Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Prusice. 

 

Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Prusice. 

Załącznik nr  3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach.

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Prusicach

ul. Rynek 1, 55-110 Prusice

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty/udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania:

,,Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Prusice''

(na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych)

1. Ofertę należy złożyć:

a/ w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego

b/ faksem na numer 071 312 62 29.

2. Na kopercie/ faksie/w e-mailu*  należy umieścić nazwę i adres  Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Rozpoznanie cenowe na: ,,Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Prusice''

3. Ceny w niej podane mają, być wyrażone cyfrą i słownie,

4. Ma być napisana w języku polskim, czytelnie trwałą techniką,

5. Ma obejmować całość zamówienia.

6. Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Prusice  obejmuje:

1)      zwalczanie śliskości zimowej (posypywanie pisakiem lub solą) i odśnieżanie dróg gminnych,

2)      odśnieżanie i usuwanie zatorów śnieżnych na drogach gminnych,

3)      dostarczanie piasku (materiał + transport loco Prusice),

4)      dostarczanie soli z antyzbrylaczem (materiał + transport loco Prusice).

 

Za organizację realizacji poszczególnych usług określonych w § 1 ust. 2 umowy odpowiedzialny jest Wykonawca, który podejmuje decyzje o konieczności ich wykonania na podstawie komunikatów pogodowych, obserwacji patrolowych i ewentualnych zgłoszeń.

Wykonawca zobowiązany jest do składania Zamawiającemu meldunków o realizacji poszczególnych usług, stwierdzonych utrudnieniach, zmianach warunków atmosferycznych, wypadkach i innych zdarzeniach drogowych oraz prowadzić książkę meldunków. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu książkę meldunków na każde jego żądanie celem dokonywania wpisów o potwierdzenie wykonania usług albo stwierdzonych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania usług przez Wykonawcę.

Wykonawca podczas wykonywania usług jest zobowiązany do przestrzegania dyscypliny pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów prawa o ruchu drogowym.

Za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim podczas wykonywania usług odpowiada Wykonawca.

Zamawiającemu przysługuje prawo kontrolowania wykonywania przez Wykonawcę, usług objętych przedmiotem umowy.

 

 

7. Wymagany termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2008 roku lub wyczerpania środków.

8. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena-100%,

9. Propozycja wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:

l/ formularz oferty wg załączonego do zaproszenia wzoru,

 

Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres związania umową i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom, o najniższej cenie.

10. Termin złożenia ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 08.12.2008 roku, do godz. 10.00

11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Pan Paweł Kaźmierczak pok. nr 11

tel. (071) 312 62 24, 312 62 31 wew. 68.

12. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy

umowę w sprawie zamówienia publicznego.

 

Paweł Kaźmierczak               ..............................................................

(przygotował)                                  (podpis  Zamawiającego)

Prusice, dn. 1.12.2008 r.

W załączeniu:

l/ Mapa z  przebiegiem dróg gminnych, na których mają być świadczone usługi.

2/ Projekt umowy.

3/ Wzór formularza oferty.

............................................................................................................................................

 

Załączniki

Oferta_Wykonawcy_zimowe_utrzymanie_drOg.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 74k Format: .doc Pobierz

Projekt_umowy_zimowe_utrzymanie_drog.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 84.5k Format: .doc Pobierz

Mapa_cz1.1.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 277.14k Format: .jpg Pobierz

Mapa_cz1.2.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 244.59k Format: .jpg Pobierz
Liczba odwiedzin : 280
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację : Paweł Kaźmierczak
Czas wytworzenia: 2008-12-02 10:10:16
Czas publikacji: 2008-12-02 10:10:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak