Postępowanie o udzielenie zamówienia p.n. "Usługa pomocy prawnej" dla Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkol 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia p.n. "Usługa pomocy prawnej" dla Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkol 

 

Prusice, 11 grudnia 2008 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO 

 

 

            Dyrektor Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Prusicach działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2007 nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14 000 euro netto, organizowanego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz .U. z 2007, nr 223, poz. 1655 z późn zm) oraz Zarządzenie Dyrektora Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli nr 2 z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych Zespole Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, pod nazwą  „Usługa pomocy prawnej”, w związku z uwzględnieniem protestów wniesionych przez:

 1. „Kujacz, Polewski adwokacko - radcowska Spółka Partnerska” ul. Łukowa 2-2a/1, 58-100 Świdnica;
 2. Kancelarię Radcy Prawnego QLQ Hadrian Bucyk, ul. Kilinskiego 5/2, 59-100 Polkowice;
 3. Kancelarię Adwokatów W. Bielawski i Partnerzy Sp. P., ul. Zmkowa 1/1a58-100 Świdnica.

            Powyższe postępowanie narusza postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia treści przepisów art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 2, art. 25 ust. 1, 2, art. 29, art. 36 ust. 1 pkt 13 art. 91 przedmiotowej ustawy. W związku z zaistnieniem powyższych okoliczności postępowanie należało unieważnić z mocy art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 nr 223 poz 1655 z późn. zm.), który stanowi, że „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienie, jeżeli: 7) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego (...)”.

 

 

                                              Dyrektor

                                                                 Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego          

                                                                Szkół i Przedszkoli w Prusicach

                                                    /-/

                                                Barbara Krzyżak

................................................................................

Gmina Prusice

reprezentowana przez Dyrektora Zespołu Ekonomiczno -Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Prusicach

ul. Żmigrodzka 43-Ratusz, pokój nr 2,3, 55-110 Prusice

REGON 930853910:, NIP:915-12-16-984

www.prusice.iap.pl, zeaszip@op.pl

tel.: 071 312 62 04 fax: 071 312 62 23


postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14 000 euro netto


organizowane w oparciu o:

 1. ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (dz .u. z 2007, nr 223, poz. 1655 z późn zm);

 2. Zarządzenie Dyrektora Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli nr 2 z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych Zespole Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Prusicach, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro.


pn.

Usługa pomocy prawnej”


 1. Kod i nazwa wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

79100000-5- usługi prawnicze;

79110000-8- usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej


 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego lub pobrać ze strony internetowej www.bip.prusice.iap.pl zakładka Urząd/Zamówienia Publiczne/rok 2008.


 1. Przedmiot zamówienia:

  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na pomocy prawnej na rzecz:

   1. Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Prusicach;

   2. Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Prusicach;

   3. Zespołu Szkół - Publicznego Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Prusicach;

   4. Szkoły Podstawowej w Skokowej;

   5. Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach.


  1. Zakres pomocy prawnej, obejmuje w szczególności:

   1. Udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb jednostek wymienionych w pkt 3.1;

   2. Udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez w/w jednostki;

   3. Opracowywanie i opiniowanie umów, porozumień, decyzji, postanowień pod względem formalno – prawnym;

   4. Zastępstwo sądowe w postępowaniu administracyjnym, cywilnym i karnym;

   5. Wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności w/w jednostek oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego;

   6. Informowanie w/w jednostek o zmianach w przepisach prawnych dotyczących ich działalności;

   7. Udzielanie pomocy prawnej pracownikom w/w jednostek, w zakresie wykonywanych przez nich zadań;

   8. Uczestniczenie w Kolegiach Dyrektorów i innych posiedzeniach na zaproszenie;

   9. Parafowanie zgodności dokumentów z polskim prawem oraz przepisami i procedurami Unii Europejskiej;

   10. Sporządzania opinii prawnych na temat stosowania przepisów prawa;

   11. Przygotowywanie pism w sprawach wymagających interpretacji przepisów i procedur.

   12. Pomoc w merytorycznej interpretacji przepisów;

   13. Prowadzenie spornej korespondencji.

  2. Wymaga się, aby w celu wypełniania powyższych obowiązków, Wykonawca zapewnił w trakcie trwania umowy obecność jednego, wskazanego w ofercie i uzgodnionego z Zamawiającym Radcy Prawnego. W czasie jego usprawiedliwionej nieobecności wymaga się wyznaczenia jego imiennego zastępstwa.

  3. Wymaga się aby, w celu wypełniania powyższych obowiązków, pełnił on dyżury w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym raz w tygodniu w dniu uzgodnionym z Zamawiającym w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz był na każde wezwanie Zamawiającego (między innymi wykonywał czynności wymienione w pkt. 2.2 także na polecenie telefoniczne );

  4. Wykonawca będzie świadczyć usługi w oparciu o osoby nie karane, posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, o ile są wymagane w obowiązujących w tym zakresie przepisach, 1. Termin wykonania zamówienia:

od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2009 r.


 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

  1. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

  2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

  5. Zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy, lub który dysponuje Radcą Prawnym spełniającym następujące kryteria:

   1. posiada obywatelstwa polskie,

   2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

   3. nie jest karany za przestępstwo popełnione umyślnie,

   4. posiada nieposzlakowaną opinię,

   5. posiada stan zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku,

   6. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),

   7. posiada wykształcenia wyższe prawnicze;

   8. posiada aplikację radcowską oraz jest wpisany na listę radców prawnych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych;

   9. posiada znajomość obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustaw: o samorządzie gminnym i innych przepisów dotyczących samorządów terytorialnych, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, kodeks pracy oraz przepisów pracowniczych, kodeks postępowania cywilnego i kodeks cywilny, kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o systemie oświaty i innych przepisów oświatowych, prawa wspólnotowego, a w szczególności dyrektyw Unii Europejskiej i innych przepisów w zakresie zadań wykonywanych przez Zamawiającego,

   10. posiada znajomość i umiejętność obsługi komputera, w tym korzystanie z pakietu MS Office lub równoważnego oraz Internetu;

   11. posiada następujące cech osobowości i umiejętności psychospołeczne:

    • odporność na stres,

    • obowiązkowość,

    • wnikliwość,

    • życzliwość w kontaktach z innymi pracownikami,

    • komunikatywność,

    • opanowanie,

    • otwartość,

    • umiejętność pracy w zespole,

    • umiejętność logicznego myślenia,

    • umiejętność publicznego przemawiania,

    • umiejętność prowadzenia spotkań,

    • umiejętność wyrażania i obrony swojego zdania.


 1. Kryterium oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Kryterium

Waga

1. cena

Sposób obliczenia ceny wg wzoru:

[( Cn: Cb)] x 100%

gdzie:

Cn - cena najniższa;

Cb - cena badana.

2. wynik rozmowy kwalifikacyjnej

pozytywny - 1

negatywny - 0

waga oferty = waga kryterium 1 + waga kryterium 2 1. Miejsce i Termin składania ofert:

  1. Oferty należy składać w:

Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Prusicach

ul. Żmigrodzka 43, 55-110 Prusice, pokój nr 2.

  1. Termin składania ofert upływa w dniu 16 grudnia 2008 r. o godz 15,00.


 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Barbara Krzyżak – Dyrektor ZEASziP tel. 071 312 62 04

Dorota Faron – Referent ds. admin.-gosp. ZEASziP tel. 071 312 62 04

Kontakt telefoniczny możliwy od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

Kontakt osobisty możliwy od poniedziałku do piątku w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy.Zatwierdzam:

Dyrektor

Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego

Szkół i Przedszkoli w Prusicach

Barbara Krzyżak

 

Załączniki

siwz.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 134.5k Format: .doc Pobierz

umowa.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 99.5k Format: .doc Pobierz

zal._1_do_SIWZ_formularz_ofertowy.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 79k Format: .doc Pobierz

zal._2_do_SIWZ_oswiadczenie.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 75k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 247
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2008-12-04 09:20:11
Czas publikacji: 2008-12-04 09:20:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak