Fiłon

zwaną dalej Zamawiającym,

a

..............................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą, w trybie przetargu nieograniczonego zorganizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r.  Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści:

 

§ 1.

 1. Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na dostawie aparatury medycznej do gabinetu okulistycznego i spirometru określonych w załączniku nr 1 do umowy do Publicznego ZOZ – Ośrodek Zdrowia w Prusicach oraz jego instalację.
 2. Dostarczony sprzęt, o którym mowa w ust. 1 musi być fabrycznie nowy.
 3. Szczegółową specyfikację asortymentową wraz z podaniem danych technicznych przedmiotu dostawy określa załącznik  nr 1 do umowy.

 

§ 2.

 1. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do realizacji umowy z należytą starannością.
 2. Przy wykonaniu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletne, rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

 

§ 3.

1.      Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia całości sprzętu, będącego przedmiotem

umowy oraz jego instalację na swój koszt i ryzyko, oraz własnym transportem w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, do budynku Publicznego ZOZ-u w Prusicach po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego. Sprzęt dostarczony zostanie wraz ze wszystkimi akcesoriami niezbędnymi do umożliwienia jego pracy. Wraz ze sprzętem dostarczone będą instrukcje obsługi i karty gwarancyjne w języku polskim.

2.      Całkowitą realizację przedmiotu umowy potwierdzi protokół odbioru końcowego sporządzony przez strony umowy.

3.      W razie stwierdzenia braków ilościowych lub niesprawności dostarczonego sprzętu w trakcie dokonywania odbioru dostarczonego sprzętu, Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia ilości oraz wymiany sprzętu na pełno wartościowy wciągu 3 dni od chwili stwierdzenia tego faktu.

4.      Osobami wyznaczonymi przez Strony do realizacji niniejszej umowy są:

1)      ze strony Wykonawcy -  ............................................,

2)      ze strony Zamawiającego – ..............................................

5.      Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentów

potwierdzających spełnienie wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) tj. atesty i deklaracje zgodności z CE, a także rejestry przeglądów okresowych (paszporty aparatów) oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą  o wyrobach medycznych (Dz. U. 2004 nr 93 poz. 896 z póź zm.).

 

§ 4.

 1. Za wykonany i odebrany przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 i 3, Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę całkowitą brutto w wysokości  ........................ zł ( słownie: ...............................................).
 2. Cena o której mowa w ust. 1, zawiera podatek od towarów i usług VAT w kwocie ........................zł (słownie: ......................................).
 3. Ceny jednostkowe sprzętu określa załącznik nr 2 do umowy.

 

 

 

§ 5.

 1. Rozliczenie za wykonaną i odebraną dostawę nastąpi jednorazowo po całkowitej realizacji przedmiotu umowy. Podstawę do rozliczenia stanowić będzie podpisany bez zastrzeżeń przez obie Strony umowy protokół odbioru końcowego.
 2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę wraz z kopią protokołu odbioru końcowego.
 3. Zamawiający zapłaci fakturę o której mowa w ust. 2 w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
 4. Płatność dokonana zostanie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

 

§ 6.

 1. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony

opierają na zasadzie kar umownych płatnych w następujących przypadkach i w następującej wysokości:

1)      Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku:

a)      zwłoki w realizacji przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% ceny całkowitej brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy,  liczonej za każdy dzień zwłoki,

b)       zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji -w wysokości 0,1% ceny całkowitej brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy, liczonej za każdy dzień zwłoki.

 1. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

 

§ 7.

1.      Dostarczony sprzęt objęty jest 12 miesięczną gwarancją producenta, liczoną  od daty odbioru końcowego.

2.      Szczegółowe warunki gwarancji określają karty gwarancyjne dostarczone zgodnie z §  3 ust. 1 umowy.

 

§ 8.

Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

 

§ 9.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 10.

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy

dla siedziby Zamawiającego.

 

§ 11.

Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, 3 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy.

 

§ 12.

Załączniki nr 1 i 2 do niniejszej umowy, stanowiący integralną część umowy i obejmuje Specyfikację asortymentową i cenową sprzętu.                                                                               

 

 

WYKONAWCA :                                                                                          ZAMAWIAJĄCY :                   

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 278
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację : Emilia Bandrowicz
Czas wytworzenia: 2008-12-08 15:08:19
Czas publikacji: 2008-12-08 15:08:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak